Gayrimenkul Hukuku


KAT MÜLKİYETİ HUKUKU KAPSAMINDA ‘’AİDAT’’

Günlük hayatımızda sıkça duyduğumuz ‘’aidat’’ kavramı, hukuki karşılığını Kat Mülkiyeti Hukuku’nda KMK 20. maddesinde bulmaktadır.‘’Madde 20 – (Değişik birinci fıkra: 13/4/1983-2814/9 md.) Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça: a) Kapıcı, kalori...

AİDAT BORCUNA İLİŞKİN GECİKME TAZMİNATINDA TEMERRÜT TARİHİ

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2017/2284 E. 2018/6954 K. 31.10.2018 T.Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü...

KİRALAYAN AİDAT BORCUNU KENDİSİ ÖDEMEDEN KİRACIYI TEMERRÜDE DÜŞÜREMEZ

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 2015/2926 E. 2015/3523 K. 09.04.2015 T.Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye davasına dair karar, davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.Dav...

MESKEN OLARAK GÖSTERİLEN BAĞIMSIZ BÖLÜMLER AVUKATLIK BÜROSU YAPILABİLİR

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2017/2517 E. 2018/1255 K. 21.02.2018 T.Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşün&uum...

GÜNEŞ PANELİ SİTEMİ KURULMASINDA İZİN HUSUSU

Yargıtay 18.Hukuk Dairesi   2014/1567 E. 2014/3063 K. 24.02.2014 T.Dava dilekçesinde, davalılar tarafından yapılan haksız tecavüzün önlenmesi ve 800,00 TL maddi zararın tazmini istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, hüküm davacı vekili ve bir kısım davalılar vekili tarafından te...

YÖNETİCİ VE DENETÇİ SEÇİMİYLE İLGİLİ KARAR ALINAMAMA HUSUSU

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2020/2057 E. 2020/2667 K. 07.09.2020 T.Taraflar arasındaki davanın yapılan yargılaması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca duruşmalı olarak incelenmesi davacı ... vekili Av. ... Eymiroğlu tarafından istenilmekle, tayin olunan 25/02/2020 günü için yapılan tebligat üzerine, temyiz eden ve du...

ANAGAYRİMENKULDE YÖNETİCİ SEÇİLEMEZSE KAT MALİKLERİ MAHKEMEDEN TALEP EDEBİLİR

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2017/2589 E. 2018/7811 K. 03.12.2018 T. Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı ... tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüld&uu...

BİRDEN FAZLA SEBEBE DAYANILARAK AÇILAN TAHLİYE DAVALARINDA SEBEPLERDEN BİR KISMI SABİT GÖRÜLEREK DAVANIN KABULÜ HALİNDE REDDEDİLEN SEBEPLERDEN DOLAYI DAVALI LEHİNE VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLEMEZ

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2017/6614 E. 2017/17142 K. 06.12.2017 T.Taraflar arasındaki kiralananın tahliyesi davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davacı tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar ve...

KKİRA BEDELİNİN TESPİTİNDE HAKKANİYET İNDİRİMİVE DAVACININ TALEBİ DE GÖZETİLMELİDİR

Kira Bedelinin Tespiti Davasında Hüküm Altına Alınan Miktar Taleple Bağlılık İlkesi D Gözetilmek Koşulu İle Bilirkişinin Tespitinden Hakkaniyet İndirimi Yapılarak Bulunan MiktardırYargıtay Hukuk Genel Kurulu 2017/977 E. 2021/1168 K. 05.10.2021 T.MAHKEMESİ :Sulh Hukuk MahkemesiTaraflar arasındaki “kira bedelinin tespiti” davasından do...

KAT MÜLKİYETİ KANUNUNUN 28. MADDESİ GEREĞİ YÖNETİM PLANININ BÜTÜN KAT MALİKLERİNİ BAĞLAYAN BİR SÖZLEŞME OLMASI SEBEBİYLE SÖZLEŞMEDE, APARTMANDA KÖPEK BESLENMESİNE İLİŞKİN OLARAK BULUNAN YASAĞA UYULMASI ZORUNLUDUR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2017/3018 E. 2022/6 K. 18.01.2022 T. MAHKEMESİ :Sulh Hukuk MahkemesiTaraflar arasındaki “yönetim planına aykırılığın giderilmesi” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, İstanbul Anadolu 12. Sulh Hukuk Mahkemesince verilen davanın reddine ilişkin karar, davacı vekili tarafından temyiz edilme...

ECRİMİSİL DAVALARINDA ZAMANAŞIMI

Kanunlarda, ecrimisil davalarının zaman aşımı süresi hakkında bir hüküm yoktur. Bu sebeple farklı uygulamalara rastlanmıştır. Uygulama birliğinin sağlanması için konu İçtihadı Birleştirme Genel Kuruluna intikal etmiş ve 1938 yılında toplanan Genel Kurulda yapılan tartışma sonunda; “…Kira davaları hakkında Borçla...

ECRİMİSİL DAVALARINDA GÖREVLİ MAHKEME

Kamulaştırma davaları taşınmazın bulunduğu mahal asliye hukuk mahkemesinde görülür. (2942 S.K. m.37) Ancak ecrimisile konu olan işgal olayı haksız fiildir. "Taşınmazı haksız olarak işgal eden hem kanunun yasağına karşı hareket etmiş, hem de malını gasp ettiği kimsenin kanunun koruduğu zilyetlik hakkını ihlâl etmiş" olmaktadır.Huk...

ECRİMİSİL DAVALARINDA YETKİLİ MAHKEME

Ecrimisil davaları, bir taşınmazın işgali sebebiyle uğranılan zararın tazminine yönelik olduğu için taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinde açılmak gerektiği düşünülebilir. Ancak tazminat davalarının konusu bir miktar paradan ibarettir. Bu sebeple ecrimisil davaları HMK. nun 6. maddesindeki genel yetki kuralına göre davanın...

ECRİMİSİL DAVALARI

Ecrimisil Nedir? Ecrimisil, diğer bir deyişle işgal tazminatı, hak sahibinin taşınmazı haksız biçimde kullanan kötü niyetli zilyetten isteyebileceği en azı kira geliri, en fazlası mahrum kalınan gelir kaybına denk gelen bir bedeldir.Kamulaştırmasız el atma konusunda ecrimisil, mülk sahiplerini kamuya karşı korumak düşüncesinin m...

HUKUKİ EL ATMA DAVALARINDA HARÇ VE AVUKATLIK ÜCRETİ

Fiili el atma davalarına temyiz merci olarak bakan Yargıtay 5. Hukuk Dairesi ile hukuki el atma davalarına temyiz merci olarak bakan Danıştay 6. Dairesi vekâlet ücreti ve harçların belirlenmesinde farklı muamele uygulamaktadırlar.2942 sayılı Kamulaştırma kanununun geçici 6. maddesi 13. fıkrasının iptal edilmesinden sonra, bu davalara t...

HUKUKİ EL ATMA DAVALARINDA GÖREVLİ MAHKEME

1. Ek madde çıkarılmadan evvel hukuki el atma sebebiyle açılacak tazminat davalarının adli yargıda mı, idari yargıda mı görüleceği konusunda fikir birliği yoktu.Ek 1. madde ile bu davaların İdari Yargı’da görüleceği hükme bağlanmış olup tartışmalar son bulmuştur. Bundan böyle bu maddeye göre açılaca...

KAMULAŞTIRMASIZ HUKUKİ EL ATMA DAVALARI

İlgili kanun maddesi;“3194 sayılı İmar Kanunu Madde 10: Belediyeler; imar planlarının yürürlüğe girmesinden en geç 3 ay içinde, bu planı tatbik etmek üzere 5 yıllık imar programlarını hazırlarlar. Beş yıllık imar programlarının görüşülmesi sırasında ilgili yatırımcı kamu kuruluşlarının temsilcileri gö...

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARINDA ZAMANAŞIMI

Kamulaştırmasız el atma davaları Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kurulunun 1956/1-6 sayılı ve 16.05.1956 tarihli kararına dayanılarak açılmaktadır. Büyük Genel Kurulun aynı gün verdiği 1956/ 6 ve 7 karar sayılı kararlarında mülkiyet hakkından doğan gerek men'i müdahale davalarında gerekse bedel davalarında zaman aşımı s...

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARINDA GÖREVLİ MAHKEME

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 37. maddesi "Bu Kanundan doğan tüm anlaşmazlıkların adli yargıda çözümlenmesi gerekenleri, taşınmaz malın bulunduğu yer asliye hukuk mahkemelerinde basit yargılama usulü ile görülür." hükmünü amirdir. Bu hükmün uygulanması için davanın 2942 sayı...

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARINDA YETKİLİ MAHKEME

Taşınmaza kamulaştırmasız el atan idare aleyhine men'i müdahale davası açılabileceği gibi sadece bedelinin tahsili davası da açılabilir. Bu sebeple yetki konusu iki başlık altında incelenmelidir.a. Müdahalenin Men'i Davalarında Yetkili ve Görevli Mahkeme Taşınmaz maliki, el atan idare aleyhine men'i müdahale davası...

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA KAPSAMINDA FİİLİ EL ATMA

Fiili El Atmanın Şartları1. El atılan taşınmazın özel hukuk kişisine ait olması gerekir.2. Taşınmaza el koyan, kamulaştırma yetkisine sahip bir kamu tüzel kişisi yahut gerçek veya özel hukuk tüzel kişisi olmalıdır.3. Müdahalenin kamulaştırma yetkisine sahip idare tarafından kamu yararı gerektirdiği için yapılmış olması ge...

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI

Bir taşınmaza kamulaştırma yapmaya yetkili Devlet, kamu tüzel kişileri, kamu kurumları veya kamu yararına bulunması halinde yararlarına kamulaştırma yapılacak gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu veya özel kanunlardaki hükümlere uyularak bir kamulaştırma işlemi yapmadan veya kamulaştırma işle...

ACELE KAMULAŞTIRMA

1.      3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunun uygulamasında yurt savunması ihtiyacı söz konusu olduğunda,2.      Aceleliğine Bakanlar kurulunca karar verilen bir hal varsa,3.      Özel kanunlarda görülen olağanüstü durumlarda,Acele kamul...

TRAMPA YOLUYLA KAMULAŞTIRMA

Mal sahibinin kabul etmesi halinde kamulaştırma bedeli yerine, idarenin kamu hizmetlerine tahsis edilmemiş olan taşınmaz mallarından, bu bedeli kısmen veya tamamen karşılayacak miktarı verebilir.Ancak idarenin vereceği taşınmaz malın değeri, kamulaştırma bedelinin yüzde yirmisini aşamaz.Av. Selçuk ENER-Stj. Av. Ahmet Talha SOYDAN...

KAMULAŞTIRMDAN VAZGEÇME, İADE VE DEVİR

Kamulaştırmanın kesinleşmesinden sonra taşınmaz malların kamulaştırma amacına veya kamu yararına yönelik herhangi bir ihtiyaca tahsisi lüzumu kalmaması halinde, keyfiyet idarece mal sahibi veya mirasçılarına 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre duyurulur. Bu duyurma üzerine mal sahibi veya mirasçıları, kamula...

KAMULAŞTIRMADAN VAZGEÇMENİN SONUÇLARI

İdare kamulaştırmadan vazgeçme kararından dönemez. Ancak bu durum yeni bir kamulaştırma işlemine başlamasına engel değildir. Av. Selçuk ENER-Stj. Av. Ahmet Talha SOYDAN...

KAMULAŞTIRMADAN İDARENİN TEK TARAFLI VAZGEÇMESİ

İdare kamulaştırmanın her safhasında kamulaştırma kararı veren ve onaylayan yetkili merciin kararı ile kamulaştırmadan tek taraflı vazgeçebilir. Vazgeçmenin koşulları şunlardır; Kamulaştırma işlemi idari ve adli yönden henüz kesinleşmemiş olmalıdır.Kamulaştırmadan vazgeçme kararını, idarenin bünyesindeki kamulaştırma ka...

KAMULAŞTIRMANIN YAPILMASI SONRASINDA TAŞINMAZ MALIN BOŞALTILMASI

Bu Kanun uyarınca lehine kamulaştırma yapılan idare adına tapu dairesince tescil edilen taşınmaz malın boşaltılması idarece icra memurundan istenir. İcra memuru taşınmaz malı on beş gün içinde boşaltmaları gerektiği bildirimini içindeki kişilere tebliğ eder. Bu süre içinde taşınmaz mal boşaltılmazsa icra dairesince boşaltılır. İt...

KAMULAŞTIRMADA AYNIN İHTİLAFLI OLMASI

Mülkiyeti ihtilaflı olan bir taşınmazın kamulaştırılması da mümkündür ancak bunun için idarenin, bir takım ön çalışmalar yaparak, taşınmazda ihtilaflı olan kişileri de bu kamulaştırmadan haberdar etmesi ve açılacak davalarda ihtilaflı olan tüm şahısları hasım olarak göstermesi gerekmektedir.İdarenin kamul...

KAMULAŞTIRMA AŞAMASINDA BİLİRKİŞİ

Kamulaştırma yapılacak yerin cins ve niteliğine göre en az üç kişilik bilirkişi kurulunun oluşturulması zorunludur. Bilirkişilerden birinin taşınmaz geliştirme konusunda yüksek lisans veya doktora yapmış uzmanlar ya da 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre yetkilendirilen gayrimenkul değerleme uzmanları aras...

KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİNİN ESASLARI

Kamulaştırma bedelinin tespiti için taşınmazın niteliğinin belirlenmesi gerekir.Taşınmazın arsa olarak belirlenmesi;İmar Kanununa göre, taşınmaz nazım imar planı içerisinde bulunuyorsa Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı Esas: 1996/3, Karar: 1998/1 nolu ve Karar Tarihi 17.04.1998 olan kararında da belirti...

KAMULAŞTIRMA KARARINDAN SONRA MAHKEMECE YAPILACAK İŞLEM

Mahkemece kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın idare adına tescili davasında verdiği karar ilgili tapu dairesine ve paranın yatırıldığı bankaya resmi yazı ile hemen bildirilir. Burada tescile ilişkin karar kesindir. Ancak bedele ilişkin kararlar istinaf ve temyiz kanun yollarına tabidir. Av. Selçuk ENER-Stj. Av. Ahmet Talha S...

İDARİ YARGIDA İPTAL DAVASI AÇILMASI

Kamulaştırmaya konu taşınmaz malın maliki tarafından 10. madde gereğince mahkemece yapılan tebligat gününden itibaren 30 içinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açılabilir. İdari yargıda açılan davalar öncelikle görülür.Kural olarak a...

KAMULAŞTIRMADAN ARTAN İŞE YARAMAZ KISMIN BEDELİNİN TAHSİLİ DAVALARI

İdare, hizmetin ifası için taşınmazın ne kadarına ihtiyacı varsa ancak o kadarını kamulaştırabilir. Kamu hizmetinin yerine getirilmesi için taşınmazın mülkiyeti gerekli değilse, bir başka deyişle taşınmazın mülkiyetine sahip olunmadan da hizmet yapılabiliyorsa mülkiyet kamulaştırmasına gidilemez. Kamulaştırmalar önceden hazırl...

KAMULAŞTIRMA DAVASINDA YARGILAMA

Kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davaları ivedilikle sonuçlandırılması gereken davalardandır. Aksi halde 4. Ayın bitiminden itibaren idare aleyhine faize hükmedilecektir.Mahkemenin, idarenin başvuru tarihinden itibaren en geç 30 gün sonrası için belirlediği duruşma gününü taşınmaz malikine meşruhatlı davet...

KAMULAŞTIRMA DAVASINDA HARÇ

Kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davalarında ödenecek harç maktudur. Kamulaştırma ile ilgili tüm masraflar davacı idare tarafından karşılanacağından bu harcı her halükarda davacı idare öder ve yargılama sonunda davalı mal sahibinden alınmaz. Ancak bazı idareler harçtan muaftır....

KAMULAŞTIRMA DAVASININ AÇILMA SÜRESİ

İdarenin açacağı kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili davası süreye bağlı bir dava değildir. Zira taşınmaza el atılmadığı sürece malikin hukuken bir zararının doğması da mümkün değildir.Av. Selçuk ENER-Stj. Av. Ahmet Talha SOYDAN ...

KAMULAŞTIRMA DAVASININ AÇILMASI

Kamulaştırma davaları basit yargılama usulüne tabidir.Kamulaştırma Kanunundan doğan tüm uyuşmazlıklardan adli yargıda çözümlenecek olanlar, taşınmaz malın bulunduğu yer asliye hukuk mahkemelerinde görülür.Av. Selçuk ENER-Stj. Av. Ahmet Talha SOYDAN ...

KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE İDARE ADINA TESCİLİ DAVASININ TARAFLARI

Kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescil davasında davacı, kamulaştırma işlemine başlayan ve satın alma usulünden netice elde edemeyen idaredir.Davalı ise; tapuda kayıtlı taşınmaz üzerinde herhangi bir ihtilaf yoksa ve taşınmaz tapuda tek kişi adına kayıtlı ise bu kişi, şayet velayet veya vesayet altında ise kanuni temsilcileridir.Taşınma...

KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİLİ DAVASI

İdare, görevli olduğu kamu hizmetini yerine getirmek amacıyla ihtiyaç duyduğu taşınmazı elde edebilmek için sırası ile şu işlemleri yerine getirmek zorundadır; 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun; 5. maddesine göre yetkili makam tarafından kamu yararı kararı verilmesi,6. maddesine göre, 5. madde çerçevesinde veril...

KAMULAŞTIRMADA SATIN ALMA USULÜ

İdare tapuda kayıtlı olan bir taşınmazı kamulaştırırken satın alma usulünü öncelikle uygulamak zorundadır. Bu yasal bir zorunluluktur. Bununla birlikte kamulaştırılacak taşınmaz malın mülkiyeti ihtilafsız olmalıdır. Zira taşınmaz malın mülkiyeti ihtilaf sona erdiğinde anlaşılacağından satın alma usulüne gidilemeyecektir.İdare satı...

KAMULAŞTIRMADAN ÖNCE YAPILACAK İŞLEMLER

Kamulaştırmayı yapacak idare, kamulaştırma konusu taşınmaz malların ve kaynakların sınırını, yüzölçümünü ve cinsini gösterir ölçekli planını yapar veya yaptırır. Diğer bir deyişle kamulaştırma planlarını yapar. Kamulaştırma ölçekli planlarının, işlendiği krokilerin Kamulaştırma Kanunu’nun 10. M...

KAMULAŞTIRMA ŞARTLARI

İdarelerin yasal bir kamulaştırma yapabilmeleri için yapmakla yükümlü oldukları kamu hizmetleri veya teşebbüsleri bulunmalıdır. Bu kamu hizmetlerinin yürütülebilmesi için özel kişilere ait taşınmaz malların, kaynakların ve irtifak haklarının kamulaştırılması zorunlu olmalıdır. Diğer bir deyişle kamu yararı ...

KAMULAŞTIRMANIN KONUSUNUN ÖZELLİKLERİ

Kişiler sahip oldukları gayrimenkul ve menkul malları hukuki düzen içerisinde ve kanuna uygun olarak dilediği gibi kullanma, yararlanma ve tasarruf etme yetkisine sahiptir. Bu yetkiye “ mülkiyet hakkı” denir. Mülkiyet hakkı Anayasa’nın 35. Maddesinde düzenlenmiştir.Toplum üyelerinin daha düzenli ve huzurlu...

PROJEDEN VİLLA/YAZLIK ALANLAR NEDEN MAĞDUR OLUYOR?

Ülkemizde, projeden ya da maketten ev/yazlık alarak mağdur olan insan sayısı hiç de az değil. Hatta eski 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu yürürlükten kaldırılarak özellikle bu konuda tüketiciyi daha çok koruyan 6502 sayılı kanun, 7.11.2013 tarihinde kabul edildi. İnsanların, müteahhitlere a...

KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNE İLİŞKİN BİLİNMESİ GEREKEN HUSUSLAR

                                                    Günümüzde kentleşmenin artışı ve ül...

TAŞINMAZ SATIŞI HUSUSUNDA EMLAK KOMİSYONCULUĞU SÖZLEŞMESİ

TAŞINMAZ SATIŞI HUSUSUNDA EMLAK KOMİSYONCULUĞU SÖZLEŞMESİ Genel Olarak:            Emlak Komisyonculuğu sözleşmesi, TBK 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 520. vd. maddelerinde düzenlenmiş olup genel hükümler bakımından vekalet sözleşmesi hükü...

İŞ SAHİBİNİN EMLAK KOMİSYONCULUĞU SÖZLEŞMESİNE KONU GAYRİMENKULÜ SÖZLEŞME DIŞINDAKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİYE SATMASI HALİNDE SİMSAR KOMİSYON ÜCRETİNE VE VERSA CEZAİ ŞARTA HAK KAZANIR

Yargıtay 13. HD., E. 2014/4500 K. 2014/15771 T. 20.5.2014 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 13. Hukuk DairesiEsas No.: 2014/4500Karar No.: 2014/15771Karar tarihi: 20.05.2014 Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükm&u...

SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN ŞAHSİ HAKKIN SATIŞ VAADİNDE BULUNANIN RIZASI ARANMAKSIZIN ADİ YAZILI ŞEKİLDE ÜÇÜNCÜ KİŞİYE DEVRİ MÜMKÜNDÜR

 YARGITAY 7. Hukuk Dairesi         2021/837 E.  ,  2022/803 K.MAHKEMESİ : İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi......Davacı vekili tarafından, davalı aleyhine 23.02.2018 tarihinde verilen dilekçeyle satış vaadi sözleşmesine dayalı tapu iptali ve tescil talep edilm...

CEBRİ İCRA YOLUYLA SATIŞTA PAYLI MÜLKİYETE ÇEVRİLMESİ TALEBİYLE DAVA AÇILABİLMESİ İÇİN İCRA HUKUK MAHKEMESİNDEN YETKİ ALINMASI GEREKMEKTEDİR

T.C. YARGITAY 14. HUKUK DAİRESİE.2016/589, K. 2018/6015, T. 26.9.2018 DAVA : Davacı vekili tarafından, davalılar aleyhine 27.01.2014 gününde verilen dilekçeyle elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi talebi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 23.10.2014 tarihli hükm...

5 YILLIK SÜRE İÇİNDE TAŞINMAZA FİİLEN EL ATILMADIĞI TAKDİRDE, HUKUKİ ELATMADAN BAHSEDİLEMEZ.

 5. Hukuk Dairesi         2012/6265 E.  ,  2012/12430 K.KAMULAŞTIRMASIZ ELATILAN TAŞINMAZ BEDELININ TAHSILIHUKUKI ELATMAİMAR KANUNU (3194) Madde 10"İçtihat Metni" ÖZET: İMAR PLANININ YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNDEN İTİBAREN 5 YILLIK S&...

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARINDA BEDELİN ÖDENMESİ TALEBİNİN DAYANAĞI OLAN İBK

 Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu, Esas: 1956/1, Karar: 1956/6"Usulü dairesinde istimlak muamelesine tevessül edilmeksizin Devlet ve diğer bir amme hükmi şahsiyeti tarafından gayrimenkulü yola kalbedilen şahsın gayrimenkulüne bu şekilde vaki müdahalenin meni davası mı, yoksa gayrimenkulünün bed...

DEVRE MÜLK SÖZLEŞMESİNE DAYANAN TAPU İPTAL VE TESCİLİ DAVASI TAŞINMAZIN AYNINA İLİŞKİN OLDUĞUNDAN HMK 12. MADDE KAPSAMINDA TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER MAHKEMESİ YETKİLİDİR.

20. Hukuk Dairesi         2019/5220 E.  ,  2019/6408 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ :Tüketici MahkemesiDevre mülk sözleşmesine dayanan tapu iptal ve tescil, ödenen bedeli iadesi istemine ilişkin olarak açılan davada.....Mahkemelerince ayrı ayrı yetkisizlik kararı verilmesi nedeni ile dosyada...

DAVA KONUSU TAŞINMAZ ÜZERİNDE TOPLU YAPI UYGULAMASI SÖZ KONUSU İSE TAŞINMAZ İLE İLGİLİ ORTAYA ÇIKAN UYUŞMAZLIKTA GÖREVLİ MAHKEME SULH HUKUK MAHKEMESİDİR

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS NO : 2017/(18)5-2705 KARAR NO : 2021/1010 T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Büyükçekmece 1. Sulh Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 07/03/2016 NUMARASI : 2015/1373 - 2016/277 DAVACI : D.B. DAVALI : A.2. Mah. Ç. Sitesi İcra Komitesi Yönetimi vekil...

KİRA BEDELİ UYARLAMA DAVASI

KİRA BEDELİ UYARLAMA DAVASITürk Özel Hukukuna hakim ilkelerden olan sözleşme serbestisi ilkesi gereğince taraflar kendi aralarında diledikleri sözleşmeyi yapma özgürlüğüne sahiptirler. Kanunun emredici hükümlerine, ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı olmadığı müddetçe taraflar s&oum...

İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İcra Takibi

Takip Talebinde Borçlu Olarak Kimler Gösterilmelidir?Asıl olan İİK m.149 gereği ipotek veren kişiye açılmasıdır. Bunun yanında üçüncü kişinin taşınmazının paraya çevrilmesi söz konusu olduğunda ilgili üçüncü kişi de borçlu olarak gösterilmelidir. Ancak TMK m. 887 uyarınca&nb...

İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İcra Takibi

İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İcra Takibi Takip Talebinde Borçlu Olarak Kimler Gösterilmelidir?Asıl olan İİK m.149 gereği lehine ipotek verilen kişiye açılmasıdır. Bunun yanında üçüncü kişinin taşınmazının paraya çevrilmesi söz konusu olduğunda ilgili üçüncü kişi de bo...