3600 PRİM GÜNÜ DOLANLAR KIDEM TAZMİNATI ALACAK

3600 PRİM GÜNÜ DOLANLAR KIDEM TAZMİNATI ALACAK

BEKLENEN KARAR GELDİ.

Uzunca zamandır sigortalı çalışan işçilerin sık sık dilinde dolaşan bir konu haline gelen “3600 gün dolunca kıdem tazminatı alınıyor mu” sorusu, sonunda Yargıtay’dan net bir cevap buldu. 15 yıl sigortalılık süresi ile 3600 prim gününü dolduran işçiler, çalıştıkları işyerinden bu sebeple ayrılarak kıdem tazminatını alabilecekler.

Yasada, iş akdinin işçi tarafından feshedildiği hallerde, işçinin hangi durumlarda kıdem tazminatına hak kazanacağı belirtilmiş olup bunlar;

  • İşçinin iş akdini haklı nedenle feshi,
  • Erkek işçinin askerlik görevi için iş akdini feshetmesi,
  • Kadın işçinin, evlendikten itibaren 1 yıl içerisinde evlilik sebebiyle iş akdini feshetmesi,
  • Sosyal güvenlik kurumundan yaşlılık aylığı almak için bu sebeple iş akdinin feshi olarak sayılmıştır.

Bu fesih hallerinden sonuncusu yani sosyal güvenlik kurumundan yaşlılık aylığı almak amacıyla fesih hali uzun zamandır tartışılan ve birçok davaya konu olan bir sebep haline gelmiştir. Bu fesih türünde işçi, emekliliğe hak kazanacak koşulları yerine getirdiğinde, yani 15 yıl sigortalılık süresi ve en az 3600 prim günü doldurulduğunda, iş akdini feshederek kıdem tazminatını talep edebiliyor. Tabi, emeklilik şartlarından birisi de yaştır. 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim günü dolmasına karşın, yasada öngörülen yaş koşulu sağlanmadıkça emekli aylığı bağlanamıyor. Yüksek mahkeme, emekllik şartlarından ikisini doldurup da sadece yaş koşulunu sağlayamayan işçilerin de, kıdem tazminatı alabilmesine karar verdi önceki kararlarında. Ancak işçinin, fesihteki amacının emeklilik olmadığı, başka işyerinde çalışmak amacıyla iş akdini feshetmesine karşın, emeklilik sebebiyle fesih yoluna giderek dürüstlük kuralına aykırı hareket ettiği gerekçesiyle işçi aleyhine işverenle tarafından davalar açıldı. Hatta, iş akdini feshettikten kısa bir süre sonra başka bir işyerinde çalışmaya başlayan işçinin, fesih iradesinin emeklilik amacına yönelik olmadığı gerekçesiyle de işçinin kaybıyla sonuçlanan davalar da oldu. Ancak kimsenin zorla çalıştırılamayacağı Anayasa tarafından korunan bir hak olduğu gibi, kimse çalışmamaya da zorlanamaz. Hele ki, ülkenin ve işçinin değişen ekonomik koşulları, kişiyi çalışmaya zorlayabilir ve bu pek tabiidir. Dolayısıyla bu durumun işçi aleyhine yorumlanması düşünülemez.

Bu muallak dönem, Yargıtay 22. Hukuk Dairesi’nin geçenlerde verdiği bir kararla nihayete erdi. Anılan kararda;

“Somut olayda, davacı yaş koşulu dışında emeklilik hakkını elde etmesi nedeni ile iş sözleşmesini feshetmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 1 Mart 2011 tarihli yazısı ile davacının 15 yıl ve 3 bin 600 gün sigortalılık süresini doldurduğu ve yaş koşulu dışında emekliliğe hak kazandığı sabittir. İşçinin emeklilik nedeni ile iş sözleşmesini feshetmesinden kısa bir süre sonra, yeniden çalışmasını gerektirecek durumlar ortaya çıkabileceği gibi işçinin bu hakkını kendisi için daha olumlu sonuçlar doğurabileceğini düşündüğü bir başka işyerinde çalışma amacı ile de kullanması mümkündür. Çalışmakta olduğu iş yerinde yıpranmış olan ve bu arada sigortalılık yılı ile prim ödeme süresine ilişkin yükümlülüklerin tamamlayan işçinin, kendisi için çalışma koşullarının daha olumlu olduğunu düşündüğü bir işyerinde çalışma amacı ile bu hakkını kullanması halinde Medeni Kanunu’nun 2. maddesinde öngörülen dürüstlük kuralına aykırı davrandığı kabul edilemez. Yasa ile tanınmış emeklilik nedeni ile fesih hakkının kullanması ile birlikte kıdem tazminatına hak kazanılacağının kabulü gerekir. İşçinin hangi amaçla bu hakkı kullandığı, kıdem tazminatına hak kazanması açısından önem arz etmemektedir. Bu nedenle kıdem tazminatı talebinin kabulü gerekirken reddine karar verilmesi isabetsizdir.”

İfadelerine yer verildi. Bu sayede, işçinin yasa ile kendisine sağlanan emeklilik sebebiyle işten çıkarak kıdem tazminatını alma hakkının, hangi amaca dayanarak kullanıldığının bir önemi olmadığı ortaya kondu. Bu emsal kararla, mevcut işyerinde çalışırken 15 yıl+3600 prim günü şartını dolduran birçok işçinin, bu fesih yoluna başvurarak kıdem tazminatını talep edebileceği öngörülmektedir. Ancak işverenlerin, işçinin bu talebine olumlu yanıt vermemesi, dolayısıyla da işçinin dava yoluna giderek bu hakkına kavuşması da pek muhtemel olacaktır.

İş akdinizin feshinden önce, iş hukukunda uzman bir hukukçudan yardım alarak süreci yönetmeniz, hak ve para kaybı yaşamamanız açısından önem arz etmektedir. İş davalarında uzmanlaşmış,üromuzdan ücretsiz hukuki danışmanlık hizmeti alabileceğinizi unutmayın.

                                                                                              Ener Avukatlık Bürosu