GAYRİMENKUL ALIMI ŞARTINA BAĞLI VATANDAŞLIĞIN KAZANILMASI PROSEDÜRÜ VE ŞARTLARI

 

GAYRİMENKUL ALIMI ŞARTINA BAĞLI

VATANDAŞLIĞIN KAZANILMASI PROSEDÜRÜ VE ŞARTLARI

250.000 $ değerinde taşınmaz satın alarak vatandaşlık kazanılmasını mümkün hale getiren Cumhurbaşkanı kararı ile vatandaşlık başvurularına ilgi arttı. Peki düzenlemenin detayları neler?

–           18.09.2018 tarihinde 106 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararıyla Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’ in 20. maddesinde değişiklik yapılarak, 250.000 USD tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına 3 yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilenlerin vatandaşlık alabilmesinin yolu açılmıştır.

–           Taşınmazın edinilme tarihinin 12.01.2017 den önce ve sonra olması şeklinde bir ayrım vardır. Eğer bu tarihten sonra edinilmiş bir taşınmaz söz konusu ise tapu resmi senedinde belirtilen bedel esas alınır. Aynı zamanda SPK lisanslı bir gayrimenkul değerleme uzmanından değer tespiti raporu alınır ve rapordaki değer resmi senetten düşük çıkarsa rapor dikkate alınır. Taşınmazlar 12.01.2017 tarihinden önce alınmış ise SPK lisanslı bir gayrimenkul değerleme uzmanından taşınmazları edindiğiniz tarihteki değerlerinin tespiti için kıymet takdiri raporu alınır. Edinme tarihindeki Merkez Bankası döviz kuru ile kıyas edilerek 250.000 USD ye ulaşıp ulaşmadığı belirlenir.

–           Taşınmazların kaydında ipotek ve haciz şerhi bulunması durumunda, tapu müdürlükleri bu şerhi işleme talebini reddetmektedirler. Sonuç olarak ipotek ve hacizli bir taşınmazda bu haktan yararlanamazsınız.

–           İstisnai olarak Türk Vatandaşlığının kazanılması 5901 Sayılı Vatandaşlık Kanunu’nun 12.maddesinde yer almaktadır. “Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla Cumhurbaşkanı kararı ile aşağıda belirtilen yabancılar Türk vatandaşlığını kazanabilirler,… a) Türkiye’ye sanayi tesisleri getiren veya ……, ekonomik, …… alanlarda olağanüstü hizmeti geçen ya da geçeceği düşünülen ve ilgili bakanlıklarca haklarında gerekçeli teklifte bulunulan kişiler”

–           Gayrimenkulün niteliğinin arsa/bağımsız bölüm vasıflı olması başvuru açısından farklılık teşkil etmez. Başvuruya engel değildir.

–           Başvuru yapacak olan kişinin birden fazla gayrimenkulü var ise tüm gayrimenkullerin toplam değerinin 250.000 USD tutarında olması başvuru için yeterlidir,

–           Başvuru, bu hakkın kullanılmasına ilişkin özel vekâletname ile yapılır. (vekaletname bilgilerini ayrıca göndereceğiz)

–           İstisnai olarak Türk Vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancının başvurusu ile ilgili Bakanlık’tan yazılı talimat geldikten sonra dosyası hazırlanır.

–           SPK tarafından kabul edilen, geçerli bir lisansa sahip değerleme uzmanı tarafından, değerleme standartlarına uygun olarak hazırlanmış, piyasa değerini gösterir taşınmaz değerleme raporu alınır.(Raporun ücreti m2 bazlı değişmekte olup yaklaşık olarak 900-1200 TL (+KDV) tekabül etmektedir.)

–           Sunulan değerleme raporlarının işlemin yapıldığı yıla ait olması gerekmekte olup; yıl sonunda yapılan ve devam eden başvurulara ilişkin işlemlerin başvuru yılında tamamlanmamış olması halinde sunulan raporlara Maliye Bakanlığınca ilan edilen yeniden değerleme oranı uygulanır.

–           Piyasa değerini gösterir taşınmaz değerleme raporunda yer alan meblağ esas alınarak taşınmaz/taşınmazların Amerikan Doları cinsinden değeri, işlemin yapıldığı tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının efektif satış kuru üzerinden hesaplanır.

–           Yönetmelik değişikliğinin yapıldığı 12.01.2017 tarihi ile bu talimatın yürürlük tarihi arasında olmak kaydıyla, aynı kişi tarafından değerleri toplamı ilgili maddede belirtilen veya üstündeki bir bedele karşılık gelen birden fazla taşınmaz edinilmesi halinde her bir taşınmazın satış tarihindeki resmi senedinde yer alan bedelin efektif satış kuruna göre hesaplanan değeri esas alınır.

–           Aynı tarih ve yevmiye numarası ile olmak kaydıyla, aynı kişi tarafından değerleri toplamı ilgili maddede belirtilen veya daha üst bir meblağa karşılık gelen birden fazla taşınmaza yönelik talepte bulunulmuş ise her bir taşınmazın beyanlar hanesine “Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20’nci maddesi kapsamında edinim tarihinden itibaren üç yıl içerisinde satılmayacağı taahhüdü vardır” ibaresi ile belirtme yapılması gerekmektedir. İlgi (b) Yönetmelik değişikliğinin yapıldığı tarih olan 12.01.2017 tarihi ile bu talimatın yürürlüğe girdiği tarih aralığında edinilmiş olan taşınmaz/taşınmazlar için ise aynı yevmiye ile satın alınmış olması şartı aranılmayacaktır.

–           Türk vatandaşlığının kazanılmasına ilişkin kararlar, karar tarihinden itibaren hüküm ifade eder. Bu kazanımdan eş yararlanmaz, ancak velayet altındaki çocuklar eşin izni ile vatandaşlık kazanımından yararlanabilir. Ana veya babanın Türk vatandaşlığını kazandığı tarihte kendileri ile birlikte işlem görmeyen çocukları, ergin olduktan sonra Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvurdukları takdirde TVK 11. Maddedeki genel yetkili makam kararıyla vatandaşlığı kazanma şartları aranır.

 

Av. Meltem KANDEMİR & Av. Selçuk ENER