JATOMİ MAĞDURLARI! ALACAĞINIZI TAHSİL ETMEK İÇİN…

JATOMİ MAĞDURLARI! ALACAĞINIZI TAHSİL ETMEK İÇİN…

Bilindiği üzere, ünlü spor salonu zinciri yakın zamanda iflasını açıklamıştı. İstanbul 16. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından verilen iflas kararı ile binlerce üyesi de mağdur oldu ve alacağını tahsil etme yolları aramaya başladı. Önceki yazımızda tüketicilerin iflas karşısında ne gibi haklarını olduğunu belirtmiştik. Bu yazımızda ise, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık üyelik yaptıranların, kapanma tarihi itibariyle alamamış oldukları hizmete ilişkin ödediği paraları nasıl geri alabileceğini anlatacağız.

İflasın açılması ile birlikte, şirketi temsil ve ilzam yetkisi iflas idaresine geçmektedir. İflas eden şirketten alacaklı tüm özel şahıs ve kurumlar gibi üyeler de alacağını iflas masasına kaydettirecek ve iflas süreci sonunda alacaklarına kavuşabileceklerdir. Tabi burada iflas eden şirketten olan bazı alacakların (işçi alacakları, vergi gibi ) öncelikli olduğunu, bu alacaklardan sonra sıra cetveline göre alacakların ödeneceğini hatırlatmakta fayda var.

Jatomi’nin iflas etmesi sebebiyle üyeler alacaklarını tahsil etmek için aşağıda yer alan dilekçe örneğinden faydalanabilirler.

                                                                                                                                                 

                                                                                            T.C.

                                                            İSTANBUL …….. İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ’NE

 

Dosya No : 2016/……. İFLAS

KAYIT TALEBİNDE BULUNAN

ALACAKLI               : (Ad-soyad) (T.C. No)

(Adres)

BORÇLU-MÜFLİS : PURE FITNESS SPORTİF TESİS İŞLETMECEİLİĞİ LTD ŞTİ
KONU                       : Müflis şirketten iflasın açıldığı tarih olan …… tarihi itibariyle alacaklı olduğum ……….TL alacağımın, fazlaya ilişkin her türlü hak ve alacaklarımı talep ve kayıt hakkım saklı kalmak kaydıyla iflas masasına kaydı talebidir.

                                                                                   AÇIKLAMALAR

Müflis şirkete, …./…./….. tarihinde yaptırmış olduğum spor üyeliğim sebebiyle ……… TL ödeme yaptım. Ancak daha üyeliğim devam ederken müflis şirketin iflas etmesi sebebiyle …./…./2016 tarihinden itibaren hizmet alamadım. Bu sebeple ekteki ödeme belgelerinden de görüleceği üzere, müflis şirkete yaptığım ….. TL ‘nin tamamını/…….. TL’sinin iadesi amacıyla iflas masasına başvuru zarureti hasıl olmuştur.
Ayrıca iflasın açılmasıyla birlikte işleyecek faizleri de İİK 196. maddesi gereğince talep etmekteyim.

SONUÇ ve İSTEM : Yukarıda izah edildiği üzere ek alacak kaydına, fazlaya, faize ve olası hesap hatalarına ilişkin haklarım saklı kalmak kaydıyla,

1. Müflis Pure Fıtness Sportif Tesis İşletmeceiliği Ltd Şti’den iflas tarihi olan …… tarihi itibariyle ……..TL. alacağımın iflas masasına kaydının yapılması;

2. Dilekçem ekindeki …….TL’nin masraf avansı kullanılmak suretiyle İİK 223/3 gereğince iflas idaresi tarafından alınacak olan kararların tarafıma “ ………………….. “ adresine tebliğini saygılarımla talep ve istirham ederim. (Tarih)
Alacaklı,

(Ad-soyad)

(İmza)

 

 

EKLERİ :
1.
 Vekaletname(Vekil aracılığıyla başvurulacaksa)
2. Üyelik sözleşmesi, ödeme dekontu gibi alacağı ispata yarayan bilgi ve belgeler
3.Hesap dökümü (Toplam borcu gösterir)

                                                                                                                                          

Alacağınızın iflas masasına kaydettirilmesinden dilekçenizin hazırlanmasına kadar hukuki danışmanlık ve destek alabileceğinizi unutmayın. Sitemizde yer alan iletişim formundan ne tür bir hukuki destek istediğinizi ve ücret konusundaki sorularınızı bize iletebilirsiniz.

 

ENER AVUKATLIK BÜROSU

JATOMİ MAĞDURLARI ZARARINI NASIL GİDERECEK

JATOMİ MAĞDURLARI ZARARINI NASIL GİDERECEK?

Ticari hayatın olağan akışı içerisinde zaman zaman tarafların hak ve yükümlülükleri konusunda bazı aksaklıklar meydana gelebiliyor. Şirketlerin iflas etmesi de bunlardan biri. İflas eden şirketten olan alacağı temin etmek haliyle zorlaşıyor.

Ülkemiz ’de faaliyet gösteren Jatomi spor salonu 1.06.2016 tarihinde iflasını çalışanlarına duyurarak bir saat içinde tüm salonlarını kapadı. Jatomi Spor Salonun ani iflası çalışanlarına ve üyelerine de şok etkisi yarattı. İflas kararının ardından herkesin merak ettiği konu; üyelerin ödediği bedelleri geri alıp alamayacağı oldu doğal olarak.  6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un “Abonelik sözleşmeleri – Madde 52 “ ve “Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği “ tüketicinin yapmış olduğu abonelik/üyelik sözleşmeleri feshetme hakkı tanıyor.

Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği;

Teslim veya ifa yükümlülüğü

MADDE 8  (1) Satıcı veya sağlayıcı, abonelik sözleşmesine konu mal veya hizmeti sözleşmeye uygun olarak teslim veya ifa etmekle yükümlüdür.

(2) Hizmete ilişkin ücretlendirme, hizmetin tüketiciye fiilen sunulmasıyla başlar. Sağlayıcı sunmadığı hizmetin bedelini tüketiciden talep edemez. Ancak, ön ödemeli hizmetlerde bu fıkra hükmü uygulanmaz.

Madde 8’de görüldüğü gibi Abonelik/üyelik sözleşmesine konu olan edimi satıcı ifa etmekle yükümlüdür ve yine aynı madde kapsamında satıcı sunmadığı hizmetin ücretini talep edemez. (Peşin verilen spor salonu üyelik ücreti ve kullanılamayan spor salonu)

Sözleşmenin feshi

MADDE 22

(1) Tüketici, belirsiz süreli veya süresi bir yıl ve daha uzun olan belirli süreli abonelik sözleşmesini herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin istediği zaman feshetme hakkına sahiptir.

(2) Süresi bir yıldan az olan belirli süreli abonelik sözleşmesinde satıcı veya sağlayıcı tarafından sözleşme koşullarında değişiklik yapılması halinde veya tüketicinin hizmetten yararlanmasına engel olabilecek geçerli bir sebebin varlığı halinde tüketici sözleşmeyi feshedebilir.

(3) Tüketicinin taahhütlü aboneliğini süresinden önce feshetmesi halinde, 16 ncı madde hükmü uygulanır.

(4) Satıcı veya sağlayıcı, abonelik sözleşmesinin feshedilmesi ile ilgili bildirim ve taleplere ilişkin işlemleri yerine getirmek üzere gerekli tedbirleri almak ve gerektiğinde uygun bir sistem kurup bu sistemi kesintisiz olarak açık tutmakla yükümlüdür.

Bu madde kapsamında Tüketicinin /Mağdurun sözleşmelerini tek taraflı feshetme yönetmelikle korunmuş oluyor.

Kanunun açıkça belirttiği haller dışında taraflardan birinin iflas etmesi ile sözleşmeler son bulmaz, bu durumda da iflas etmemiş taraf sözleşmenin ifasını isteyebilir.  Eğer bu borç para ise alacağın ifasını isteyen taraf alacağını iflas alacağı olarak masaya yazdırır.

Jatomi’nin iflasını açıklamış ve salonlarını kapatmış olması sebebiyle iki tür mağduriyet karşımıza çıkıyor. Bunlardan birincisi; taahhüt verilmeksizin kurulmuş üyelikler, ikincisi de, taahhüt verilerek kurulmuş üyelikler.

Taahhüt verilmeden kurulmuş üyeliklerde; salonun kapatıldığı tarih itibariyle artık hizmet alınamayacağından; iflas masasına göndereceğiniz bir ihtarname ile üyeliğinizin haklı sebeple sonlandığını ve içinde bulunulan ay içinde kaç gün hizmetten yararlanamadıysanız, o kadar güne tekabül eden ücretin tarafınıza iadesini iflas masasından talep etmeniz.

Taahhüt verilerek kurulmuş üyeliklerde ise durum biraz daha farklıdır. Yönetmeliğin kapsam bölümünde; elektrik, su, doğalgaz ve elektronik haberleşme abonelikleri dışında kalan abonelik sözleşmelerinde yönetmeliğin sadece 5 inci, 6 ncı, 7 nci, 8 inci, 13 üncü, 22 nci, 23 üncü, 24 üncü ve 25 inci maddelerinin uygulanacağı belirtilmiştir. O halde, taahhütlü üyeliklerde sözleşmenin süresinden önce sonlandırılması halinde uygulanacak hükümleri içeren 16. Maddenin spor salonu üyeliği açısından uygulama alanı bulunmamaktadır. Bu durumda da yapılması gereken, iflas masasına çekilecek ihtarname ile tüketicinin hizmetten yararlanamamasında satıcı/sağlayıcının kusurlu olduğu, dolayısıyla taahhüt bitiş tarihine kadar olan bedelin sözleşmenin feshi ile birlikte tarafınıza iadesinin istenmesidir.

Her iki durumda da iflas masasına gönderilecek ihtarname örneğini; büromuzla iletişim geçerek veya iletişim formundan talepte bulunarak edinebilirsiniz.

 

ENER AVUKATLIK BÜROSU

İletişim

Hukuki konularda aklınıza takılan sorular mı var? Bize yazın cevaplayalım.