EVLİLİK ÖNCESİ DÖNEMDE KADININ İNTİHAR TEŞEBBÜSÜNDE BULUNMASI BOŞANMA DAVASINDA KUSUR OLARAK YÜKLENEMEZ

Yargıtay 2. HD, E: 2020/7060, K: 2021/1890, T: 03.03.2021

MAHKEMESİ : Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 28. Hukuk Dairesi

DAVA TÜRÜ : Karşılıklı Boşanma

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı-davacı kadın tarafından erkeğin davasının kabulü, kusur belirlemesi, erkek yararına hükmolunan manevi tazminat, reddedilen tazminat talepleri ve yoksulluk nafakası yönlerinden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle davalı-davacı kadının intihar teşebbüsünde bulunması vakıasının evlilik öncesi döneme ilişkin olduğu ve kadına kusur olarak yüklenemeyeceğinin, fakat mahkemece kabul edilen ve gerçekleşen diğer vakıalara göre kadının yine de ağır kusurlu olduğunun anlaşılmasına göre, yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edene yükletilmesine, peşin alınan harcın mahsubuna ve 267.80 TL. temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, dosyanın ilk derece mahkemesine, karardan bir örneğinin ilgili bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine gönderilmesine kesin olarak oy birliğiyle karar verildi. 03.03.2021 (Çar.)