İş Hukuku


DEVLET MEMURLUĞUNDAN ÇIKARMA GEREKÇESİ OLARAK YÜZ KIZARTICI HAREKET

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile devlet memurlarının hizmet şartları, nitelikleri, atanma ve yerleştirilmeleri, hak, hüküm ve sorumlulukları gibi konular düzenlenmiştir. Kanunda yer alan en ağır disiplin cezası ise Devlet Memurları Kanunu’nun 125. maddesinde düzenlenen memuriyetten çıkarma cezasıdır.Devlet Memurları Kanun...

YURTDIŞI İNŞAAT İŞLERİNDE ÇALIŞANLARIN İŞÇİLİK ALACAKLARINA MÖHUK FRENİ

 Yurtdışı inşaat işlerinde çalışan işçiler için uzun yıllar kamu düzeni gözetilerek Türk Hukuku uygulanmış ve Türk mahkemeleri yetkili görülmüştür. Ancak Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, son dönemde bu görüşünden artık açık ve kesin bir şekilde dönmüştür. İşve...

İŞE İADE DAVASININ SONUCUNA ETKİLİ İDDİANIN KARARDA KARŞILANMAMASI GEREKÇELİ KARAR HAKKINI İHLAL EDER

MEHMET SAĞLAM BAŞVURUSUI. BAŞVURUNUN KONUSU1. Başvuru, işverenle güven ilişkisinin bozulduğu gerekçesiyle iş sözleşmesinin feshedilmesi üzerine açılan işe iade davasında davanın sonucuna etkili iddianın kararda karşılanmaması nedeniyle gerekçeli karar hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.II. BAŞVURU SÜ...

İŞÇİ ALEYHİNE ESASLI DEĞİŞİKLİK YAPILABİLMESİ İÇİN YAZILI KABUL ARANIR

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2017/18696 E. 2020/15782 K. 11.11.2020 T.Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incel...

BİLİRKİŞİ RAPORUNDA SADECE BRÜT HESAPLAMA YAPILMASI HATALIDIR

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2024/584 E. 2024/944 K. 23.01.2024 T.Taraflar arasında görülen alacak davasında verilen karar hakkında yapılan temyiz incelemesi sonucunda, Dairece Mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir.Mahkemece bozmaya uyularak yeniden yapılan yargılama sonucunda; davanın kabulüne karar verilmiştir.Mahkeme kararı d...

İŞE DAVET İHTARINI TEBELLÜĞDEN KAÇINAN İŞÇİ SAMİMİ DEĞİLDİR

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2024/281 E. 2024/1526 K. 05.02.2024 T.Taraflar arasında İlk Derece Mahkemesinde görülen ve istinaf incelemesinden geçen alacak davasında verilen karar hakkında yapılan temyiz incelemesi sonucunda, Dairece ... Bölge Adliye Mahkemesi 27. Hukuk Dairesi kararının kaldırılmasına ve İlk Derece Mahkemesi karar...

ALT İŞVEREN İŞÇİLERİ ASIL İŞVERENLE YAPILAN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN YARARLANAMAZ

Yargıtay 9 .Hukuk Dairesi  2023/17756 E. 2024/1688 K. 07.02.2024 T.Taraflar arasındaki alacak davasından dolayı yapılan yargılama sonunda İlk Derece Mahkemesince davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.Kararın taraf vekillerince istinaf edilmesi üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince İlk Derece Mahkemesi kararının 6100 ... Hukuk Muh...

İŞE İADE DAVASI SONUCUNDA BAŞKA BİR İLDE İŞE BAŞLATMA TEKLİFİ KÖTÜNİYETLİDİR

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2015/3349 E. 2017/649 K. 05.04.2017 T.Taraflar arasındaki “işçilik alacakları” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul Anadolu 22. İş Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 20.03.2014 gün ve 2013/373 E., 2014/190 K. sayılı kararın taraf vekilleri tarafından temyizi...

ARABULUCULUK SON TUTANAK TARİHİNDE MUACCEL OLMAYAN ALACAKLAR İÇİN HESAPLAMA YAPILAMAZ

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2023/21484 E. 2024/1213 K. 24.01.2024 T.Taraflar arasında ... 6. ... Mahkemesinde görülen ve istinaf incelemesinden geçen alacak davasında verilen karar hakkında yapılan temyiz incelemesi sonucunda, Dairece Bölge Adliye Mahkemesi kararının bozulmasına karar verilmiştir.Bölge Adliye Mahkemesince boz...

TOPLU TAŞIMAYLA BİRLİKTE SERVİS HİZMETİ KULLANILDIĞI TAKDİRDE YOL ÜCRETİ TALEP EDİLEMEZ

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2023/21588 E. 2024/901 K. 23.01.2024 T.Taraflar arasındaki alacak davasından dolayı yapılan yargılama sonunda İlk Derece Mahkemesince davanın reddine karar verilmiştir.Kararın davacı vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince istinaf başvurunun esastan reddine karar verilmiştir.Bölge...

GREV DEVAM EDERKEN SENDİKA YETKİSİNİN DÜŞTÜĞÜNÜN TESPİT TALEBİ İSABETSİZDİR

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2023/20994 E. 2024/694 K. 18.01.2024 T.Taraflar arasındaki grevin kaldırılması davasından dolayı yapılan yargılama sonunda İlk Derece Mahkemesince davanın kısmen kabulüne, grev sonlandığından grevin kaldırılması talebi hususunda karar verilmesine yer olmadığına, ... Metal Sendikasının toplu ... sözleşmesi yapma yet...

İŞ YERİ SENDİKA TEMSİLCİSİNİN İŞ YERİNİN DEĞİŞTİRİLEBİLMESİ YAZILI RIZAYA BAĞLIDIR

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi  2023/14657 E. 2024/697 K. 18.01.2024 T.Taraflar arasındaki işyeri sendika temsilciliğinin güvencesi kapsamında işyeri değişikliği işleminin geçersizliğinin tespiti davasından dolayı yapılan yargılama sonunda İlk Derece Mahkemesince davanın kabulüne karar verilmiştir.Kararın davalı vekili tarafından ist...

ARABULUCU ÖNÜNDE YAPILAN ANLAŞMADA İBRAYA İLİŞKİN HÜKÜMLER UYGULANMAZ

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2023/13025 E. 2024/110 K. 09.01.2024 T.Taraflar arasındaki alacak davasından dolayı yapılan yargılama sonunda İlk Derece Mahkemesince davanın reddine karar verilmiştir.Kararın davacı vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince başvurunun esastan reddine karar verilmiştir.Bölge Adliye ...

GÖREVSİZLİK KARARI SONRASI ARABULUCULUK BAŞVURUSU REDDİ GEREKTİRMEZ

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2023/14948 E. 2024/70 K. 09.01.2024 T.Taraflar arasındaki alacak davasından dolayı yapılan yargılama sonunda ... 15. Asliye Hukuk Mahkemesinin 21.04.2022 tarihli ve 2022/138 Esas, 2022/156 Karar ... kararı ile görevsizlik kararı verilmiştir.Görevsizlik kararının 04.07.2022 tarihinde kesinleşmesi üzerine, dosya kend...

BELİRSİZ ALACAKLAR BAKIMINDAN EK DAVA AÇILAMAZ

Yargıtay 9.Hukuk Dairesi  2023/697 E. 2023/3466 K. 13.03.2023 T.Taraflar arasında görülen alacak davasında verilen 03.03.2016 tarihli ve 2014/437 Esas, 2016/120 Karar sayılı karar hakkında yapılan temyiz incelemesi sonucunda, Dairece 24.02.2020 tarihli ve 2017/14256 Esas, 2020/2874 Karar sayılı karar ile Mahkeme kararının bozulmasına k...

KANUN YOLLARI FARKLI OLAN DAVALARIN BİRLEŞTİRİLEREK GÖRÜLMESİ BOZMAYI GEREKTİRİR

Yargıtay 9.Hukuk Dairesi 2023/15196 E. 2023/12636 K. 25.09.2023 T.Taraflar arasında görülen itirazın iptali davasında verilen karar hakkında yapılan temyiz incelemesi sonucunda, Yargıtay (Kapatılan) 7. Hukuk Dairesinin 23.....2015 tarihli kararı ile Mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir.Mahkemenin 29.01.2016 tarihli kararı ile direnme ...

KISMEN KABUL KARARINDA ARABULUCULUK GİDERLERİ HAKLILIK DURUMUNA GÖRE PAYLAŞTIRILMALIDIR

Yargıtay 9.Hukuk Dairesi 2023/8396 E. 2023/13668 K. 04.10.2023 T.Taraflar arasındaki alacak davasından dolayı yapılan yargılama sonunda İlk Derece Mahkemesince davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.Kararın davalı vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir....

HÜKMEDİLEN MANEVİ TAZMİNATIN AZ OLMASI BOZMA SEBEBİDİR

Yargıtay 9.Hukuk Dairesi 2018/1654 E. 2019/2522 K. 03.04.2019 T.Davacı, iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kısmen kabulüne karar vermiştir.Hükmün, davacılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temy...

ŞÜPHE FESHİ İÇİN FESİH ANINDA OBJEKTİF VAKIALAR GEREKİR

Yargıtay 9.Hukuk Dairesi 2014/25713 E. 2014/36221 K. 01.12.2014 T.Mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir.Hüküm süresi içinde taraf vekilleri tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşün&uu...

RADYASYON GÖREVLİSİ SAYILMA MARUZİYETİN SÜREKLİLİĞİNE BAĞLIDIR

Yargıtay 9.Hukuk Dairesi 2023/9615 E. 2023/13605 K. 03.10.2023 T.Taraflar arasındaki alacak davasından dolayı yapılan yargılama sonunda İlk Derece Mahkemesince davanın reddine karar verilmiştir.Kararın davacı vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince başvurunun esastan reddine karar verilmiştir.Bölge Adliye Mahke...

MOBBİNG İDDİASINDA İSPAT VE SOMUTLAŞTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ İDDİA EDENE AİTTİR

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2023/15976 E. 2023/13513 K. 02.10.2023 T.Taraflar arasında görülen alacak davasında verilen karar hakkında yapılan temyiz incelemesi sonucunda, Dairece 09.....2014 tarihli ilâm ile Mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir.Bozma kararına Mahkemece direnilmesi üzerine karar, davacı vekili tarafından temyiz ed...

İSTİNAF BAŞVRUSU HER BİR TARAF İÇİN AYRI AYRI İNCELENMELİDİR

Yargıtay 9.Hukuk Dairesi 2023/15343 E. 2023/13961 K. 09.10.2023 T.Taraflar arasındaki işkolu tespitine itiraz davasından dolayı yapılan yargılama sonunda İlk Derece Mahkemesince davanın kabulüne karar verilmiştir.Kararın davalılar vekilleri tarafından istinaf edilmesi üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince davalı Bakanlık vekilinin istinaf başv...

HÜKÜM FIKRASINDA TARAFLARA TANINAN HAKLAR DEĞİŞTİRİLEMEZ

Yargıtay 9.Hukuk Dairesi 2023/14830 E. 2023/13780 K. 04.10.2023 T.Taraflar arasında görülen alacak davasında verilen karar hakkında yapılan temyiz incelemesi sonucunda, Dairece Mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir.Mahkemece bozmaya uyularak yeniden yapılan yargılama sonucunda; davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; 26.12.2022 ta...

ARABULUCUNUN TARAFLARLA TELEFONDA GÖRÜŞMESİ TUTANAĞIN SIHHATİNİ ETKİLEMEZ

Yargıtay 9.Hukuk Dairesi  2023/9459 E. 2023/12441 K. 20.09.2023 T.Taraflar arasındaki alacak davasından dolayı yapılan yargılama sonunda İlk Derece Mahkemesince davanın reddine karar verilmiştir.Kararın davacı vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince başvurunun esastan reddine karar verilmiştir.Bölge Adliye...

İMZASIZ BORDRODA FAZLA MESAİ ÜCRETİNİN BANKA YOLUYLA ÖDENDİĞİ İSPATI

Ücret bordrolarının imzasız olduğu ancak bordrolarda "EK ÖDEMELER" başlığı altında "fazla mesai" ibaresi karşısında değişen miktarlarda tahakkukların bulunduğu ve davacının ücretinin banka kanalıyla bu miktarlar da dâhil edilerek ödenmiş olduğu anlaşılmaktadır. Bu miktarların da davacının hesaplanan fazla &cce...

BOZMA KARARI DIŞINDA KALAN KISIMLARI LEHİNE OLAN TARAF USULİ KAZANILMIŞ HAK ELDE EDER

Yargıtay 9.Hukuk Dairesi  2023/9537 E. 2023/12350 K. 19.09.2023 T.Taraflar arasında görülen alacak davasında verilen karar hakkında yapılan temyiz incelemesi sonucunda, Yargıtay (Kapatılan) 22. Hukuk Dairesince Mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir.Mahkemece bozmaya uyularak yeniden yapılan yargılama sonucunda; davanın kısmen kabu...

İŞÇİLİK ALACAKLARINDA FAİZ BAŞLANGIÇ TARİHİ ARABULUCULUK SON TUTANAK TARİHİDİR

Yargıtay 9.Hukuk Dairesi 2023/9156 E. 2023/12390 K. 19.09.2023 T.Taraflar arasındaki alacak davasından dolayı yapılan yargılama sonunda İlk Derece Mahkemesince davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.Kararın davalı vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince başvurunun esastan reddine karar verilmiştir.Bölge...

ŞÜPHE FESHİ ve GEÇERLİ FESİH İLİŞKİSİ

Bu yazıda şüphe feshi işlenecek olup konunun daha anlaşılabilir olması bakımından şüphe feshinden önce fesih ve hatta geçerli nedenle fesih kavramını incelemek gerekecektir.İşçi ve işveren arasında kurulan iş ilişkisi, taraflardan birinin iradesi sonucu iş akdinin feshi ile sonlandırılmış olur. İşveren tarafından yapılan fesihlerde...

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN TEMEL ÜCRET İÇİNDE OLDUĞU İDDİASI

Somut uyuşmazlıkta davalı yan fazla çalışma ücretinin, temel ücrete dahil olduğunu sözleşme ile kararlaştırdıklarını iddia etse de bu iddianın geçerli olabilmesi için aylık net ücretin üzerine, aylık 22,5 saat olan fazla çalışma net ücretinin de dahil edilmesinin gerekli olduğu ifade edilmiştir.Yargıtay...

TALEP ARTIRIM DİLEKÇESİ SUNULMASI İÇİN SÜRE VERİLMEMESİ BOZMA SEBEBİDİR

Yargıtay 9.Hukuk Dairesi 2023/14883 E. 2023/12240 K. 18.09.2023 T.Taraflar arasında görülen alacak davasında verilen karar hakkında yapılan temyiz incelemesi sonucunda, Dairece, Mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir.... 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin (... Mahkemesi sıfatıyla) 24.09.2020 tarihli ve 2020/192 Esas, 2020/618 Karar sayılı kar...

ESASA GİRİLİNCEYE KADAR TARAFLAR UYGULANACAK HUKUKU SEÇEBİLİR VEYA DEĞİŞTİREBİLİR

Yargıtay 9.Hukuk Dairesi 2023/13696 E. 2023/11924 K. 13.09.2023 T.Taraflar arasında ... 19. ... Mahkemesinde görülen ve istinaf incelemesinden geçen alacak davasında verilen karar hakkında yapılan temyiz incelemesi sonucunda, Dairece Bölge Adliye Mahkemesi kararının bozulmasına karar verilmiştir.Bölge Adliye Mahkemesince bozma il&aci...

ÖZLÜK HAKLARI İLE DEVRALINAN İŞ YERİNİN BORÇLARINDAN DEVRALAN SORUMLUDUR

Yargıtay 9.Hukuk Dairesi  2023/7694 E. 2023/11915 K. 13.09.2023 T.Taraflar arasındaki alacak davasından dolayı yapılan yargılama sonunda İlk Derece Mahkemesince davanın kabulüne karar verilmiştir.Kararın davalı vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince başvurunun esastan reddine karar verilmiştir.Bölge ...

İŞVERENCE TARAFLI TUTULAN TUTANAK TEK BAŞINA HAKLI FESİH SEBEBİ OLAMAZ

Yargıtay 9.Hukuk Dairesi 2023/14798 E. 2023/11982 K. 13.09.2023 T.Taraflar arasında görülen alacak davasında verilen karar hakkında yapılan temyiz incelemesi sonucunda, Dairece Mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir.Mahkemece bozmaya uyularak yeniden yapılan yargılama sonucunda; davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.Mahkeme kar...

BOZMAYA UYULARAK KARŞI TARAF YARARINA KAZANILMIŞ HAK OLUŞTURAN HUSUSLARDA YENİDEN İNCELEME YAPILMAZ

Yargıtay 9.Hukuk Dairesi 2023/11016 E. 2023/11923 K. 13.09.2023 T.Taraflar arasında görülen alacak davasında verilen karar hakkında yapılan temyiz incelemesi sonucunda, Yargıtay (Kapatılan) 22. Hukuk Dairesince Mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir.Mahkemece bozmaya uyularak yeniden yapılan yargılama sonucunda; davanın kısmen kabul&uum...

ERTLENEN GREV KARARINA UYULMADAN GREV YAPILMASI İŞVERENCE HAKLI FESİH SEBEBİDİR

Yargıtay 9.Hukuk Dairesi 2023/13727 E. 2023/11864 K. 13.09.2023 T.Taraflar arasındaki işe iade davasından dolayı yapılan yargılama sonunda Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiştir.Kararın davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay (Kapatılan) 22. Hukuk Dairesinin 23.12.2015 tarihli ve 2015/33593 Esas, 2015/35551 Karar sayılı k...

BORDRODA GÖZÜKEN VE ÖDENMİŞ OLAN FAZLA ÇALIŞMA ALACAĞININ DAHA FAZLA OLDUĞU HER TÜRLÜ DELİLLE İSPATLANABİLİR

Yargıtay 9.Hukuk Dairesi 2023/7974 E. 2023/11786 K. 12.09.2023 T. Taraflar arasındaki alacak davasından dolayı yapılan yargılama sonunda İlk Derece Mahkemesince davanın kabulüne karar verilmiştir.Kararın davalı vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince başvurunun esastan reddine karar verilmiştir.Bölge ...

ÜST DÜZEY YÖNETİCİ OLMADAN ÖNCEKİ DÖNEME İLİŞKİN FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ İSTENEBİLİR

Yargıtay 9.Hukuk Dairesi 2023/12303 E. 2023/11742 K. 11.09.2023 T.Taraflar arasında İlk Derece Mahkemesinde görülen ve istinaf incelemesinden geçen alacak davasında verilen karar hakkında yapılan temyiz incelemesi sonucunda, Dairece ... Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi kararının kaldırılmasına ve İlk Derece Mahkemesi kararının...

ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN MUVAZAASI BİLİRKİŞİ KEŞFİ İLE TESPİT EDİLMELİDİR

Yargıtay 9.Hukuk Dairesi 2023/8203 E. 2023/11735 K. 11.09.2023 T.Taraflar arasındaki tespit ve alacak davasından dolayı yapılan yargılama sonunda İlk Derece Mahkemesince davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.Kararın davacı ve davalı ... Demir Çelik Sanayi ve Tic. AŞ (... AŞ) vekilleri tarafından istinaf edilmesi üzerine, Bölge Ad...

İŞVERENİN HAKSIZ FESHİ KABUL ETTİĞİ TAKDİRDE ÇIKIŞ KODUNUN DEĞİŞTİRİLMESİ GEREKİR

Yargıtay 9.Hukuk Dairesi 2023/14655 E. 2023/11628 K. 11.09.2023 T.Taraflar arasında İlk Derece Mahkemesinde görülen ve istinaf incelemesinden geçen tespit davasında verilen karar hakkında yapılan temyiz incelemesi sonucunda, Dairece ... Bölge Adliye Mahkemesi kararının bozulmasına karar verilmiştir.Bölge Adliye Mahkemesince bozm...

ASIL İŞVEREN İŞÇİLERE KARŞI ALT İŞVERENLE BİRLİKTE SORUMLUDUR

Yargıtay 22.Hukuk Dairesi 2015/33873 E. 2016/2242 K. 28.01.2016 T.Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup d&uum...

EMEKLİLİK SEBEBİYLE KIDEME HAK KAZANAN İŞÇİNİN SORUŞTURMA DOSYASI BEKLETİCİ MESELE YAPILAMAZ

Yargıtay 9.Hukuk Dairesi 2022/5164 E. 2022/5706 K. 10.05.2022 T.Taraflar arasındaki alacak davasından dolayı yapılan yargılama sonunda İlk Derece Mahkemesince davanın kabulüne karar verilmiştir.Kararın davalı vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince başvurunun esastan reddine karar verilmiştir.Böl...

ÖZLÜK DOSYASININ KAPSAMI VE DELİL NİTELİĞİ

Bu yazıda özlük dosyası, kapsamı, delil niteliği hususu kısaca incelenecektir. Öncelikle özlük dosyası kavramını inceleyelim.Özlük dosyası, İş Kanunu’na göre işçinin işe girerken teslim etmesi gereken belgeler ile çalışacağı süre boyunca ıslak imzalı bordrolar dahil işçinin çalışmas...

ŞARTLARI YERİNE GETİRİLMEDİĞİ TAKDİRDE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN YARARLANILAMAZ

Yargıtay 9.Hukuk Dairesi 2023/13034 E. 2023/11643 K. 11.09.2023 T.Taraflar arasında İlk Derece Mahkemesinde görülen ve istinaf incelemesinden geçen alacak davasında verilen karar hakkında yapılan temyiz incelemesi sonucunda, Dairece ... Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesi kararının kaldırılmasına ve İlk Derece Mahkemesi...

HER EDA HÜKMÜ BİR TESPİT HÜKMÜ İÇERMELİDİR

Yargıtay 9.Hukuk Dairesi 2023/6984 E. 2023/11658 K. 11.09.2023 T.Taraflar arasındaki alacak davasından dolayı yapılan yargılama sonunda İlk Derece Mahkemesince davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.Kararın davalı tarafından istinaf edilmesi üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince başvurunun esastan reddine karar verilmiştir.Bölge Adliye...

İŞİN NİTELİĞİ BELİRLENMEDEN SONUCA GİDİLMESİ BOZMA SEBEBİDİR

Yargıtay 9.Hukuk Dairesi 2023/8203 E. 2023/11735 K. 11.09.2023Taraflar arasındaki tespit ve alacak davasından dolayı yapılan yargılama sonunda İlk Derece Mahkemesince davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.Kararın davacı ve davalı ... Demir Çelik Sanayi ve Tic. AŞ (... AŞ) vekilleri tarafından istinaf edilmesi üzerine, Bölge Adliy...

ZORUNLU ARABULUCULUKTA MÜZAKERE EDİLMEYEN ALACAKLAR İÇİN DAVA AÇILAMAZ

Yargıtay 9.Hukuk Dairesi  2023/8399 E.  2023/11630 K. 11.09.2023Taraflar arasındaki alacak davasından dolayı yapılan yargılama sonunda İlk Derece Mahkemesince davanın usulden reddine karar verilmiştir.Kararın davacı ve katılma yolu ile davalı vekilleri tarafından istinaf edilmesi üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince davacı vekilinin isti...

YABANCI PARA ÜZERİNDEN ÜCRET ALAN İŞÇİ KIDEM TAZMİNATI YABANCI PARA OLARAK İSTEYEBİLİR

Yargıtay 9.Hukuk Dairesi 2020/4697 E. 2021/2149 K. 25.01.2021 T.BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ: ... 8. Hukuk DairesiDAVA TÜRÜ: ALACAKTaraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraflar vekillerince istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetk...

TÜZEL KİŞİLER ARASINDA SADECE ORGANİK BAĞ BULUNMASI MÜTESELSİL SORUMLULUK DOĞURMAZ

Yargıtay 9.Hukuk Dairesi 2023/4861 E. 2023/11743 K. 11.09.2023 T.Taraflar arasındaki alacak davasından dolayı yapılan yargılama sonunda İlk Derece Mahkemesince davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.Kararın davalı vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince başvurunun esastan reddine karar verilmiştir.Bölge...

İŞE İADE DAVALARINDA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI KESİNDİR

Yargıtay 9.Hukuk Dairesi 2023/14770 E. 2023/11562 K. 04.09.2023 T.Taraflar arasındaki işe iade davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, İlk Derece Mahkemesince davanın reddine karar verilmiştir.Kararın davalı vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince, istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.B&o...

HAFTA TATİLİNİN 24 SAATTEN AZ KULLANDIRILMASI HALİNDE İZİN KULLANILMAMIŞ SAYILIR

Yargıtay 9.Hukuk Dairesi 2015/34272 E. 2019/6327 K. 20.03.2019 T.Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı ve davalı ... İnş. Mad. San. Tic. Ltd. Şti.nin vekillerince istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düze...

TAVAN KIDEM TAZMİNATINI AŞAR MAHİYETTE YAPILAN HESAPLAMALAR BOZMA SEBEBİDİR

 Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2017/29177 E. 2020/5566 K. 03.06.2020 T.MAHKEMESİ :İş MahkemesiDAVA TÜRÜ : ALACAKTaraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından dü...

KIDEM TAZMİNATI GİYDİRİLMİŞ BRÜT ÜCRETE GÖRE BELİRLENMELİDİR

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2004/28386 E. 2004/25841 K. 22.11.2004T.Davacı, icra taksimine yapılan itirazın iptaline ve takibin devamına karar verilmesini istemiştir.Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşul...

MAHKEMECE BELİRTİLEN SÜREDE ISLAH HAKKINI KULLANAN BAŞVURUCUNUN KANUNDA BELİRLENEN SÜRENİN DIŞINA ÇIKMASI BAŞVURUCUNUN KUSURU SAYILAMAZ

TÜRKİYE CUMHURİYETİANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR İLHAN YÜRÜKASLAN BAŞVURUSU(Başvuru Numarası: 2019/13123) Karar Tarihi: 10/5/2023R.G. Tarih ve Sayı: 17/8/2023-32282 BİRİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan:Hasan Tahsin GÖKCANÜyeler:Muammer TOPAL           &n...

HAKSIZ REKABETTEN KAYNAKLI ZARAR HESABI SOMUT İNCELEMELER NETİCESİNDE TESPİT EDİLEREK YAPILMALIDIR.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 2016/32244 E. 2016/20637 K. 22.11.2016 T.Yerel mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.Hüküm duruşmalı olarak davalılar avukatı tarafından temyiz edilmiş ise de; HUMK.nun 435.maddesi gereğince duruşma isteğinin süreden reddine ve incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verilmiş olmak...

İŞ İLİŞKİSİ SIRASINDA VE İŞ İLİŞKİSİNİN SONLANMASINDAN SONRA REKABET YASAĞININ İŞÇİ TARAFINDAN İHLAL EDİLMESİ SONUCU OLUŞAN UYUŞMAZLIKTA GÖREVLİ MAHKEME İŞ MAHKEMESİDİR

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 2021/10133 E. 2021/15959 K. 30.11.2021 T.BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ :...47. Hukuk Dairesi ...DAVA TÜRÜ : MENFİ TESPİTİLK DERECE MAHKEMESİ : ... 5. İş MahkemesiTaraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, süresi içinde duruşmalı olarak temyizen incelenmesi davalı vekilinceistenilmesi ü...

İŞVERENİN EŞİT DAVRANMA BORCUNU YERİNE GETİRMEMESİ İŞÇİNİN KVKK YÜKÜMLÜLÜĞNÜ İHLALDEN DAHA AĞIR KUSURDUR

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 2022/5442 E. 2022/7075 K. 06.06.2022 T.MAHKEMESİ :Asliye Hukuk (İş) MahkemesiDAVA TÜRÜ : İŞE İADEBÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ : ... 9. Hukuk DairesiTaraflar arasındaki işe iade davasından dolayı yapılan yargılama sonunda İlk Derece Mahkemesince davanın kabulünekarar verilmiştir.Kararın davalı vekili tarafından istinaf e...

İŞVEREN VEKİLİ VE YARDIMCISI KAVRAMININ İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

İŞVEREN VEKİLİ VE YARDIMCISI KAVRAMININ İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ Bu yazıda iş güvencesinden yararlanma koşullarına kısaca değinilecek olup işveren vekili olup olmamanın iş güvencesine sahip olma bakımından mevcut olan önemine değinilecektir. Konunun daha iyi anlaşılması bakımından öncelikle “İş Güvences...

İŞ HUKUKU DAVALARINDA YARGILAMA SÜRECİ

İŞ DAVALARINDA HUKUKİ YARGILAMA SÜRECİ İşçi ile işveren arasında çıkan uyuşmazlıkların çözümü için ikame edilen davalar basit yargılama usulüne tabidir ve bu davalar görevli mahkemeler olan iş mahkemelerinde görülür. İş mahkemeleri ihtisas mahkemeleri olduğu için iş mahkemeler...

İŞE İADE DAVASI DEVAM EDERKEN İŞ AKDİ ASKIDA OLDUĞUNDAN KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI TALEBİYLE DAVA AÇILAMAZ

T.C.Yargıtay9. Hukuk Dairesi2021/4726 E., 2021/8890 K."İçtihat Metni"BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ : ... 15. Hukuk DairesiDAVA TÜRÜ : ALACAKİLK DERECE MAHKEMESİ : ... 6. İş MahkemesiTaraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süres...

İŞE DAVET YAZISINDA TEBLİĞ TARİHİ ESAS ALINMALIDIR

9. Hukuk Dairesi         2015/2713 E.  ,  2016/11801 K. "İçtihat Metni"Özet:1 aylık işe davet süresinin bitimine yakın postaya verilen işe davet yazısı dürütlük kapsamında sorgulanmayı gerektirir. Dolayısıyla işe davet yazısının işçiye tebliğ edildiği tarih ...

BASİT YARGILAMA USULÜNE TABİ UYUŞMAZLIKLARDA ÖN İNCELEME AŞAMASI TAMAMLANMADAN EVVEL TANIK DELİLİNİN BİLDİRİLMESİÇİN KESİN SÜRE VERİLMESİ ADİL YARGILANMA HAKKINI İHLAL EDER

MAHKEMESİ :İş Mahkemesi1. Taraflar arasındaki “işçilik alacağı” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, Ankara 37. İş Mahkemesince verilen davanın kısmen kabulüne ilişkin karar davacı vekili ile davalılardan ..., ..., ... ve ... vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay (Kapatılan) 22. Hukuk Dairesince yapılan incelem...

İŞ SÖZLEŞMESİNİ HAKLI SEBEPLE FESİH ETTİĞİNİ VE BİRTAKIM BELGELERİ BASKI ALTINDA İMZALADIĞINI İDDİA EDEN DAVACI İDDİALARINI İSPATLAR NİTELİKTE DELİL SUNMADIĞI İÇİN KIDEM TAZMİNATI TALEBİNİN REDDİ GEREKİR

Yargıtay 9. HD.E. 2022/4884 K.2022/5756 T.10.5.2022MAHKEMESİ : Kütahya 2. İş MahkemesiDAVA TÜRÜ : ALACAKTaraflar arasında, İlk Derece Mahkemesinde görülen alacak davasında davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. İlk Derece Mahkemesince kesin olarak verilen kararın kanun yararına temyizen incelenmesi Adalet Bakanlığı tarafından ...

LİMİTED ŞİRKETLERDE HAKLI SEBEPLERLE ORTAKLIKTAN ÇIKARILMA HALLERİ

LİMİTED ŞİRKETLERDE HAKLI SEBEPLERLE ORTAKLIKTAN ÇIKARILMA HALLERİ6102 sayılı TTK‘de ortağın kendi isteği dışında ortaklıktan ayrılmasının sağlanması ortaklıktan çıkarılma adı altında tanımlanmıştır. TTK md. 640 gereği limited şirketlerde ortağın ortaklıktan çıkarılması, esas sözleşmede öngörülen nedenlere dayanar...

BASİT YARGILAMA USULUNDE TANIK DELİLİNE DAYANAN TARAFA TENSİPLE TANIK LİSTESİNİ SUNMAK ÜZERE İHTİRARATLI KESİN SÜRE VERİLEMEZ

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS NO : 2020/9-605 KARAR NO : 2022/264 T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Ankara 37. İş Mahkemesi TARİHİ : 17/02/2020 NUMARASI : 2020/27 - 2020/46 DAVACI : S.G. vekili Av. M.E.U. DAVALILAR : 1- E.K. 2- Z.S. 3- S.K. 4- G.K. vekilleri Av. V.G.D. 5- B.K. vekili Av. K.T.M....

ASIL İŞVEREN İLE ALT İŞVEREN FİRMALARIN MÜTESELSİL SORUMLULUKLARI

ASIL İŞVEREN İLE ALT İŞVEREN FİRMALARIN MÜTESELSİL SORUMLULUKLARI Firmalar bünyelerinde yürüttükleri işleri maliyet avantajı, istihdam kolaylığı, esnek çalışma, sendikal avantaj gibi sebeplerden dolayı kimi zaman taşeron/ alt işveren firmalara devredebilmektedirler. Taşeron firma ile çalışmanın büyük avanta...

ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN VARLIĞI HALİNDE İŞE İADE TALEBİYLE AÇILAN DAVALARDA ARABULUCULUK DAVA ŞARTI İÇİN İŞVERENLERİN İKİSİNE KARŞI BİRLİKTE BAŞVURU YAPILMASI GEREKİR

.. Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi 07/04/2021 tarihli talebinde; işçinin alt işveren işçisi olarak asıl işverene ait işyerinde çalıştığı durumlarda, işe iade davasının hem asıl işveren hem de alt işverene yöneltilmesi gerektiğini, Yargıtay (Kapatılan) 22. Hukuk Dairesince davalılar ...

SÖZLEŞMELİ PERSONEL

SÖZLEŞMELİ PERSONEL657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4.fıkrası gereğince kamu hizmetleri memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler tarafından yürütülür. Kamu hizmetlerinin yürütülmesinden sorumlu olan bu kişiler kamu personeli olarak kabul edilir ancak her birinin kendine özg...

MESAİ ARKADAŞINA ISRARLA TACİZ OLUŞTURAN MESAJ ATILMASI İŞVEREN İÇİN HAKLI FESİH SEBEBİDİR

9. Hukuk Dairesi 2019/6572 E. , 2019/16671 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ:İŞ MAHKEMESİ DAVA TÜRÜ: Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir. Yerel mahkeme kararının davalı vekilinin temyizi üzerine, Dairemizin 13.0...

MAHKEMENİN DAVACI İŞÇİNİN BİLDİRDİĞİ TANIKLARI DİNLEMEDEN VE AYNI İŞÇİNİN FAZLA MESAİ İLE İLGİLİ İDDİALARININ TESPİTİ İÇİN YETERLİ ARAŞTIRMA YAPMADAN KARAR VERMESİ HUKUKİ DİNLENİLME HAKKINI İHLALİDİR

Yargıtay 9. HD., E. 2021/11648 K. 2021/16012 T. 1.12.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/11648 Karar No.: 2021/16012 Karar tarihi: 01.12.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ : ... 8. Hukuk Dairesi DAVA TÜRÜ : ALACAK İLK DERECE MAHKEMESİ : ... 43. İş Mahkemesi Taraflar arasında ...

KAMU İHALE SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA YAPILAN İŞLERDE İŞÇİLERİN ÖZLÜK HAKLARINDAN İDARE DEĞİL ALT İŞVEREN SORUMLUDUR

Yargıtay 9. HD., E. 2021/11133 K. 2021/16014 T. 1.12.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/11133 Karar No.: 2021/16014 Karar tarihi: 01.12.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle MAHKEMESİ :İş Mahkemesi ... DAVA TÜRÜ : ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenm...

İŞVEREN İŞÇİ İLE YAPTIĞI SÖZLEŞMEYİ HAKLI BİR NEDEN OLMADAN FESH EDER VE İŞÇİNİN BAŞVURMASI ÜZERİNE BİR AY İÇİNDE ONU İŞE GERİ ALMAZSA İŞÇİYE EN AZ 4 EN ÇOK 8 AYLIK MAAŞI TUTARINDA TAZMİNAT ÖDER

Yargıtay 9. HD., E. 2021/11748 K. 2021/15966 T. 1.12.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/11748 Karar No.: 2021/15966 Karar tarihi: 01.12.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle MAHKEMESİ :İş Mahkemesi DAVA TÜRÜ : İŞE İADE Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmes...

İŞÇİYE ARİZİ GELİŞEN İHTİYAÇLAR SEBEBİYLE GÖREV TANIMI DIŞINDA İŞ YAPTIRILMASI BU DURUM AĞIRLIKLI İŞ HALİNE GELMEDİĞİ SÜRECE MUVAZAA OLARAK KABUL EDİLMEZ

Yargıtay 9. HD., E. 2021/11978 K. 2021/16281 T. 8.12.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/11978 Karar No.: 2021/16281 Karar tarihi: 08.12.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle MAHKEMESİ :İş Mahkemesi DAVA TÜRÜ : ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi ...

İŞÇİNİN KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SÜRESİNDE ÇALIŞTIRILMASI YASAYA AYKIRI OLUP İŞÇİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLECEK HAKLI NEDENLE DERHAL FESİH HAKKINI DOĞURUR.

İŞÇİNİN KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SÜRESİNDE ÇALIŞTIRILMASI YASAYA AYKIRI OLUP İŞÇİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLECEK HAKLI NEDENLE DERHAL FESİH HAKKINI DOĞURUR. Yargıtay 9. HD. 2016/29129 E. 2016/18068 K. 18.10.2016 T. DAVA: Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ile fazla mesai ücreti alacağının ödetilmesine kar...

İŞÇİNİN BAŞKA BİR ŞUBEYE NAKLEDİLMESİ İŞÇİ İÇİN HAKLI FESİH SEBEBİDİR

22. Hukuk Dairesi 2017/11252 E. , 2018/5151 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ:İş Mahkemesi AVUKAT ... DAVA TÜRÜ: ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraf vekillerince istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi ... taraf...

YARGITAY TARAFINDAN BOZULAN HÜKMÜN BOZMA KARARI DIŞINDA KALAN KISIMLARI KESİNLEŞİR VE LEHİNE OLAN TARAF YARARINA KAZANILMIŞ HAK OLUŞTURUR

Yargıtay 9. HD., E. 2021/11758 K. 2021/16074 T. 2.12.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/11758 Karar No.: 2021/16074 Karar tarihi: 02.12.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle MAHKEMESİ :Asliye Hukuk (İş) Mahkemesi DAVA TÜRÜ : ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyiz...

HAFTALIK YASAL ÇALIŞMA SÜRESİ OLAN 45 SAATİ GEÇMEYEN ÇALIŞMALAR İÇİN FAZLA MESAİ(ÇALIŞMA) ÜCRETİ TALEBİNDE BULUNULAMAZ

Yargıtay 9. HD., E. 2021/8520 K. 2021/16018 T. 1.12.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/8520 Karar No.: 2021/16018 Karar tarihi: 01.12.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle MAHKEMESİ :İş Mahkemesi ... DAVA TÜRÜ : ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmes...

HAFTA TATİLİNDE ÇALIŞMA YAPILMASI HALİNDE HAFTA TATİLİ ÜCRETİ İKİ BUÇUK YEVMİYE OLARAK HESAPLANIR

Yargıtay 9. HD., E. 2020/8435 K. 2021/593 T. 13.1.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2020/8435 Karar No.: 2021/593 Karar tarihi: 13.01.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle fazla çalışma ücreti • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi MAHKEMESİ:İş Mahkemesi DAVA TÜRÜ: ALACAK Taraflar arası...

FAZLA ÇALIŞMA,HAFTA VE GENEL TATİL ALACAKLARININ İSPATINDA YALNIZCA HUSUMETLİ TANIK BEYANLARINA DAYANMAK YETERLİ DELİL OLARAK KABUL EDİLMEZ

Yargıtay 9. HD., E. 2021/12100 K. 2021/16589 T. 15.12.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/12100 Karar No.: 2021/16589 Karar tarihi: 15.12.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ : ... 8. Hukuk Dairesi ... ... ... Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen i...

BİLİRKİŞİ EK RAPORUNA İTİRAZ İÇİN YASAL SÜRENİN TANINMAMIŞ OLMASI HUKUKİ DİNLENİLME HAKKININ İHLALİDİR

Yargıtay 9. HD., E. 2021/11984 K. 2021/16145 T. 6.12.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/11984 Karar No.: 2021/16145 Karar tarihi: 06.12.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle MAHKEMESİ :İş Mahkemesi DAVA TÜRÜ : ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi ...

BELİRSİZ ALACAK DAVASINDA ALACAKLARIN BELİRLİ HALE GELMESİYLE,ALACAKLIYA GEÇİCİ TALEP SONUCUNU KESİN TALEBE DÖNÜŞTÜRMESİ İÇİN EK SÜRE VERİLMELİDİR

Yargıtay 9. HD., E. 2021/12403 K. 2021/16585 T. 15.12.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/12403 Karar No.: 2021/16585 Karar tarihi: 15.12.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle MAHKEMESİ :İş Mahkemesi ... DAVA TÜRÜ : ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelen...

ARABULUCULUK ÜCRETİ GÖRÜŞMEYE MAZERETSİZ KATILMAYAN DAVALIDAN ALINMALIDIR

Yargıtay 9. HD., E. 2021/10527 K. 2021/16256 T. 7.12.2021T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/10527 Karar No.: 2021/16256 Karar tarihi: 07.12.2021BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ : ... 29. Hukuk Dairesi ...DAVA TÜRÜ : ALACAK ... Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, süresi içinde duruşmalı ol...

FAZLA MESAİNİN İSPATI YALNIZCA TANIK DELİLİNE DAYANIYORSA FAZLA MESAİ ÜCRETİNİN HESAPLANMASINDA DOSYA İÇERİĞİNE GÖRE KARİNEYE DAYALI TAKDİRİ İNDİRİMİ UYGULANIR

Yargıtay 9. HD., E. 2021/11746 K. 2021/16001 T. 1.12.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/11746 Karar No.: 2021/16001 Karar tarihi: 01.12.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle MAHKEMESİ :İş Mahkemesi ... DAVA TÜRÜ : ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenm...

BORÇ ÜLKE PARASI DIŞINDA BİR PARA BİRİMİYLE BELİRLENMİŞSE ALACAKLI ALACAĞININ AYNEN VEYA FİİLİ ÖDEME GÜNÜNDEKİ RAYİÇ ÜZERİNDEN ÜLKE PARASI İLE ÖDENMESİNİ İSTEYEBİLİR

Yargıtay 9. HD., E. 2021/9978 K. 2021/15940 T. 30.11.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/9978 Karar No.: 2021/15940 Karar tarihi: 30.11.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ : ... 8. Hukuk Dairesi DAVA TÜRÜ : ALACAK İLK DERECE MAHKEMESİ : ... 38. İş Mahkemesi Taraflar arasında g...

YABANCILIK UNSURU TAŞIYAN İŞ SÖZLEŞMELERİNDE SÖZLEŞMEDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARA UYGULANACAK HUKUK KARARLAŞTIRILMAMIŞSA İŞÇİNİN İŞİNİ MUTAD OLARAK YAPTIĞI YERİN HUKUKU UYGULANIR

Yargıtay 9. HD., E. 2021/11535 K. 2021/15965 T. 30.11.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/11535 Karar No.: 2021/15965 Karar tarihi: 30.11.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ : ... 6. Hukuk Dairesi DAVALILAR : 1 İLK DERECE MAHKEMESİ : ... 22. İş Mahkemesi Taraflar arasında görü...

İŞÇİNİN HAK KAZANDIĞI FAZLA MESAİ ÜCRETİNE DAVA TARİHİNDEN İTİBAREN FAİZ İŞLETİLİR

Yargıtay 9. HD., E. 2021/11687 K. 2021/15895 T. 29.11.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/11687 Karar No.: 2021/15895 Karar tarihi: 29.11.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle MAHKEMESİ :İş Mahkemesi ... DAVA TÜRÜ : ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelen...

STATÜ DEĞİŞİKLİĞİNİN İŞÇİNİN İRADESİNE BAĞLI OLARAK GERÇEKLEŞTİĞİ DURUMLARDA İŞ SÖZLEŞMESİNİN DEVRİNDEN SÖZ EDİLEMEZ

Yargıtay 9. HD., E. 2021/11699 K. 2021/15907 T. 29.11.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/11699 Karar No.: 2021/15907 Karar tarihi: 29.11.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle MAHKEMESİ :İş Mahkemesi DAVA TÜRÜ : ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi...

İŞ YERİNDE ÜST DÜZEY YÖNETİCİ KONUMUNDA ÇALIŞAN İŞÇİ ALDIĞI ÜCRET DIŞINDA AYRICA FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ TALEBİNDE BULUNAMAZ

Yargıtay 9. HD., E. 2021/11762 K. 2021/15902 T. 29.11.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/11762 Karar No.: 2021/15902 Karar tarihi: 29.11.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ : ... 9. Hukuk Dairesi ... DAVA TÜRÜ : ALACAK İLK DERECE MAHKEMESİ : ... 6. İş Mahkemesi Taraflar arası...

YILLIK ÜCRETLİ İZİN KULLANDIRDIĞINI İSPATLA YÜKÜMLÜ OLAN İŞVEREN İMZALI YILLIK ÜCRETLİ İZİN CETVELİ VEYA EŞDEĞERDE BİR BELGE VEYA İMZALI ÜCRET BORDROLARI İLE BUNU DELİLLENDİRMELİDİR

Yargıtay 9. HD., E. 2021/11732 K. 2021/15885 T. 29.11.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/11732 Karar No.: 2021/15885 Karar tarihi: 29.11.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ : ... 31. Hukuk Dairesi ... DAVA TÜRÜ : ALACAK İLK DERECE MAHKEMESİ : ... 5. İş Mahkemesi Taraflar aras...

FERİ MÜDAHİLİN KATILDIĞI TARAF TEMYİZ İSTEMİNDE BULUNMAZSA KENDİSİ TEK BAŞINA BU TALEPTE BULUNAMAZ

Yargıtay 9. HD., E. 2021/11559 K. 2021/15857 T. 25.11.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/11559 Karar No.: 2021/15857 Karar tarihi: 25.11.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle MAHKEMESİ :Asliye Hukuk (İş) Mahkemesi ... ... DAVA TÜRÜ : ALACAK Y A R G I T A Y K A R A R I 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu...

TANIK ANLATIMLARIYLA DELİLLENDİRİLEN FAZLA ÇALIŞMALAR İÇİN KARİNEYE DAYALI OLARAK İNDİRİM UYGULANIR(BENZER KARAR VAR YUKARDA ÜSTÜNE KONUŞALIM DİYE YAZDIM )

Yargıtay 9. HD., E. 2021/11477 K. 2021/15845 T. 25.11.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/11477 Karar No.: 2021/15845 Karar tarihi: 25.11.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle MAHKEMESİ :İş Mahkemesi ... DAVA TÜRÜ : ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelen...

KADROYA GEÇİŞ AŞAMASINDA İŞVERENLE İMZALANAN İŞ SÖZLEŞMESİNDE ASGARİ ÜCRETİN BELİRLİ ORANDA FAZLASININ ÖDENECEĞİ KARARLAŞTIRILMIŞSA BU KURAL HER ASGARİ ÜCRET ARTIŞ DÖNEMİ İÇİN İŞVERENİ BAĞLAR

Yargıtay 9. HD., E. 2021/11462 K. 2021/15880 T. 25.11.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/11462 Karar No.: 2021/15880 Karar tarihi: 25.11.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ : ... 5. Hukuk Dairesi ... DAVA TÜRÜ : ALACAK İLK DERECE MAHKEMESİ : ... 1. İş Mahkemesi Taraflar arası...

ARABUCULUK MASRAFI YARGILAMA GİDERİ OLDUĞU İÇİN ALEYHİNE HÜKÜM VERİLEN TARAFA YÜKLENİR

Yargıtay 9. HD., E. 2021/11553 K. 2021/15796 T. 25.11.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/11553 Karar No.: 2021/15796 Karar tarihi: 25.11.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ : ... 6. Hukuk Dairesi DAVA TÜRÜ : ALACAK İLK DERECE MAHKEMESİ : ... 4. İş Mahkemesi Taraflar arasında ...

TEBLİGAT YAPILAMAYAN TANIĞIN ADRESİNİ BİLDİRMEK ÜZERE KESİN SÜRE VERİLMEMESİ USULE AYKIRIDIR VE İMZALI BORDRONUN AKSİ YİNE YAZILI DELİLLE İSPATLANABİLİR

T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2022/3115 Karar No.: 2022/3812 Karar tarihi: 24.02.2022 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle MAHKEMESİ : Akçaabat 1. Asliye Hukuk (İş) Mahkemesi DAVACI : K1 ADINA VEKİLİ AVUKAT K2 DAVALI : K3 ADINA VEKİLİ AVUKAT K4 DAVA TÜRÜ : ALACAK Davacı K1 adına Av. K2 ile davalı K3 vekili ...

İŞÇİ İLE İŞVEREN ARASINDAKİ SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ ZEDELEMEYEN VE İŞÇİNİN İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA KALAN BELGE-FOTOĞRAFIN PAYLAŞILMASI FESİH İÇİN HAKLI SEBEP OLUŞTURMAZ

Yargıtay 9. HD., E. 2021/10166 K. 2021/15745 T. 24.11.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/10166 Karar No.: 2021/15745 Karar tarihi: 24.11.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle MAHKEMESİ :İş Mahkemesi DAVA TÜRÜ : İŞE İADE Davacı İsteminin Özeti: Davacı vekili, müvekkilinin davalıya ait işyerinde 2...

SÜRE GEÇTİKTEN SONRA İLERİ SÜRÜLEN ZAMANAŞIMI DEFİNE DAVACI TARAF MUVAFAKAT ETMEZSE ZAMANAŞIMI DEFİ DİKKATE ALINMAZ

Yargıtay 9. HD., E. 2021/11469 K. 2021/15738 T. 24.11.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/11469 Karar No.: 2021/15738 Karar tarihi: 24.11.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle MAHKEMESİ :Asliye Hukuk (İş) Mahkemesi DAVALILAR : 1-) ... ........ DAVA TÜRÜ : ALACAK Taraflar arasında görülen dava son...

YABANCILIK UNSURU TAŞIYAN İŞ SÖZLEŞMELERİNDE AYLIK 150 USD Yİ AŞAN YEMEK VE BARINMA BEDELİ FAHİŞ BEDEL OLARAK KABUL GÖRMEKTE,BU SEBEPLE YENİDEN ARAŞTIRILMAKTADIR

Yargıtay 9. HD., E. 2021/11534 K. 2021/15772 T. 24.11.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/11534 Karar No.: 2021/15772 Karar tarihi: 24.11.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ : ... 5. Hukuk Dairesi ... DAVA TÜRÜ : ALACAK İLK DERECE MAHKEMESİ : ... 7. İş Mahkemesi Taraflar arası...

HÜKÜM ALTINA ALINAN YILLIK İZİN ÜCRETİNE DAVA TARİHİNDEN İŞLEYECEK YASAL FAİZİ AŞMAMAK KAYDIYLA MEVDUATA UYGULANAN EN YÜKSEK BANKA FAİZİ UYGULANIR

Yargıtay 9. HD., E. 2021/11250 K. 2021/15493 T. 8.11.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/11250 Karar No.: 2021/15493 Karar tarihi: 08.11.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle MAHKEMESİ :İş Mahkemesi DAVA TÜRÜ : ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi ...

GEÇİCİ İŞÇİ OLARAK ÇALIŞAN İŞÇİ ÇALIŞTIĞI AYLARIN GERİ KALANINDA ALT İŞVEREN NEZDİNDE ÇALIŞIRSA HER BİR İŞ İLİŞKİSİNE GÖRE AYRI ÜCRET ALIR

Yargıtay 9. HD., E. 2021/11318 K. 2021/15486 T. 8.11.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/11318 Karar No.: 2021/15486 Karar tarihi: 08.11.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ : ... 7. Hukuk Dairesi İHBAR ... DAVA TÜRÜ : ALACAK ... Taraflar arasında görülen dava sonucun...

ISLAH YOLUYLA ARTTIRILAN ALACAKLAR İÇİN DAVACI İŞVEREN TEMERRÜDE DÜŞÜRÜLMÜŞSE DAVACININ TEMERRÜT TARİHİNDEN İTİBAREN FAİZ TALEP ETME HAKKI VARDIR

Yargıtay 9. HD., E. 2021/11305 K. 2021/15490 T. 8.11.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/11305 Karar No.: 2021/15490 Karar tarihi: 08.11.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle MAHKEMESİ :İş Mahkemesi ... DAVA TÜRÜ : ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenm...

İŞ SÖZLEŞMESİNDE ASGARİ ÜCRETİN BELLİ BİR ORANDA FAZLASININ ÖDENECEĞİ KARARLAŞTIRILMIŞSA BU KURAL HER ASGARİ ÜCRET ARTIŞ DÖNEMİ İÇİN İŞVERENİ BAĞLAR

Yargıtay 9. HD., E. 2021/10976 K. 2021/15374 T. 4.11.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/10976 Karar No.: 2021/15374 Karar tarihi: 04.11.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ : ... 5. Hukuk Dairesi DAVA TÜRÜ : ALACAK İLK DERECE MAHKEMESİ : ... 38. İş Mahkemesi Taraflar arasında ...

FAZLA ÇALIŞMA,HAFTA TATİLİ VE ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ALACAKLARI BAKIMINDAN REDDEDİLEN KISIM ÜZERİNDEN DAVALI LEHİNE VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMEZ

Yargıtay 9. HD., E. 2021/11125 K. 2021/15459 T. 4.11.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/11125 Karar No.: 2021/15459 Karar tarihi: 04.11.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle MAHKEMESİ :İş Mahkemesi ... DAVA TÜRÜ : ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenm...

FERİ MÜDAHİLİN YANINDA KATILDIĞI TARAFIN TEMYİZ TALEBİ YOKSA KENDİSİ TEMYİZ TALEBİNDE BULUNAMAZ

Yargıtay 9. HD., E. 2021/11188 K. 2021/15408 T. 4.11.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/11188 Karar No.: 2021/15408 Karar tarihi: 04.11.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle MAHKEMESİ :Asliye Hukuk (İş)Mahkemesi DAVA TÜRÜ : ALACAK Y A R G I T A Y K A R A R I 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun...

İşveren İş Sözleşmesiyle İlgili Esasli Değişikliği,Söz Konusu Durumu İşçiye Yazılı Olarak Bildirmek Suretiyle Yapabilir

Yargıtay 9. HD., E. 2021/8124 K. 2021/15451 T. 4.11.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/8124 Karar No.: 2021/15451 Karar tarihi: 04.11.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ : ... 24. Hukuk Dairesi ... DAVA TÜRÜ : ALACAK ... Davacı, işçilik alacaklarının ödetilmesine ...

İşveren Yaptığı Prim Ödemelerini İspat Etmesi İçin Verilen Kesin Süre İçinde Gerekli Belgeleri Sunmazsa,İşçinin Ödemelerin Yapılmadığına İlişkin İddialarını Kabul Eder

Yargıtay 9. HD., E. 2021/11098 K. 2021/15346 T. 4.11.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/11098 Karar No.: 2021/15346 Karar tarihi: 04.11.2021  BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ : ... 7. Hukuk Dairesi ... DAVA TÜRÜ : ALACAK İLK DERECE MAHKEMESİ : ... 4. İş Mahkemesi Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen ...

İşçi İle İşveren Arasında İmzalanan İş Sözleşmesinde,Fesih İçin İhbar Süresi Öngörülmüş Olması O Sözleşmeyi Belirli İş Sözleşmesine Dönüştürmez

Yargıtay 9. HD., E. 2021/7657 K. 2021/15449 T. 4.11.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/7657 Karar No.: 2021/15449 Karar tarihi: 04.11.2021 MAHKEMESİ :Asliye Hukuk (İş) Mahkemesi DAVALILAR : 1- ... 2- ... Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraflar vekillerince istenilmekle,...

İşverenin İşçiye Ödediği Aylık Ücret Miktarını Azaltması İşçinin Yazılı Kabulü İle Mümkün Olabilir,Aksi Halde İşçinin Rızası Olmadan Ücretlerde İndirim Yapılamaz

Yargıtay 9. HD., E. 2021/8126 K. 2021/15453 T. 4.11.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/8126 Karar No.: 2021/15453 Karar tarihi: 04.11.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ : ... 24. Hukuk Dairesi ... ... DAVA TÜRÜ : ALACAK ... Davacı, işçilik alacaklarının ödetilmes...

Yazılı Olarak Kabul Edilen Aylık Ücrete İlişkin Değişiklik Talebi Öncesindeki Alacaklar İçin Ücret Farkı Alacağı Talebinde Bulunulabilir

Yargıtay 9. HD., E. 2021/8125 K. 2021/15452 T. 4.11.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/8125 Karar No.: 2021/15452 Karar tarihi: 04.11.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ : ... 24. Hukuk Dairesi ... ... DAVA TÜRÜ : ALACAK ... Davacı, işçilik alacaklarının ödetilmes...

Emsal İşçi Bildirilmedikçe Geçersiz Fesih Tarihindeki Ücret Esas Alınır Ve Yedi Buçuk Saati Aşan Gece Çalışması Her Halükarda Fazla Çalışmadır

Yargıtay 9. HD., E. 2021/11159 K. 2021/15307 T. 3.11.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/11159 Karar No.: 2021/15307 Karar tarihi: 03.11.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ : ... 6. Hukuk Dairesi DAVA TÜRÜ : ALACAK ... Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen...

Fazla Çalışma,Hafta Tatili Ve Ulusal Bayram İle Genel Tatil Ücreti Çalışmalarının Uzun Bir Süre İçin Hesaplanması Ve Miktarın Yüksek Çıkmas Durumunda İndirime Gidilebilir

Yargıtay 9. HD., E. 2021/11165 K. 2021/15465 T. 8.11.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/11165 Karar No.: 2021/15465 Karar tarihi: 08.11.2021 BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ : ... 6. Hukuk Dairesi ...DAVA TÜRÜ : ALACAK ... Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraflar vekille...

İşçiye Bordro İmzalatılmamış Ve Fazla Çalışma Ödemeleri Banka Kanalıyla Yapılmışsa, Fazla Çalışmaların İspatı Her Türlü Delille Mümkün Olabilir

Yargıtay 9. HD., E. 2021/10964 K. 2021/15250 T. 2.11.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/10964 Karar No.: 2021/15250 Karar tarihi: 02.11.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle MAHKEMESİ :İş Mahkemesi ... DAVA TÜRÜ : ALACAK BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ : ... 28. Hukuk Dairesi Davacı ile davalı arasındaki dava...

Davalı Cevap Dilekçesi Vermemiş Olsa Dahi Islah Yoluyla Dava Konusu Miktarların Arttırılması Üzerine Arttırılan Kısım İçin Zamanaşımı Definde Bulunabilir

Yargıtay 9. HD., E. 2021/10852 K. 2021/15039 T. 27.10.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/10852 Karar No.: 2021/15039 Karar tarihi: 27.10.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle MAHKEMESİ :Asliye Hukuk (İş) Mahkemesi ... DAVA TÜRÜ : ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, t...

Tebligatın Usulüne Uygun Olarak Yapılmaması Taraf Teşkilinin Usuulünce Sağlanmaması Anlamına Gelir

Yargıtay 9. HD., E. 2021/10553 K. 2021/14959 T. 26.10.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/10553 Karar No.: 2021/14959 Karar tarihi: 26.10.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ : ... 9.HUKUK DAİRESİ ... DAVA TÜRÜ : ALACAK ... Davacı Mustafa ... ile davalı ... Marketler Ticaret An...

Tanık Anlatımları Dışında Davacının Fazla Mesai Alacağı İddiasını Destekleyen Başkaca Delil Yoksa Bu Talebin Reddi Gerekir

Yargıtay 9. HD., E. 2021/10745 K. 2021/14886 T. 25.10.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/10745 Karar No.: 2021/14886 Karar tarihi: 25.10.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle MAHKEMESİ :Asliye Hukuk (İş) Mahkemesi ... DAVA TÜRÜ : ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, t...

Yıllık İzin Ücreti,Kira Bedeli Anapara Faizi Gibi Dönemsel Edimler Olduğu İçin 5 Yıllık Zamanaşımı Süresine Tabidir

Yargıtay 9. HD., E. 2021/10834 K. 2021/14896 T. 25.10.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/10834 Karar No.: 2021/14896 Karar tarihi: 25.10.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle MAHKEMESİ :İş Mahkemesi DAVA TÜRÜ : ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi...

Yıllık Ücretli İzne Hak Kazanabilmek İçin Gereken Sürenin Hesabında İşçinin Aynı İşverenin Bir Veya Çeşitli İşyerlerinde Çalıştığı Sürelerin Birleştirilmesi Gerekir

Yargıtay 9. HD., E. 2021/10345 K. 2021/14531 T. 20.10.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/10345 Karar No.: 2021/14531 Karar tarihi: 20.10.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle MAHKEMESİ :İş Mahkemesi ... DAVA TÜRÜ : ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelen...

Maddi Tazminat İstemli Davanın Kısmen Reddi Durumunda Karşı Taraf Vekili Yararına Hükmedilecek Ücret Davacı Vekili Lehine Hükmedilecek Ücreti Geçemez

Yargıtay 9. HD., E. 2021/8531 K. 2021/14222 T. 13.10.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/8531 Karar No.: 2021/14222 Karar tarihi: 13.10.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle MAHKEMESİ :İş Mahkemesi DAVA TÜRÜ : ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi d...

Hizmet Alım Sözleşmesindeki Şartlar, Bu Sözleşmenin Geçerli Olduğu Dönemle Sınırlıdır

Yargıtay 9. HD., E. 2021/9031 K. 2021/13640 T. 5.10.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/9031 Karar No.: 2021/13640 Karar tarihi: 05.10.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ : ... 24. Hukuk Dairesi DAVA TÜRÜ : ALACAK İLK DERECE MAHKEMESİ : ... 30. İş Mahkemesi Taraflar arasında g...

Arabuluculuk Son Tutanak Tarihi Temerrüt Tarihidir

Yargıtay 9. HD., E. 2022/3222 K. 2022/3813 T. 21.3.2022 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2022/3222 Karar No.: 2022/3813 Karar tarihi: 21.03.2022 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI ARASINDAKİ UYUŞMAZLIĞIN GİDERİLMESİ İSTEMİNE DAİR TÜRK MİLLETİ ADINA YARGITAY İLAMI I. BAŞVURU Talep ed...

Aynı Sebeple Davalı İle Davası Olan Tanıkların Beyanlarına Dayanılarak Karar Verilemez

Yargıtay 9. HD., E. 2021/7660 K. 2021/12636 T. 23.9.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/7660 Karar No.: 2021/12636 Karar tarihi: 23.09.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle MAHKEMESİ :İş Mahkemesi DAVA TÜRÜ : ALACAK Davacı vekili; müvekkili davacının davalı asıl işveren Milli Savunma Bakanlığına bağlı...

Yıllık İzin Ücreti Dönemsel Edim Niteliğindedir Ve Beş Yıllık Zamanaşımına Tabidir

Yargıtay 9. HD., E. 2021/7965 K. 2021/12611 T. 22.9.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/7965 Karar No.: 2021/12611 Karar tarihi: 22.09.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle MAHKEMESİ :İş Mahkemesi DAVA TÜRÜ : ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen karar, süresi içinde...

Fazla Çalışmanın İşveren Kayıtları Ve Yazılı Belge Yerine Tanık Anlatımlarına Dayanması Halinde Sürekli Fazla Mesai Yapılması Mümkün Olmadığından Karine İndirimi Uygulanı

Yargıtay 9. HD., E. 2021/8101 K. 2021/12337 T. 21.9.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/8101 Karar No.: 2021/12337 Karar tarihi: 21.09.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle MAHKEMESİ :İş Mahkemesi ... DAVA TÜRÜ : ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmes...

Tanık Beyanları Dikkate Alınmadan Kıdem Tazminatı Hesabına Esas Giydirilmiş Ücret Alacağına Karar Verilmesi Hatalıdır

Yargıtay 9. HD., E. 2021/7097 K. 2021/12272 T. 16.9.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/7097 Karar No.: 2021/12272 Karar tarihi: 16.09.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle MAHKEMESİ :İş Mahkemesi DAVA TÜRÜ : ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi da...

Davacının Fazla Mesai Ücreti İle Hafta Tatili Ücreti Talebi Dikkate Alınmadan Mükerrer Ödemeye Yol Açacak Şekilde Fazla Mesai Hesaplaması Yapılmamalıdır

Yargıtay 9. HD., E. 2021/7300 K. 2021/12010 T. 16.9.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/7300 Karar No.: 2021/12010 Karar tarihi: 16.09.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle MAHKEMESİ :Asliye Hukuk (İş) Mahkemesi DAVA TÜRÜ : ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen...

İşçi Hakkında Takipsizlik Kararı Verilmiş Olması, Feshi Tek Başına Geçersiz Kılmaz

Yargıtay 9. HD., E. 2021/2455 K. 2021/10239 T. 15.6.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/2455 Karar No.: 2021/10239 Karar tarihi: 15.06.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle MAHKEMESİ :İş Mahkemesi DAVA TÜRÜ : İŞE İADE BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ : ... 8. Hukuk Dairesi Taraflar arasında görülen da...

Fazla Çalışmanın İspatı İçin Başvurulan Tanık Anlatımları,Tanığın Davacı İşçi İle Çalıştığı Dönem Baz Alınarak Değerlendirilir

Yargıtay 9. HD., E. 2021/7006 K. 2021/10954 T. 28.6.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/7006 Karar No.: 2021/10954 Karar tarihi: 28.06.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle MAHKEMESİ :İş Mahkemesi DAVA TÜRÜ : ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi da...

İşçilik Alacaklarına İlişkin Dava, İflasın Açılması İle Durmaz

Yargıtay 9. HD., E. 2021/3300 K. 2021/10838 T. 24.6.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/3300 Karar No.: 2021/10838 Karar tarihi: 24.06.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle MAHKEMESİ :İş Mahkemesi DAVA TÜRÜ : ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi da...

Davacı İşçinin Yanıltıcı Beyan Ve Sahte Belgelerle İşe Girdiğinin Anlaşılması Üzerine İş Akdini Fesheden İşveren Kıdem Ve İhbar Tazminatı Ödemez

Yargıtay 9. HD., E. 2021/6394 K. 2021/10519 T. 21.6.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/6394 Karar No.: 2021/10519 Karar tarihi: 21.06.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle MAHKEMESİ :İş Mahkemesi DAVA TÜRÜ : ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi ta...

Davacı Tarafından İmza İtirazına Uğramayan Bordrolarda Fazla Çalışma Tahakkuku Olan Dönemlerde Daha Yüksek Fazla Çalışma Yapıldığı Ancak Eşdeğer Delille İspat Edilebilir

Yargıtay 9. HD., E. 2021/3800 K. 2021/10275 T. 15.6.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/3800 Karar No.: 2021/10275 Karar tarihi: 15.06.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ : ... 24. Hukuk Dairesi DAVA TÜRÜ : ALACAK İLK DERECE MAHKEMESİ : ... 27. İş Mahkemesi Taraflar arasında g...

Mahkemece Davanın Kısmen Kabulüne Karar Verildiği Takdirde Arabuluculuk Ücreti Tarafların Haklılık Oranlarına Göre Paylaştırılır

Yargıtay 9. HD., E. 2021/5888 K. 2021/9999 T. 8/6/2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/5888 Karar No.: 2021/9999 Karar tarihi: 08.06.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle TÜRK MİLLETİ ADINA YARGITAY İLAMI MAHKEMESİ : İstanbul 32. İş Mahkemesi DAVACI : K1 ADINA VEKİLİ K2 DAVALI : BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ...

Değişen Alt İşverenler Nezdindeki Çalışma Süresinde Makul Süreyi Aşan Çalışma Aralıklarının Varlığı Halinde İş Yeri Devrinden Söz Edilemez

Yargıtay 9. HD., E. 2021/5506 K. 2021/9779 T. 1.6.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/5506 Karar No.: 2021/9779 Karar tarihi: 01.06.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle fazla çalışma ücreti • fesih ihbarı • işyeri devri • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi fesih bildirimi MAHKEMES...

Bordronun Sahteliği İleri Sürülüp Kanıtlanmadıkça, İmzalı Bordroda Görünen Fazla Çalışma Alacağının Ödendiği Kabul Edilir

Yargıtay 9. HD., E. 2021/5252 K. 2021/9570 T. 26.5.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/5252 Karar No.: 2021/9570 Karar tarihi: 26.05.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle belirsiz süreli iş sözleşmesi • fazla çalışma ücreti • zamanaşımı defi • bilirkişi raporu • hakkaniyet i...

Korsan Taksi

                                                               KORSAN TAKSİBu yazıda korsan taksi ve yaptırımları ve bu yaptırımlara karşı itiraz yolları anlatılacaktır. Bu anlatıma da öncelikle, d...

Bir İş Yerinin Farklı Şubelerinde Çalışan İşçinin Fazla Çalışma Ücreti Alacağı Talebi Tüm Çalışma Dönemi İçin Değerlendirilmez

Yargıtay 9. HD., E. 2021/5310 K. 2021/9529 T. 25.5.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/5310 Karar No.: 2021/9529 Karar tarihi: 25.05.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle fazla çalışma ücreti • haklı neden • bilirkişi raporu • davanın kabulü MAHKEMESİ :İş Mahkemesi ... Taraflar arasın...

Fazla Mesai Alacağı Hesaplanırken ,Fazla Mesai Alacak Tutarına Karineye Dayalı Takdiri İndirim Yapıldıktan Sonra Bordroda Yer Alan Ödemeler Mahsup Edilir

Yargıtay 9. HD., E. 2021/4953 K. 2021/9221 T. 20.5.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/4953 Karar No.: 2021/9221 Karar tarihi: 20.05.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle eksik inceleme • ispat yükü • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • muvazaa iddiası • hakimin davayı aydınlat...

Yıllık İzin Hakkının Ücrete Dönüşmesi İçin Sözleşmenin Fesh Edilmesi Gerekir , Sözleşmenin Sona Erme Şeklinin Haklı Olup Olmadığının Önemi Yoktur

Yargıtay 9. HD., E. 2021/4953 K. 2021/9221 T. 20.5.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/4953 Karar No.: 2021/9221 Karar tarihi: 20.05.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle eksik inceleme • ispat yükü • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • muvazaa iddiası • hakimin davayı aydınlat...

Sosyal Hakların Miktarının Belirlenmesi İşveren Tarafından Sunulacak Belgelere Göre Belirlenecekse Kıdem Ve İhbar Tazminatı Belirsiz Alacak Davasına Konu Edilebilir

Yargıtay 9. HD., E. 2021/4889 K. 2021/9155 T. 18.5.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/4889 Karar No.: 2021/9155 Karar tarihi: 18.05.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle adil yargılanma hakkı • usuli kazanılmış hak • belirsiz alacak ve tespit davası • dava şartlarının bulunmaması • davaların yığ...

Birden Çok Borcu Bulunan Borçlu Ödeme Gününde Bu Borçlardan Hangisini Ödediğini Borçluya Bildirmezse Muaccel Borç İçin Ödeme Yaptığı Kabul Edilir

Yargıtay 9. HD., E. 2021/4164 K. 2021/9622 T. 27.5.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/4164 Karar No.: 2021/9622 Karar tarihi: 27.05.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle birden çok borcu bulunan borçlu • ikramiye alacağı • bilirkişi raporu • usuli kazanılmış hak • maddi hata •...

Miktar İçeren İbraname Makbuz Niteliğindedir,Düzenlendiği Tarih İtibariyle Banka Kanalıyla Ödeme Yapılması Gerekmez

Yargıtay 9. HD., E. 2021/5382 K. 2021/9615 T. 27.5.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/5382 Karar No.: 2021/9615 Karar tarihi: 27.05.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle haklı neden • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • kısmi ödeme • karşı dava • ibra sözleşmesi haklı sebep ib...

Davacı Tanıklarının Davalı İşverene Karşı Dava Açmış Olmaları Halinde Beyanları Diğer Deliller İle Değerlendirilerek Dikkate Alınır

Yargıtay 9. HD., E. 2021/5331 K. 2021/9462 T. 24.5.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/5331 Karar No.: 2021/9462 Karar tarihi: 24.05.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle MAHKEMESİ : ... 30. Hukuk Dairesi ... Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı ...Ş vekili ...

Islah Zamanaşımına Uğrayan Miktar Dava Dilekçesindeki Miktardan Fazla İse Zamanaşımına Uğramayan Miktara Dava Dilekçesindeki Miktar Eklenmelidir

Yargıtay 9. HD., E. 2021/5324 K. 2021/9535 T. 25.5.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/5324 Karar No.: 2021/9535 Karar tarihi: 25.05.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle dava zamanaşımı • eksik inceleme • fazla çalışma ücreti • haklı neden • zamanaşımı defi • iş sözleşmesi ...

Davalı Davacı İşçinin Yıllık İznini Kullandığını Kanıtlayamazsa Sadece Davacı Tanık Beyanlarından Hareketle Yıllık İzin Ücreti Alacağının Reddine Karar Verilmez

Yargıtay 9. HD., E. 2021/3421 K. 2021/7589 T. 5.4.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/3421 Karar No.: 2021/7589 Karar tarihi: 05.04.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle eksik inceleme • ispat yükü • iş sözleşmesi • bilgilendirme yükümlülüğü • cevap dilek&c...

İşçi İle İşveren Arasında İmzalanan Farklı Dilde İki Tane İş Sözleşmesi Varsa Sözleşme İçeriklerinin Aynı Olması Gerekir

Yargıtay 9. HD., E. 2021/1230 K. 2021/7665 T. 6.4.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/1230 Karar No.: 2021/7665 Karar tarihi: 06.04.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle cezai şart talebi • cezai şart • cezai şart alacağı • haksız fesih • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • kesin s&...

İşe İade Davası Açıldıktan Sonra Feshe Bağlı Alacakların Temin Edilmesi Amacıyla Açılan Davalarda Hukuki Yarar Yoktur

Yargıtay 9. HD., E. 2021/3036 K. 2021/7605 T. 5.4.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/3036 Karar No.: 2021/7605 Karar tarihi: 05.04.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle fazla çalışma ücreti • feshin geçersizliği • bekletici mesele • bilirkişi raporu • direnme kararı • iad...

Davalı Tarafa Islah Dilekçesi Ve Bilirkişi Raporu Tebliğ Edilmeden Hüküm Kurulmuş Olması Hukuka Aykırılık Teşkil Eder

Yargıtay 9. HD., E. 2021/3427 K. 2021/7553 T. 5.4.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/3427 Karar No.: 2021/7553 Karar tarihi: 05.04.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle MAHKEMESİ :Asliye Hukuk (İş) Mahkemesi DAVA TÜRÜ : ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen in...

İş Sözleşmesinin İşveren Baskısı Sebebiyle Fesh Edildiği Durumlarda Geçerli Bir Fesf Söz Konusu Olur Ve İşçi Her Türlü İşçilik Haklarını Almaya Hak Kazanır

Yargıtay 9. HD., E. 2021/3425 K. 2021/7678 T. 6.4.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/3425 Karar No.: 2021/7678 Karar tarihi: 06.04.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle fazla çalışma ücreti • haklı neden • usuli kazanılmış hak • kısmi ödeme • davanın kabulü • maddi hat...

İşçi Kendisine Yapılan Ödemenin Kesinti Yapılarak Ödendiğini İddia Ediyorsa Yapılan Kesintinin Tutarını Da Bildirmelidir

Yargıtay 9. HD., E. 2021/3111 K. 2021/7150 T. 30.3.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/3111 Karar No.: 2021/7150 Karar tarihi: 30.03.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle haklı neden • bilirkişi raporu • karşı dava BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ : ... 27. Hukuk Dairesi DAVA TÜRÜ : ALACAK İLK DERECE ...

Davacı İşçinin Mahkeme İçi İkrarını Aşar Miktarda Aylık Yemek Ücretine Hükmedilemez

Yargıtay 9. HD., E. 2016/35663 K. 2021/7060 T. 29.3.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2016/35663 Karar No.: 2021/7060 Karar tarihi: 29.03.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle asgari geçim indirimi • kapıcılık hizmeti • bilirkişi raporu • ikrar • mahkeme içi ikrar kapıcı MAHKEMESİ :İş ...

İddia Edilen Aylık Çalışma Ücreti Tanık Beyanları Ya Da Yazılı Bir Belge İle İspatlanmadıkça Yalnızca Emsal Ücret Araştırmasına Göre Aylık Ücret Belirlenemez

Yargıtay 9. HD., E. 2021/1358 K. 2021/6998 T. 25.3.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/1358 Karar No.: 2021/6998 Karar tarihi: 25.03.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle yargılama giderleri • dürüstlük kuralı • bilirkişi raporu • bilirkişi raporuna itiraz • iş sözleşmesi &bul...

İş Akdinin Fesh Edilmesi Sebebiyle Talep Edilen İşçilik Alacaklarının Belirlenmesinde Sözleşmedeki Ücret Dikkata Alınarak Hesaplama Yapılır

Yargıtay 9. HD., E. 2020/3923 K. 2021/6832 T. 24.3.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2020/3923 Karar No.: 2021/6832 Karar tarihi: 24.03.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle dürüstlük kuralı • hizmet sözleşmesi • fazla çalışma ücreti • iş sözleşmesi • bilirkişi r...

İş Kazaları Ve İş Kazasından Kaynaklı Davalar

İşçilik Alacaklarının Belirlenmesi Noktasında Farklı Tüzel Kişiler Bünyesinde Yapılan Hizmetler Birleştirilmez

Yargıtay 9. HD., E. 2020/5156 K. 2021/6452 T. 18.3.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2020/5156 Karar No.: 2021/6452 Karar tarihi: 18.03.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle fazla çalışma ücreti • fesih ihbarı • hizmet sözleşmesi • işyeri devri • yargılama giderleri • bilirkişi...

Eksik Ödenen Sosyal Güvenlik Kurumu Primleri Temadi Eden Bir Durum Olduğundan İş Sözleşmesinin Feshi İçin Geçerli Bir Sebep Oluşturur

Yargıtay 9. HD., E. 2017/23786 K. 2021/5715 T. 8.3.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2017/23786 Karar No.: 2021/5715 Karar tarihi: 08.03.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle sgk primlerinin gerçek ücreti üzerinden sigortaya yatırılmamış olması • eksik inceleme • fazla çalışma ücr...

Kanunen Bir Açıklama Yapılmadığı Veya Makbuzda Açıklık Bulunmadığı Durumda Yapılan Ödemeler Muaccel Borçlar İçin Yapılmış Kabul Edilir

Yargıtay 9. HD., E. 2021/1471 K. 2021/5318 T. 2.3.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/1471 Karar No.: 2021/5318 Karar tarihi: 02.03.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle birden çok borcu bulunan borçlu • ikramiye alacağı • bilirkişi raporu ikramiye alacakları MAHKEMESİ :Asliye Hukuk (İş) Mahk...

Fazla Çalışma Ücretinin Ödenmemesi İşçinin Sözleşmeyi Fesh Etmesi İçin Haklı Bir Sebep Oluşturur

Yargıtay 9. HD., E. 2021/1432 K. 2021/5322 T. 2.3.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/1432 Karar No.: 2021/5322 Karar tarihi: 02.03.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle fazla çalışma ücreti • yaşlılık aylığı • haklı neden • iş sözleşmesi • bilirkişi raporu haklı sebep MAHKEMESİ ...

-Yargıtay Tarafından Bozulan Hükmün Bozma Kapsamı Dışında Kalan Kısımları Kesinleşir Ve Usuli Kazanılmış Hak Oluşturur

Yargıtay 9. HD., E. 2020/8346 K. 2021/4297 T. 18.2.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2020/8346 Karar No.: 2021/4297 Karar tarihi: 18.02.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle dava zamanaşımı • eksik inceleme • ispat yükü • haklı neden • zamanaşımı defi • bilirkişi raporu • iş s&ou...

Yargıtay Tarafından Bozulan Hükmün Bozma Kapsamı Dışında Kalan Kısımları Kesinleşir Ve Usuli Kazanılmış Hak Oluşturur

Yargıtay 9. HD., E. 2021/617 K. 2021/4226 T. 18.2.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/617 Karar No.: 2021/4226 Karar tarihi: 18.02.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle MAHKEMESİ :Asliye Hukuk (İş) Mahkemesi DAVA TÜRÜ : ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen inc...

Çok Uzun Süre Yıllık İzin Kullanılmadığı İddia Edilmesi Halinde Davacı İsticvap Edilmelidir

Yargıtay 9. HD., E. 2020/8346 K. 2021/4297 T. 18.2.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2020/8346 Karar No.: 2021/4297 Karar tarihi: 18.02.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle dava zamanaşımı • eksik inceleme • ispat yükü • haklı neden • zamanaşımı defi • bilirkişi raporu • iş s&ou...

İş Sözleşmesini Fesih Eden Tarafın Feshi Geçerli Bir Sebebe Dayansa Dahi İhbar Tazminatına Hak Kazanamaz

Yargıtay 9. HD., E. 2019/1981 K. 2021/2355 T. 26.1.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2019/1981 Karar No.: 2021/2355 Karar tarihi: 26.01.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle fazla çalışma ücreti • fesih ihbarı • asgari geçim indirimi • haklı neden • bilirkişi raporu • iş s&ou...

Islahta Faiz İstenilmese Dahi Dava Dilekçesindeki Faiz Talebine Bağlı Olarak Faize Hükmedilir

Yargıtay 9. HD., E. 2021/396 K. 2021/2075 T. 25.1.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/396 Karar No.: 2021/2075 Karar tarihi: 25.01.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle iş sözleşmesi • kısmi dava • kısmi ıslah MAHKEMESİ:İş Mahkemesi DAVA TÜRÜ: ALACAK Taraflar arasında görülen dava ...

Zararı Doğuran Eylemler Davalı Tarafından Kasten Gerçekleştirilmişse Zarar Miktarının Artışında Davacının Kusuru Olduğu Gerekçesiyle Takdiri İndirim Yapılamaz

Yargıtay 9. HD., E. 2021/3856 K. 2021/8739 T. 29.4.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/3856 Karar No.: 2021/8739 Karar tarihi: 29.04.2021  MAHKEMESİ :İş Mahkemesi DAVA TÜRÜ : ALACAK Davacı, davalıların eylemleri sebebi ile uğradığı zararın tazminini istemiştir. Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. H...

Belirlenebilen Alacaklar İçin Açılan Belirsiz Alacak Davası Hukuki Yarar Yokluğundan Reddedilir

Yargıtay 9. HD., E. 2021/765 K. 2021/7864 T. 8.4.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/765 Karar No.: 2021/7864 Karar tarihi: 08.04.2021 BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ : ... 28. Hukuk Dairesi DAVA TÜRÜ : ALACAK İLK DERECE MAHKEMESİ : ... 13. İş Mahkemesi Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, sü...

Yargılama Sırasında İşçinin Yıllık Ücretli İzinlerinin Kullandırıldığına Dair Belge Sunulmaması Sebebiyle Yıllık Ücretli İzin Karşılığı Alacak Hesabı Yapılmaz

Yargıtay 9. HD., E. 2020/1239 K. 2021/2877 T. 1.2.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2020/1239 Karar No.: 2021/2877 Karar tarihi: 01.02.2021  ispat yükü • kapıcılık hizmeti • bilirkişi raporu • haklı neden • iş sözleşmesi • cevap dilekçesi • hakimin davayı aydınlatma ödevi &b...

Hakkaniyet İndirimi(%30)Davacının Talep Arttırım Dilekçesiyle Belirlediği Tutarlar Üzerine Yapılır

Yargıtay 9. HD., E. 2019/6749 K. 2021/2892 T. 1.2.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2019/6749 Karar No.: 2021/2892 Karar tarihi: 01.02.2021 fazla çalışma ücreti • psikolojik taciz • sosyal güvenlik kurumu • zamanaşımı defi • haklı neden • cevap dilekçesi • iş sözleşmesi • ...

Kararda Çalışma Süresinin İspatı Konusunda Mahkemeye Sunulan Delillerin Hangisine Dayanıldığının Gerekçeli Olarak Açıklanmamış Olması Hukuki Dinlenilme Hakkının İhlalidir

Yargıtay 9. HD., E. 2022/5341 K. 2022/6987 T. 2.6.2022 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2022/5341 Karar No.: 2022/6987 Karar tarihi: 02.06.2022 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle MAHKEMESİ : Amasya İş Mahkemesi DAVACI : K1 ADINA VEKİLİ AVUKAT K2 DAVALI F1 MERMER MADENCİLİK TİC. LTD. ŞTİ. ADINA VEKİLİ AVUKAT K3 DAVA TÜR&...

İmzalı Bordrodaki Fazla Çalışma Süresini Aşacak Şekilde Fazla Çalışma Yapıldığı İddiası Ancak Yazılı Bir Delille İspatlanabilir

Yargıtay 9. HD., E. 2022/3115 K. 2022/3812 T. 24.2.2022 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2022/3115 Karar No.: 2022/3812 Karar tarihi: 24.02.2022 MAHKEMESİ : Akçaabat 1. Asliye Hukuk (İş) Mahkemesi DAVACI : K1 ADINA VEKİLİ AVUKAT K2 DAVALI : K3 ADINA VEKİLİ AVUKAT K4 DAVA TÜRÜ : ALACAK Davacı K1 adına Av. K2 ile davalı K3 v...

Ön İnceleme Duruşmasında Usul Ekonomisi İlkesi Gereği Tanık Dinletilebilir.

İtirazın İptali Davasında Alacaklı Takipte Dayanmadığı Delile Davada Dayanamaz

Hukuk Genel Kurulu 2011/19-617 E., 2011/749 K. 14.12.2011 Taraflar arasındaki “itirazın iptali” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul 11. Asliye Ticaret Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 17.02.2009 gün ve 2005/291 E., 2009/41 K. sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzeri...

Boşta Geçen Süre Ücretine Ücret Kapsamında Olması Nedeniyle Bankalarca Mevduata Uygulanan En Yüksek Faiz İşler

Yargıtay 9. HD. 2010/3969 E. 2012/14663 K. 27.04.2012 T.A) Davacı İsteminin Özeti:  Davacı işyerinde mutemet olarak çalıştığını, bu nedenle TİS 52. Maddesindeki ücret farkını talep etmiştir.B) Davalı Cevabının Özeti:  Davalı davanın reddini savunmuştur.C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:  Mahkemece istek g...

Mahkemenin Aynı Saate Birden Fazla Duruşma Koyarak Tarafları Tetikte Tutması Adil Yargılanma Hakkına Aykırıdır

Yargıtay 13. HD. 2014/19454 E. 2014/21319 K. 25.06.2014 T.  Taraflar arasındaki bedel iadesi, ayıplı araç davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın açılmamış sayılmasına yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya in...

İşçinin Kısa Çalışma Ödeneği Süresinde Çalıştırılması Yasaya Aykırı Olup İşçi Tarafından Gerçekleştirilecek Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkını Doğurur

İŞÇİNİN KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SÜRESİNDE ÇALIŞTIRILMASI YASAYA AYKIRI OLUP İŞÇİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLECEK HAKLI NEDENLE DERHAL FESİH HAKKINI DOĞURUR. Yargıtay 9. HD. 2016/29129 E.  2016/18068 K. 18.10.2016 T. DAVA: Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ile fazla mesai ücreti alacağının ö...