Değişen Alt İşverenler Nezdindeki Çalışma Süresinde Makul Süreyi Aşan Çalışma Aralıklarının Varlığı Halinde İş Yeri Devrinden Söz Edilemez

Yargıtay 9. HD., E. 2021/5506 K. 2021/9779 T. 1.6.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/5506 Karar No.: 2021/9779 Karar tarihi: 01.06.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle fazla çalışma ücreti • fesih ihbarı • işyeri devri • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi fesih bildirimi MAHKEMES...

BİREYSEL BAŞVURU KAPSAMINDA ADİL YARGILANMA HAKKI

Bireysel başvuru, herkesin Anayasa’da güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve buna ek Türkiye’nin taraf olduğu protokoller kapsamındaki herhangi bir hakkın kamu gücü tarafından ihlal edildiği iddiasıyla başvurabileceği bir hak arama yoludur. Bireysel başvuru, te...

MAHKEMENİN DAVACI İŞÇİNİN BİLDİRDİĞİ TANIKLARI DİNLEMEDEN VE AYNI İŞÇİNİN FAZLA MESAİ İLE İLGİLİ İDDİALARININ TESPİTİ İÇİN YETERLİ ARAŞTIRMA YAPMADAN KARAR VERMESİ HUKUKİ DİNLENİLME HAKKINI İHLALİDİR

Yargıtay 9. HD., E. 2021/11648 K. 2021/16012 T. 1.12.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/11648 Karar No.: 2021/16012 Karar tarihi: 01.12.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ : ... 8. Hukuk Dairesi DAVA TÜRÜ : ALACAK İLK DERECE MAHKEMESİ : ... 43. İş Mahkemesi Taraflar arasında ...

TANIK ANLATIMLARIYLA DELİLLENDİRİLEN FAZLA ÇALIŞMALAR İÇİN KARİNEYE DAYALI OLARAK İNDİRİM UYGULANIR(BENZER KARAR VAR YUKARDA ÜSTÜNE KONUŞALIM DİYE YAZDIM )

Yargıtay 9. HD., E. 2021/11477 K. 2021/15845 T. 25.11.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/11477 Karar No.: 2021/15845 Karar tarihi: 25.11.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle MAHKEMESİ :İş Mahkemesi ... DAVA TÜRÜ : ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelen...

KISMEN KABUL KARARINDA ARABULUCULUK GİDERLERİ HAKLILIK DURUMUNA GÖRE PAYLAŞTIRILMALIDIR

Yargıtay 9.Hukuk Dairesi 2023/8396 E. 2023/13668 K. 04.10.2023 T.Taraflar arasındaki alacak davasından dolayı yapılan yargılama sonunda İlk Derece Mahkemesince davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.Kararın davalı vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir....

Bir İş Yerinin Farklı Şubelerinde Çalışan İşçinin Fazla Çalışma Ücreti Alacağı Talebi Tüm Çalışma Dönemi İçin Değerlendirilmez

Yargıtay 9. HD., E. 2021/5310 K. 2021/9529 T. 25.5.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/5310 Karar No.: 2021/9529 Karar tarihi: 25.05.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle fazla çalışma ücreti • haklı neden • bilirkişi raporu • davanın kabulü MAHKEMESİ :İş Mahkemesi ... Taraflar arasın...

KAMULAŞTIRMA ŞARTLARI

İdarelerin yasal bir kamulaştırma yapabilmeleri için yapmakla yükümlü oldukları kamu hizmetleri veya teşebbüsleri bulunmalıdır. Bu kamu hizmetlerinin yürütülebilmesi için özel kişilere ait taşınmaz malların, kaynakların ve irtifak haklarının kamulaştırılması zorunlu olmalıdır. Diğer bir deyişle kamu yararı ...

ELATMANIN ÖNLENNMESİ VEYA MÜDAHALENİN MEN’İ DAVALARININ KAPSAMI VE BU DAVALARIN HÜKMEN TESCİL OLUNAN BİR TAŞINMAZDA BULUNAN KİRACIYA KARŞI AÇILABİLECEK OLMASI

Eğer maliki olduğunuz bir taşınır veya taşınmazı biri elinde haksız bulunduruyorsa ya da izniniz olmadığı halde faydalanıyorsa bu tür durumlarda başvuracağınız yollardan biri el atmanın önlenmesi ya da müdahalenin men’i davasıdır.El atmanın önlenmesi, diğer adıyla müdahalenin men’i davaları Medeni Kanun’un“Bir ş...

 ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE ARSA PAYININ DEVRİ

Bu yazıda arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinde arsa paylarının devri ile ilgili genel bilgilendirme yapılacak olup konunun anlaşılabilir olması bakımından öncelikle arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin tanımını yapmak gerekecektir.Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi; arsa sahibinin, arsanın belirli bir kısmını yükleniciye dev...

HÜKÜM FIKRASINDA TARAFLARA TANINAN HAKLAR DEĞİŞTİRİLEMEZ

Yargıtay 9.Hukuk Dairesi 2023/14830 E. 2023/13780 K. 04.10.2023 T.Taraflar arasında görülen alacak davasında verilen karar hakkında yapılan temyiz incelemesi sonucunda, Dairece Mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir.Mahkemece bozmaya uyularak yeniden yapılan yargılama sonucunda; davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; 26.12.2022 ta...

SÖZLEŞMELİ PERSONEL

SÖZLEŞMELİ PERSONEL657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4.fıkrası gereğince kamu hizmetleri memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler tarafından yürütülür. Kamu hizmetlerinin yürütülmesinden sorumlu olan bu kişiler kamu personeli olarak kabul edilir ancak her birinin kendine özg...

MUVAZAA, TAPU İPTAL DAVALARI VE MURİS MUVAZAASI

MUVAZAA, TAPU İPTAL DAVALARI VE MURİS MUVAZAASIMuris muvazaası, ülkemizde özellikle geçen yüzyılda sıkça görülen bir muvazaa türü olup hala bu hukuksal nedene dayalı davaların yaygın olduğu görülmektedir. Miras bırakanın muvazaası anlamına gelen muris muvazaasına geçmeden önce, tapu iptal v...