Hizmet Alım Sözleşmesindeki Şartlar, Bu Sözleşmenin Geçerli Olduğu Dönemle Sınırlıdır

Yargıtay 9. HD., E. 2021/9031 K. 2021/13640 T. 5.10.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/9031 Karar No.: 2021/13640 Karar tarihi: 05.10.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ : ... 24. Hukuk Dairesi DAVA TÜRÜ : ALACAK İLK DERECE MAHKEMESİ : ... 30. İş Mahkemesi Taraflar arasında g...

HAKSIZ GÖZALTI TEDBİRİNDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT HAKKININ YETERSİZLİĞİNİN KİŞİ HÜRRİYETİ HAKKININ İHLALİ

ANAYASA MAHKEMESİYAVUZ YAKIŞKAN BAŞVURUSUEsas               : 2020/28007Karar              : 2020/28007Tarih               : 13.04.2023R.G.No           : 32282R.G.Tarih       :17.08.2023 İKİNC...

KAMULAŞTIRMADA SATIN ALMA USULÜ

İdare tapuda kayıtlı olan bir taşınmazı kamulaştırırken satın alma usulünü öncelikle uygulamak zorundadır. Bu yasal bir zorunluluktur. Bununla birlikte kamulaştırılacak taşınmaz malın mülkiyeti ihtilafsız olmalıdır. Zira taşınmaz malın mülkiyeti ihtilaf sona erdiğinde anlaşılacağından satın alma usulüne gidilemeyecektir.İdare satı...

DENEME

SDVXCVXCV...

HAKSIZ REKABETTEN KAYNAKLI ZARAR HESABI SOMUT İNCELEMELER NETİCESİNDE TESPİT EDİLEREK YAPILMALIDIR.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 2016/32244 E. 2016/20637 K. 22.11.2016 T.Yerel mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.Hüküm duruşmalı olarak davalılar avukatı tarafından temyiz edilmiş ise de; HUMK.nun 435.maddesi gereğince duruşma isteğinin süreden reddine ve incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verilmiş olmak...

KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNE İLİŞKİN BİLİNMESİ GEREKEN HUSUSLAR

                                                    Günümüzde kentleşmenin artışı ve ül...

RADYASYON GÖREVLİSİ SAYILMA MARUZİYETİN SÜREKLİLİĞİNE BAĞLIDIR

Yargıtay 9.Hukuk Dairesi 2023/9615 E. 2023/13605 K. 03.10.2023 T.Taraflar arasındaki alacak davasından dolayı yapılan yargılama sonunda İlk Derece Mahkemesince davanın reddine karar verilmiştir.Kararın davacı vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince başvurunun esastan reddine karar verilmiştir.Bölge Adliye Mahke...

KİRA BEDELİ ÜZERİNDEN İCRA İNKAR TAZMİNATINA HÜKMEDİLEBİLMESİ İÇİN KİRA BEDELİNİN HESAPLANABİLİR MAKUL SÜREYE İLİŞKİN OLMASI GEREKİR

T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI ESAS NO : 2021/2202 KARAR NO : 2021/8058 T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 35. HUKUK DAİRESİ TARİHİ : 20/01/2021 NUMARASI : 2018/3023 - 2021/115 DAVACI : M. İTHALAT İHRACAT VE OTOMOTİV TİCARET A.Ş. VEK. AV. M.V.S. DAVALI : M...

Zorunlu Ve İhtiyari Dava Arkadaşlığı

Bir davanın birden fazla kişi tarafından veya birden fazla kişi aleyhine açılabilmesi için, aynı tarafta yer alanlar arasında hukuksal bir bağlantının bulunması gerekir. Hukukumuzda, bu bağlantıya dava arkadaşlığı denilmektedir.6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunumuzun 57 vd maddelerinde düzenlenen dava arkadaşlığı; zorunlu ve ihtiyari dava...

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARINDA GÖREVLİ MAHKEME

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 37. maddesi "Bu Kanundan doğan tüm anlaşmazlıkların adli yargıda çözümlenmesi gerekenleri, taşınmaz malın bulunduğu yer asliye hukuk mahkemelerinde basit yargılama usulü ile görülür." hükmünü amirdir. Bu hükmün uygulanması için davanın 2942 sayı...

İKİNCİ EL ARAÇLARDA KM’NİN DÜŞÜRÜLMESİ SEBEBİYLE TAZMİNAT HAKKI

 Son zamanlarda ikinci el araç alış ve satışında yoğunlukla karşılaşılan sorunlardan biri olan km sayaçları ile oynanması aracı alan kişileri mağdur etmektedir. Bu mağduriyetin ne şekilde giderilebileceğine değinilecektir.Konunun daha iyi anlaşılabilir olması bakımından ayıplı malı tanımlamak gerekmektedir.6502 sayılı kanundaki tanımı &ldquo...

TALEP ARTIRIM DİLEKÇESİ SUNULMASI İÇİN SÜRE VERİLMEMESİ BOZMA SEBEBİDİR

Yargıtay 9.Hukuk Dairesi 2023/14883 E. 2023/12240 K. 18.09.2023 T.Taraflar arasında görülen alacak davasında verilen karar hakkında yapılan temyiz incelemesi sonucunda, Dairece, Mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir.... 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin (... Mahkemesi sıfatıyla) 24.09.2020 tarihli ve 2020/192 Esas, 2020/618 Karar sayılı kar...