HABER SİTESİ OLMAYAN BİR İNTERNET SİTESİNDE HABER VERME AMACI TAŞIMAYACAK ŞEKİLDE KİŞİSEL VERİLERİN YAYINLANMASI HUKUKA AYKIRIDIR

Yargıtay 12. CD., E. 2014/7023 K. 2014/26248 T. 22.12.2014
Mahkemesi : Gebze 1. Asliye Ceza Mahkemesi
Tarihi : 10.07.2013
Numarası : 2012/1555-2013/1017
Suç : Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme
Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan sanığın beraatine ilişkin hüküm, katılan
vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına
uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, katılan vekilinin sair temyiz
itirazlarının reddine ancak;
Dosya içeriği, sanığın ikrar içeren savunması, tanık anlatımları ve internet sayfa görüntülerine göre;
katılanın, çok üyeli bir şirketin yönetim kurulu başkanlığına ve baro yönetim kurulu üyeliğine aday olması
nedeniyle, daha önce seçim süresinde kamuoyuyla paylaştığı kişisel bilgileri ve fotoğrafının, sanığın, sahibi
olduğu internet sitesinde, “H… K… Kimdir?” başlığı altında, katılanın fotoğrafına yer vererek, ”H. K.. 64
yaşında hukuk tahsili yapmış, genç yaşlarda ailesi ile T…’nin Ç… ilçesi, S… (yeni adıyla
E…) köyünden İstanbul’a göç etmiş bir ailenin çocuğudur. Baba adı S… ana adı A… dir…ikinci
karısı olan A. K.. üç yıl önce hukuktan geç vakit mezun olmuş kırklı yaşlarda bir avukattır ve birlikte
çalışıyorlar..” biçiminde kaleme aldığı yazısı ile yayımladığı olayda; internet sitesinin haber sitesi olmadığı ve
yazının haber verme amacıyla yayımlanmadığı gözetildiğinde, sanığın, hukuka uygunluk nedenlerinden olan
haber verme hakkından yararlanamayacağı, katılanın, kişisel bilgileri ve fotoğrafının daha önce yayımlanmış
ve aleniyet kazanmış olmasının daha sonraki yayınları hukuka uygun hale getirmeyeceği, bu bağlamda,
sanığın, internet sitesinde katılanın kişisel veri niteliğindeki kişisel bilgileri ile fotoğrafını hukuka aykırı olarak
yayımladığı eyleminde, atılı suçun yasal unsurlarının oluştuğu gözetilerek mahkumiyetine karar verilmesi
gerekirken yazılı düşüncelerle beraat kararı verilmesi,
Bozma nedenine göre de;
Hükümden önce 02.07.2012 tarihinde kabul edilip, 28344 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak ve
05.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6352 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi ile, “31/12/2011 tarihine kadar,
basın ve yayın yoluyla ya da sair düşünce ve kanaat açıklama yöntemleriyle işlenmiş olup; temel şekli

itibarıyla adlî para cezasını ya da üst sınırı beş yıldan fazla olmayan hapis cezasını gerektiren suçlar
bakımından “kovuşturmanın ertelenmesi” kurumunun düzenlenmesi karşısında, TCK’nın 7/2 maddesi de
gözetilerek, sanığın hukuki durumunun değerlendirilmesi zorunluluğu,
Kanuna aykırı olup, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün bu
sebeplerden dolayı 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi gereğince isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 22.12.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.