Bir İş Yerinin Farklı Şubelerinde Çalışan İşçinin Fazla Çalışma Ücreti Alacağı Talebi Tüm Çalışma Dönemi İçin Değerlendirilmez


Yazar: YARGITAY
19.09.2022 07:55:54
Bir İş Yerinin Farklı Şubelerinde Çalışan İşçinin Fazla Çalışma Ücreti Alacağı Talebi  Tüm Çalışma Dönemi İçin Değerlendirilmez

Yargıtay 9. HD., E. 2021/5310 K. 2021/9529 T. 25.5.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/5310 Karar No.: 2021/9529 Karar tarihi: 25.05.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle fazla çalışma ücreti • haklı neden • bilirkişi raporu • davanın kabulü MAHKEMESİ :İş Mahkemesi ... Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Y A R G I T A Y K A R A R I Davacı İsteminin Özeti: Davacı vekili, davalıya ait işyerinde 30.04.2008-28.12.2012 tarihleri arasında özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığını, işyerinde fazla çalışma yapmasına, bayram ve tatil günlerinde çalışmasına rağmen fazla çalışma ücretlerinin, bayram ve genel ücretlerinin ödenmediğini, istifa etmesi için sürekli baskı ve mobing uygulandığını, alacaklarının ödenmemesi nedeniyle iş akdini haklı nedene dayalı olarak fesh ettiğini belirtilerek kıdem tazminatı, fazla çalışma ücreti, hafta tatil ücreti, genel tatil ücretinin davalıdan tahsiline karar verilmesini talep edilmiştir. Davalı Cevabının Özeti: Davalı vekili, iş akdinin davacının devamsızlığı nedeniyle haklı nedenle fesh edildiğini, işyerinde 2012 yılı Nisan ayına kadar günlük 8 saat olacak şekilde 3’lü vardiya sistemine göre çalışıldığı, davacının X-Ray eğitimini tamamlayamadığı için 6 gün 12 saat çalışmasının bulunmadığını, davalı işyerinde iddia edildiği gibi fazla çalışma, hafta tatilinde çalışma ile tatillerde çalışma yapılmadığını ancak arızi olarak çalışma yapıldığında ücretinin ödendiğini ve bunun da bordrolar ile sabit olduğunu beyanla davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur. Mahkeme Kararının Özeti: Mahkemece yapılan yargılamada davanın kabulü hakkındaki 17.03.2016 tarihli ilk karar tarafların temyiz başvurusu üzerine Dairemizin 01.06.2020 gün 2016/16223 esas, 2020/4566 karar sayılı ilamı ile “İşçinin imzasını içermeyen bordrolara ait dönemlerin hesaplamadan dışlanması hatalıdır. Fazla mesai ve genel tatil tahakkuku bulunan bordrolar imzasız olduğundan bu dönemler için tanık beyanına göre hesaplama yapılarak ödenen miktarlar mahsup edilmelidir. Öte yandan 2011 Nisan ayından sonra işyerindeki çalışma düzeni değişmiş, işçi gece çalışması da yapmıştır. Bu tarihten sonraki dönem için fazla çalışma hesabında gece çalışmasının dikkate alınmaması da hatalıdır. ..." gerekçeleri ile bozulmuş, Mahkemece bozma ilamına Sayfa 1/2 uyularak yapılan yargılama sonucunda toplanan deliller ve bilirkişi raporuna dayanılarak yazılı gerekçelerle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Temyiz Başvurusu: Karar, davalı vekili tarafından yasal süresi içerisinde temyiz edilmiştir Gerekçe: 1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir. 2- Taraflar arasında fazla mesai alacağının hesabında uyuşmalık söz konusudur. Somut olayda, davacı davalıya ait işyerinde fazla mesai yaptığını, ancak yasal karşılıklarının ödenmediğini iddia etmiş, davalı ise davacının yasal mesai saatleri içerisinde çalıştığını, arızi olarak yapılan fazla çalışmalarının karşılığının bordroya yansıtılarak kendisine ödendiğini savunmuştur. Mahkemece, bozma ilamı uyarınca aldırılan 04.01.2021 tarihli bilirkişi ek raporuna göre hesaplanan fazla mesai alacak tutarı üzerinden, bordrolarda yer alan ödemeler düşüldükten sonra takdiri indirim uygulanması suretiyle hüküm kurulmuştur. Ancak hesaplanan fazla mesai alacağına takdiri indirimin uygulanıp, hak edilen, karineye dayalı makul indirim sonucu bulunan miktardan bordrolarda yer alan ödemelerin mahsubu gerekirken, önce mahsup işlemi uygulanıp daha sonra takdiri indirim uygulanarak sonuca gidilmesi isabetli olmamıştır. Buna göre, belirlenen fazla mesai miktarından önce takdiri indirim, sonra mahsup işlemi yapılarak 1.384,33 TL’ye hükmedilmesi gerekirken, yazılı biçimde 1.599,65 TL fazla mesai alacağının hüküm altına alınması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 25.05.2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Etiketler: denkleştirme istemi, fazla çalışma ücreti, haklı neden, iş sözleşmesi, direnme kararı, hukuki yarar yokluğu, kısmi süreli iş sözleşmesi, günlük çalışma süresi, işyeri giriş çıkış saatleri, kamera kayıtları, tanık beyanları, haklı nedenle feshin ispatı, ş