December 25, 2020 admin

TESPİT İLAMLARI KESİNLEŞMEDEN İNFAZ EDİLEMEYECEĞİNDEN DOLAYI İŞE İADE DAVALARININ EDA HÜKÜMLERİ VE HATTA KESİNLEŞME HALİNDE DAHİ TESPİT HÜKMÜ İLAMLI İCRAYA KONU EDİLEMEZ.

Yargıtay 12. HD, E: 2011/9558, K: 2011/26836, T: 06.12.2011

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Burdur İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 10/02/2011
NUMARASI : 2011/49-2011/30

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlular tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
Takip dayanağı ilam mirasın borca batık olduğunun ve mirasın hükmen reddinin tesbitine ilişkindir. 12.11.1979 günlü ve 1/3 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı gereğince tespit ilamları kesinleşmeden infaz edilemeyeceğinden, kararın kendisi kesinleşmedikçe takip yapılamayacağı gibi ilamda yazılı yargılama gideri ve avukatlık ücreti vs. gibi istekler için de karar kesinleşmedikçe infaz yapılamaz (HGK’nun 30.05.2001 tarih ve 2001/12-423 esas, 2001/456 karar sayılı ve 05.10.2005 tarih ve 12-534 sayılı kararları).
O halde mahkemece, şikayetin kabulü yerine reddine karar verilmesi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçluların temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 06/12/2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Tagged: , , , , , ,

İletişim

Hukuki konularda aklınıza takılan sorular mı var? Bize yazın cevaplayalım.