Hukuki Danışmanlık


ISLAH DİLEKÇESİ İLE YENİ VAKIALARA İLİŞKİN DELİL GÖSTERİLEBİLİR

Yargıtay 2.Hukuk Dairesi 2014/21030 E. 2015/6532 K. 03.04.2015 T.Davacı, ıslah yoluyla, dayandığı vakıaları değiştirebilir veya davaya yeni vakıaları dahil edebilir. Evvelce göstermiş olsa bile, davaya kattığı bu yeni vakılara ilişkin delil de gösterebilir. Bu halde, ikinci tanık listesi verilemeyeceğine ilişkin yasağa (HMK. m. 240/2) ...

İTİRAZIN İPTALİ KARARI KESİNLEŞMEDEN İCRA EDİLEBİLİR

Yargıtay 12.Hukuk Dairesi 2018/5933 E. 2019/6722 K. 18.04.2019 T.Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki taraflarca istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlen...

ÖDENEN PEŞİN HARÇ ISLAH HARCINI DA KAPSIYORSA FAZLADAN HARÇ ÖDENMEZ

Yargıtay 9.Hukuk Dairesi 2023/11973 E. 2023/11612 K. 11.09.2023 T.MAHKEMESİ :... MahkemesiSAYISI : 2022/357 E., 2022/413 K.KARAR : Davanın reddiTaraflar arasında, İlk Derece Mahkemesinde görülen alacak davasında davanın reddine karar verilmiştir.İlk Derece Mahkemesince kesin olarak verilen kararın kanun yararına temyizen incelenmesi Ad...

NÜFUSA KAYITLI OLANDAN BAŞKA BİR ADLA TANINMA ADIN DEĞİŞTİRİLMESİNDE HAKLI SEBEPTİR

Yargıtay 18.Hukuk Dairesi 2014/18248 E. 2015/7152 K. 30.04.2015 T.Dava dilekçesinde, davacının adının ..., 1965 olan doğum yılının 1977 olarak düzeltilmesi istenilmiştir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.Y A R G I T A Y  K A R A R ITemyiz isteminin süresi i...

DAVADAN FERAGAT KESİN HÜKÜM GİBİ HUKUKİ SONUÇ DOĞURUR

Yargıtay 8.Hukuk Dairesi 2015/7209 E. 2017/9791 K. 04.07.2017 T.Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş olup hükmün davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü...

İSTİNAF BAŞVURU SÜRESİ İÇİNDE İKİNCİ BİR DİLEKÇEYLE İLK DİLEKÇEDE ÖNE SÜRÜLMEYEN VAKIALAR ÖNE SÜRÜLEBİLİR

Yargıtay 8.Hukuk Dairesi 2018/15518 E. 2019/9846 K. 04.11.2019 T.DAVA TÜRÜ : Katılma AlacağıMAHKEMESİ : ... 2. Aile MahkemesiTaraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda ... 2. Aile Mahkemesi hükmüne karşı, davalı-birleşen davada davacı vekili tarafından istinaf yoluna başvurulm...

DERDESTLİK DAVA ŞARTI OLUP TAMAMLANMASI İÇİN TARAFLARA SÜRE VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2018/1015 E. 2022/146 K. 17.02.2022 T. MAHKEMESİ: Asliye Hukuk MahkemesiTaraflar arasındaki “alacak” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, Kızıltepe 1. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen davanın dava şartı yokluğu nedeniyle usulden reddine ilişkin karar davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay...

DİN ADAMLARININ KİLİSE VAKFINA ALINMAMASI ÖRGÜTLENME HAKKININ İHLALİ SAYILIR

Din Adamlarının Kilise Vakfına Alınmaması Sebebiyle Açtıkları Davada Yargılamanın Sürüncemede Bırakılmasından Kaynaklanan Adil Yargılanma Hakkının İhlali Örgütlenme Hakkının İhlaline Sebep Oluşturur.T.C. ANAYASA MAHKEMESİ E              : 2019/35842 K            &n...

ADLİ TATİLDE SÜRELERİN KANUNLAR BAZINDA İNCELENMESİ

Adli tatil, 6100 sayılı HMK, 5271 sayılı CMK ve 2577 sayılı İYUK’ta ayrı ayrı düzenlenmiş olup her yıl 20 temmuz ve 31 ağustos arasındaki dönemdir. Bu husus,“Adli tatil, her yıl yirmi temmuzda başlar, otuz bir ağustosta sona erer. Yeni adli yıl bir eylülde başlar.”Şeklindeki HMK’nın 102. Maddesi,“Ceza işlerini g&oum...

DENEME

SDVXCVXCV...

ENFLASYON KAYBINA MUNZAM ZARAR ÇÖZÜMÜ

Son dönemlerde en çok sorulan soru malum: “Benim paramdaki değer kaybı ne olacak?” Davaların neredeyse tamamına yakını, Türk Lirası üzerinden. Ülkedeki faiz politikası ile enflasyon arasındaki aşırı uyumsuzluk, alacaklının alacağını faizi ile almasına karşın yine de elde ettiği paranın enflasyon karşısında erimesine ...

Bİ DUR

Aslında Pazar günü sadece yakınındaki bir okula gidip bir kağıda mühür basmaktan ibaretken yapacağımız şey, bizi nasıl bir hale getirdiklerini okumak ister misin? Bir partiye oy vermek için diğer partilere düşman olmak zorunda değildik biz. “Gözün aydın Türkiye ak güvercin geliyor” diye diye ...

ÇOK PARTİLİ SİYASAL SİSTEMDE ‘‘SEÇİM’’

ÇOK PARTİLİ SİYASAL SİSTEMDE  ‘‘SEÇİM’’ Çok partili siyasal sistem, demokratik katılım hakkının bir gereği olarak çeşitli grupların temsil edilebilmesine, her türlü fikir ve anlayışın kendisine sonuç bağlanan özgür ve meşru bir zeminde tartışılabilmesi ve ülke yö...

BİREYSEL BAŞVURU KAPSAMINDA ADİL YARGILANMA HAKKI

Bireysel başvuru, herkesin Anayasa’da güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve buna ek Türkiye’nin taraf olduğu protokoller kapsamındaki herhangi bir hakkın kamu gücü tarafından ihlal edildiği iddiasıyla başvurabileceği bir hak arama yoludur. Bireysel başvuru, te...

İDARE TARAFINDAN TESİS EDİLEN İŞLEMLERİN BİRİ İDARİ YARGIYA KONU EDİLDİĞİ TAKDİRDE AYNI MADDİ OLAYA İLİŞKİN TÜM İŞLEMLERE KARŞI İLERİ SÜRÜLECEK UYUŞMAZLIKLAR İDARİ YARGIDA GÖRÜLÜR

                           T.C.       UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ ESAS NO         : 2020/689KARAR NO    : 2020/739KARAR TR     : 14.12.2020...

MURİS MUVAZAASI RE'SEN ARAŞTIRMA İLKESİNE TABİ OLMADIĞI İÇİN HAKİM KENDİLİĞİNDEN DELİL TOPLAYAMAZ

YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ Esas : 2016/15116 Karar : 2017/3542 Tarih : 15.06.2017Dava, muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tapu iptali ve tescil isteğine ilişkindir.Mahkemece, muvazaa iddiasının kanıtlanamadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.Dosya içeriğinden ve toplanan delillerden; davacıların ve birleşen davacının mira...

SATIŞ SÜRELERİ GEÇMİŞ OLMASINA RAĞMEN YAPILAN SATIŞ TALEBİNİN KABUL EDİLMESİ İHALENİN FESHİNİ GEREKTİRİR

İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Adana Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesi TARİHİ : 16/03/2022 NUMARASI : 2022/682 - 2022/803 DAVACI : Borçlu : İ.Ö. DAVALI : Alacaklı : T.V. Bankası Türk Anonim Ortaklığı Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki bor&ccedi...

TANIK DELİLİNE DAYANILDIĞI HALDE TANIK LİSTESİ SUNULMAMIŞSA, DELİLİN SUNULMASI İÇİN VERİLEN KESİN SÜRE ÖN İNCELEME SONUNDA VERİLMELİDİR

T.C. YARGITAY 7. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2021/1648 KARAR NO : 2022/5945 T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A Y A R G I T A Y İ L A M I MAHKEMESİ : Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi TARİHİ : 09/07/2020 NUMARASI : 2020/539 - 2020/567 DAVACI : F.U. DAVALILAR : D.B. vd. İLK DERECE MAHKEMESİ : Bartın 2. Asliye Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 05/03/2020 ...

 MUVAZAA SEBEBİYLE ECZANELERİN KAPATILMASINA KARŞI HUKUKİ ÇARELER

MUVAZAA SEBEBİYLE ECZANELERİN KAPATILMASINA KARŞI HUKUKİ ÇARELEREczacılar Ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik’in 5. maddesinde yer aldığı ve bilindiği üzere,  eczane açmak ve işletmek ile ecza deposu mesul müdürlüğü yapmak için eczacı olmak şarttır.Serbest eczaneler ancak bir eczacının sahip ve mesul m...

TEBLİĞ İŞLEMLERİNDE EN YAKIN KOMŞU, KAPICI VEYA YÖNETİCİDEN HANGİSİNE HABER VERİLDİĞİNİN BELİRTİLMEMESİ USULSÜZ TEBLİGAT SAYILIR

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS NO : 2019/12-630 KARAR NO : 2022/1087 T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : İstanbul Anadolu 9. İcra Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 28/03/2019 NUMARASI : 2018/1391 - 2019/279 DAVACI (BORÇLU) : F.D. vekili Av. A.K. DAVALI (ALACAKLI) : K.A. vekili Av. B.Ö.D. 1. Tar...