BOŞ YERE İNŞAAT HARCI ÖDEMEYİN

İNŞAAT HARCINDAN MUAF OLABİLİRSİNİZ

Bilindiği üzere, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yapılan her türlü bina inşaatı (ilave ve tadiller dahil) bina inşaat harcına tabidir. Belediye gelirlerinden olan inşaat harcının istisnai hallerde alınmayacağı da yine 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun “İSTİSNALAR” başlıklı EK-2 maddesinde sayılmıştır.

Uygulamada, inşaat harcından muaf olduğunun farkında olmayanların sayısı yadsınamayacak derecede çoktur. İnşaat harcından muaf tutulan hallerin başında Her türlü fabrika, değirmen, sınai nitelikteki imalathaneler ve tersaneler, organize sanayi bölgelerinde yapılan her türlü bina inşaatı … gelmektedir. Maddede sayılan fabrika deyiminin, imalat yapılan her türlü yapıyı kapsadığının kabulü gerekir. Organize sanayi bölgelerinde yer alan her türlü bina, inşaat harcından muaf tutulmuşken, fabrikalar için organize sanayi bölgesinde yer alma şartı aranmamaktadır.

İnşaat harcından muafiyet, emlak vergisi muafiyetindeki gibi bildirim şartına bağlanmamıştır. Bunun en önemli sonucu, 5 yıllık zamanaşımı süresi içerisinde geriye dönük olarak haksız yere ödenen inşaat harcının iadesinin talep edilebilmesidir. Haksız ödenen harcın iadesi prosedürüne uyarak ödediğiniz inşaat harçlarını geri alabilirsiniz.

İnşaat harcından muaf tutulan bir diğer kesim ise, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatınca teşviki karara bağlanmış otel, motel ve benzeri turistik tesislerdir. Bu yapılar da, kanun ile inşaat harcından muaf tutulmuştur.

Maalesef, ülkemizde gerek vergi daireleri ve gerekse tapu daireleri bu maddeyi uygulamamak için elinden geleni yapmaktadırlar. Kanunun istisnaları düzenleyen ek 2 inci maddesi yukarıda da görüldüğü gibi gayet açık olduğu halde, tapu daireleri vergi dairelerinden yazı istemekte, vergi daireleri yazı vermek yerine yazılı talepleri Maliye Bakanlığına göndermekte, velhasıl sonunda mükellef de bu kadar uğraşmaktan ve sonunda bir de ceza yeme korkusundan “ne yaparsanız yapın yalnız bu konuyu çözün” diyerek bir şekilde istenen bina inşaat harcını ödeyerek kurtulmaktadır.

Böylece 80. maddede yapılan değişiklikle 5302 sayılı İl Özel İdare Kanunu uyarınca alınacak ücretler de artık alınmayacaktır.

Danıştay verdiği bir kararla, uzun zamandır ihtilaf konusu olan bina inşaat harcı ve özel idare harçlarının ne zaman ve ne şekilde alınmayacağını açıkladığı gibi, istisna olduğunu da kesin olarak belirtilmiş olmaktadır. Ancak, ifraz ve tevhit harçları, plan ve proje harçları ödenecektir.

Organize Sanayi Bölgesi ile küçük sanat sitelerinde yapılan yapı ve tesisler için bina inşaat harcı ve yapı kullanma izin harcı ödenmeyecektir.

Vergi hukukunda uzmanlaşmış büromuzdan konu ile alakalı daha detaylı bilgi alabilirsiniz.