İNTERNETTEN ARAÇ SATIŞ İLANI VERİP KAPORAYI ALDIKTAN SONRA SATIŞI GERÇEKLEŞTİRMEYEN KİŞİ NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇUNU İŞLEMİŞ SAYILIR

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
SUÇ: Nitelikli dolandırıcılık
HÜKÜM: TCK 158/1-g, 62, 52, 53 maddeleri gereği mahkumiyet
Nitelikli dolandırıcılık suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, sanık tarafından temyiz
edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Sanığın ”sahibinden.com” isimli internet sitesine satılık araç ilanı verdiğini gören katılanın, sanık ile
telefon aracılığı ile irtibata geçerek suça konu aracın alım-satımı konusunda anlaştıkları, sanığın
katılandan 100 TL kapora istediği, ardından katılanın 100 TL’yi sanığın eşi olan temyiz dışı sanık …
adına kayıtlı hesaba gönderdiği, paranın sanık tarafından çekildiği ancak sanığın suça konu aracın
satışını katılana vermediği ve teslimini de yapmadığı, katılanın da bir daha sanığa ulaşamadığı, sanığın
bu şekilde haksız menfaat sağladığı, sanık savunması, katılan beyanı ve tüm dosya kapsamından
anlaşıldığından, sanığın nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediğinin sabit olduğu gerekçesine dayanan
mahkemenin mahkumiyet hükmünde bir isabetsizlik görülmemiştir.
Sanığın eyleminin 5237 sayılı TCK’nın 158/1-f maddesinde düzenlenen “Bilişim sistemlerinin araç olarak
kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçunu oluşturacağı gözetilmeden sanık hakkında TCK’nın 158/1-g
maddesi gereği hüküm kurulması, aleyhe temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.
Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına
uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanığın suç vasfında hata
yapıldığına ve verilen kararın yasalara aykırı olduğuna dair yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının
reddiyle mahkumiyet hükmünün ONANMASINA, 19/02/2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi.