Aile Hukuku


YOKSULLUK NAFAKASI NAFAKA YÜKÜMLÜSÜNE YÜKLETİLEN CEZA VEYA TAZMİNAT DEĞİLDİR

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS NO : 2019/2-807 KARAR NO : 2022/1221 T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Mersin 2. Aile Mahkemesi TARİHİ : 07/05/2019 NUMARASI : 2019/42 - 2019/340 DAVACI-KARŞI DAVALI : C.A. DAVALI-KARŞI DAVACI : T.T. vekili Av. G. A. 1. Taraflar arasındaki “karşılıklı boşa...

YOKSULLUK NAFAKASI BOŞANMANIN FERİ NİTELİĞİNDEDİR

T.C. Y A R G I T A Y 2. Hukuk Dairesi ESAS NO: KARAR NO: 2022/4796 2022/6769

TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı erkek tarafından temyiz edilmekle, evrak oku...

EVİNİZDEKİ HACZİ KALDIRMANIZ MÜMKÜN

EVİNİZDEKİ HACZİ KALDIRMANIZ MÜMKÜN

Bir hak veya alacağın zorla tahsili, ancak devlet organları tarafından, kapsamı kanunla belirlenmiş şekilde yerine getirilebilir. İcra ve İflas hukuku da alacaklıların, alacaklarını elde edememesi dolayısıyla borçlunun malvarlığı ile sorumlu olduğu borcun...

Farklı Cezaevlerinde Tutuklu Bulunan Eşlerin Birbirleriyle İletişim Kuramaması Aile Hakkına Saygı Hakkının İhlali Sayılır

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ

Başvuru No: 2018/34757
Karar Tarihi: 19/10/2021
R.G. Tarih: 31/12/2021
R.G. Sayı: 31706

I. BAŞVURUNUN KONUSU

1. Başvuru, tutuklu olarak farklı ceza infaz kurumunda bulunan eşle...

Zorunlu Ve İhtiyari Dava Arkadaşlığı

Bir davanın birden fazla kişi tarafından veya birden fazla kişi aleyhine açılabilmesi için, aynı tarafta yer alanlar arasında hukuksal bir bağlantının bulunması gerekir. Hukukumuzda, bu bağlantıya dava arkadaşlığı denilmektedir.

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunumuzun 57 vd maddelerinde düzenlenen dava arkadaşlığ...

Facebook'ta Çokça Zaman Geçirmek Diğer Eş İçin Haklı Boşanma Sebebidir

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
E. 2014/19849
K. 2015/4186
T. 11.3.2015

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarda tarihi ve numarası gösterilen hü...