YILLIK İZİN HAKKININ KULLANDIRILMAMASI İŞÇİ YÖNÜNDEN HAKLI FESİH SEBEBİDİR

“…İşveren savunması ile mahkemenin gerekçesinde de yer aldığı üzere davacı işçi işverenden izin talep etmiş ve işverence yıllık izin verilmemesi üzerine işyerinden ayrılmıştır. Dosya içeriğine göre işçinin kullandırılmayan 105 gün izin hakkının varlığı da dikkate alındığında, Anayasal temeli olan dinlenme hakkının tanınmaması işçi açısından haklı fesih nedeni oluşturur. Bu durumda davacının kıdem tazminatına hak kazandığı kabul edilmelidir. Mahkemece kıdem tazminatı isteminin kabulü gerekirken yazılı şekilde isteğin reddi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir…” (YARGITAY 9 HD. E:2015/33444 K:2015/35945 T:17.12.2015)