JATOMİ MAĞDURLARI ZARARINI NASIL GİDERECEK

JATOMİ MAĞDURLARI ZARARINI NASIL GİDERECEK?

Ticari hayatın olağan akışı içerisinde zaman zaman tarafların hak ve yükümlülükleri konusunda bazı aksaklıklar meydana gelebiliyor. Şirketlerin iflas etmesi de bunlardan biri. İflas eden şirketten olan alacağı temin etmek haliyle zorlaşıyor.

Ülkemiz ’de faaliyet gösteren Jatomi spor salonu 1.06.2016 tarihinde iflasını çalışanlarına duyurarak bir saat içinde tüm salonlarını kapadı. Jatomi Spor Salonun ani iflası çalışanlarına ve üyelerine de şok etkisi yarattı. İflas kararının ardından herkesin merak ettiği konu; üyelerin ödediği bedelleri geri alıp alamayacağı oldu doğal olarak.  6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un “Abonelik sözleşmeleri – Madde 52 “ ve “Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği “ tüketicinin yapmış olduğu abonelik/üyelik sözleşmeleri feshetme hakkı tanıyor.

Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği;

Teslim veya ifa yükümlülüğü

MADDE 8  (1) Satıcı veya sağlayıcı, abonelik sözleşmesine konu mal veya hizmeti sözleşmeye uygun olarak teslim veya ifa etmekle yükümlüdür.

(2) Hizmete ilişkin ücretlendirme, hizmetin tüketiciye fiilen sunulmasıyla başlar. Sağlayıcı sunmadığı hizmetin bedelini tüketiciden talep edemez. Ancak, ön ödemeli hizmetlerde bu fıkra hükmü uygulanmaz.

Madde 8’de görüldüğü gibi Abonelik/üyelik sözleşmesine konu olan edimi satıcı ifa etmekle yükümlüdür ve yine aynı madde kapsamında satıcı sunmadığı hizmetin ücretini talep edemez. (Peşin verilen spor salonu üyelik ücreti ve kullanılamayan spor salonu)

Sözleşmenin feshi

MADDE 22

(1) Tüketici, belirsiz süreli veya süresi bir yıl ve daha uzun olan belirli süreli abonelik sözleşmesini herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin istediği zaman feshetme hakkına sahiptir.

(2) Süresi bir yıldan az olan belirli süreli abonelik sözleşmesinde satıcı veya sağlayıcı tarafından sözleşme koşullarında değişiklik yapılması halinde veya tüketicinin hizmetten yararlanmasına engel olabilecek geçerli bir sebebin varlığı halinde tüketici sözleşmeyi feshedebilir.

(3) Tüketicinin taahhütlü aboneliğini süresinden önce feshetmesi halinde, 16 ncı madde hükmü uygulanır.

(4) Satıcı veya sağlayıcı, abonelik sözleşmesinin feshedilmesi ile ilgili bildirim ve taleplere ilişkin işlemleri yerine getirmek üzere gerekli tedbirleri almak ve gerektiğinde uygun bir sistem kurup bu sistemi kesintisiz olarak açık tutmakla yükümlüdür.

Bu madde kapsamında Tüketicinin /Mağdurun sözleşmelerini tek taraflı feshetme yönetmelikle korunmuş oluyor.

Kanunun açıkça belirttiği haller dışında taraflardan birinin iflas etmesi ile sözleşmeler son bulmaz, bu durumda da iflas etmemiş taraf sözleşmenin ifasını isteyebilir.  Eğer bu borç para ise alacağın ifasını isteyen taraf alacağını iflas alacağı olarak masaya yazdırır.

Jatomi’nin iflasını açıklamış ve salonlarını kapatmış olması sebebiyle iki tür mağduriyet karşımıza çıkıyor. Bunlardan birincisi; taahhüt verilmeksizin kurulmuş üyelikler, ikincisi de, taahhüt verilerek kurulmuş üyelikler.

Taahhüt verilmeden kurulmuş üyeliklerde; salonun kapatıldığı tarih itibariyle artık hizmet alınamayacağından; iflas masasına göndereceğiniz bir ihtarname ile üyeliğinizin haklı sebeple sonlandığını ve içinde bulunulan ay içinde kaç gün hizmetten yararlanamadıysanız, o kadar güne tekabül eden ücretin tarafınıza iadesini iflas masasından talep etmeniz.

Taahhüt verilerek kurulmuş üyeliklerde ise durum biraz daha farklıdır. Yönetmeliğin kapsam bölümünde; elektrik, su, doğalgaz ve elektronik haberleşme abonelikleri dışında kalan abonelik sözleşmelerinde yönetmeliğin sadece 5 inci, 6 ncı, 7 nci, 8 inci, 13 üncü, 22 nci, 23 üncü, 24 üncü ve 25 inci maddelerinin uygulanacağı belirtilmiştir. O halde, taahhütlü üyeliklerde sözleşmenin süresinden önce sonlandırılması halinde uygulanacak hükümleri içeren 16. Maddenin spor salonu üyeliği açısından uygulama alanı bulunmamaktadır. Bu durumda da yapılması gereken, iflas masasına çekilecek ihtarname ile tüketicinin hizmetten yararlanamamasında satıcı/sağlayıcının kusurlu olduğu, dolayısıyla taahhüt bitiş tarihine kadar olan bedelin sözleşmenin feshi ile birlikte tarafınıza iadesinin istenmesidir.

Her iki durumda da iflas masasına gönderilecek ihtarname örneğini; büromuzla iletişim geçerek veya iletişim formundan talepte bulunarak edinebilirsiniz.

 

ENER AVUKATLIK BÜROSU