Ticaret Hukuku


ODA KAYDININ SİLİNMESİ TERKİN SEBEBİ SAYILMAZ

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi  2023/6898 E. 2024/161 K. 10.01.2024 T. Taraflar arasındaki limited şirketin ihyası davasından dolayı yapılan yargılama sonunda İlk Derece Mahkemesince davanın kabulüne karar verilmiştir.Kararın davacı vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince başvurunun kabulü ile İ...

HİSSE DEVRİNDEN ÖNCEKİ BORÇLARIN SORUMLULUĞU PROTOKOLLE DÜZENLENEBİLİR

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2017/2456 E. 2018/7953 K. 17/12/2018 T.Taraflar arasında görülen davada ... 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 21/04/2016 tarih ve 2015/701-2016/401 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesinin davacı vekili tarafından istenildiği ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılm...

İMZA İNKARI ÇEKİ ELİNDE BULUNDURAN HERKESE KARŞI İLERİ SÜRÜLEBİLİR

 Yargıtay 11. Hukuk Dairesi  2022/3231 E. 2023/7101 K. 06.12.2023 T.Taraflar arasındaki menfi tespit davasından dolayı yapılan yargılama sonunda İlk Derece Mahkemesince davanın reddine karar verilmiştir.Kararın davacı temlik ... vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince başvurunun esastan reddine karar verilmişti...

ANONİM ŞİRKETLERİN AVUKAT BULUNDURMA ZORUNLULUĞU

Bu yazıda anonim şirketlerin avukat bulundurma zorunluluğu üzerinde durulacaktır. Geçmiş olduğumuz yıllarda birçok anonim şirketin avukat bulundurmamasından dolayı çok büyük meblağlarda idari para cezası ödemek durumunda kalınmıştır. Bu para cezalarının dayanağının ne olduğuna, hangi durumlarda avukat bulundurma zorunlu...

ŞİRKET KAŞESİ DIŞINA ATILAN İKİNCİ İMZA AVAL NİTELİĞİNDEDİR

Yargıtay 12.Hukuk Dairesi 2015/11929 E. 2015/14727 K. 28.05.2015 T.Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi r tarafından düzenlenen rapor din...

ÇEKTE ÇİZİLMİŞ CİRO YAZILMAMIŞ SAYILIR

Yargıtay 19.Hukuk Dairesi, 2014/4959 E. 2014/7936 K. 24.04.2014T.MAHKEMESİ :Asliye Hukuk MahkemesiTaraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi &...

ORTAĞIN HESAP VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLALİ ORTAKLIĞIN HAKLI FESİH NEDENİDİR

Yargıtay 3.Hukuk Dairesi  2015/18212 E. ,  2017/5785 K. , 24.04.2017 T.Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten ...

KOOPERATİF BORÇLARINDAN ÜYELERİN SORUMLULUĞU

                               KOOPERATİFLERA)Genel olarakTürk Ticaret Kanunu kapsamında ticaret şirketleri arasında sayılan kooperatiflerin tanımı, Kooperatifler Kanunu madde 1’e göre şu şek...

GİYİM ÜZERİNE HİZMET VEREN BİR ŞİRKETE AİT MAĞAZA İLE PETROL İSTASYONUNUN BİTİŞİK OLMASI VE İKİ ŞİRKET ARASINDA ORTAK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ BULUNMASI ORGANİK BAĞIN VARLIĞINA DALALET EDER

8. Hukuk Dairesi         2015/8714 E.  ,  2017/8368 K. "İçtihat Metni"MAHKEMESİ :İcra Hukuk MahkemesiDAVA TÜRÜ : İstihkakTaraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın kabulüne, 3.kişinin istihkak&nbs...

TBK 99 HAKSIZ FİİL VE SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME İÇİN DE UYGULANIR

Hukuk Genel Kurulu         2006/4-238 E.  ,  2009/493 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ : Antalya 4.Asliye Hukuk MahkemesiTARİHİ : 01.07.2005NUMARASI : 2005/130 E-2005/277 K.Taraflar arasındaki “Maddi ve Manevi tazminat” davasından dolayı yapı...

TİCARİ NİTELİKTEKİ MENFİ TESPİT DAVALARINDA ARABULUCULUK DAVA ŞARTIDIR

T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI ESAS NO : 2022/6323 KARAR NO : 2022/8692 T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 49. HUKUK DAİRESİ TARİHİ : 21/06/2022 NUMARASI : 2022/472 - 2022/1533 DAVACILAR : 1- İ.T. 2- D. ÇELİK ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER SAN. ...

BONODA BULUNAN BEDEL KAYITLARININ SÖZLEŞME VE İBRANAMEYE ETKİSİ

BONODA BULUNAN BEDEL KAYITLARININ SÖZLEŞME VE İBRANAMEYE ETKİSİTicari hayatın vazgeçilmez bir ödeme aracı olan bono diğer adıyla senet, içermesi gereken koşullar ve bu koşullardan yoksun olması halinde karşılaşılacak sorunlar yönünden önem arz etmektedir. Nitekim bu yazıda bononun geçerli olması için taşımas...