Miras Hukuku


NÜFUS KAYDINDAKİ HATALARIN ÇÖZÜMÜNE İLİŞKİN YOLLAR

Gerek karmaşık bir konu olması gerekse konu hakkında çok fazla derli bilgi olmaması sebebiyle oldukça sorun yaşanan ve uygulamada yanlış hareket edilen konular olan veraset ilamının iptali talebine ilişkin davalar, babalık davası(soybağı tespit davası) ve nüfus kaydının düzeltilmesi davasına ilişkin içtihatlar ışığında ve uygulam...

TAPUDA UZUN SÜREYE YAYILAN BİRDEN FAZLA İŞLEMLERDE HİLEDEN SÖZ EDİLEMEZ

Yargıtay HGK, 2020/128 E. 2022/1415 K. 02.11.2022 T.MAHKEMESİ :Asliye Hukuk MahkemesiTaraflar arasındaki “tapu iptali ve tescil” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, ... Asliye Hukuk Mahkemesince verilen davanın kabulüne ilişkin karar, davalılar vekilinin temyizi üzerine Yargıtay 1. Hukuk Dairesince yapılan inceleme...

MİRASÇILIK BELGESİNİN İPTALİ VE YENİSİNİN VERİLMESİNİN TALEBİNE İLİŞKİN DAVA AÇILMADAN ÖNCE BABALIK DAVASI AÇILMASI GEREKMEKTEDİR

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi, 2009/4194 E. 2009/4015 K. 02.10.2009 T.Dava, hasımlı olarak açılmış mirasçılık belgesinin iptali ve yenisinin verilmesi istemine ilişkindir.İddia ve savunmaya, duruşma tutanaklarına yansıyan bilgi ve belgelere, mahkemece toplanıp değerlendirilen delillere göre davacının evlilik dışı doğmuş olması nedeniyle ann...

MUVAZAA, TAPU İPTAL DAVALARI VE MURİS MUVAZAASI

MUVAZAA, TAPU İPTAL DAVALARI VE MURİS MUVAZAASIMuris muvazaası, ülkemizde özellikle geçen yüzyılda sıkça görülen bir muvazaa türü olup hala bu hukuksal nedene dayalı davaların yaygın olduğu görülmektedir. Miras bırakanın muvazaası anlamına gelen muris muvazaasına geçmeden önce, tapu iptal v...

MİRASBIRAKANIN ARAÇ SATIŞI MUVAZAAYA KONU EDİLEBİLİR

“T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULUE. 1999/4-286 K. 1999/293 T. 12.5.1999• MUVAZAA NEDENİYLE SATIŞ SENEDİNİN İPTALİ  DAVA : Taraflar arasındaki “satış senedinin iptali” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Karacasu Asliye Hukuk Mahkemesi’nce davanın kabulüne dair verilen 31.5.1996 gün v...

ALACAĞIN TAHSİLİ ADINA BORÇLUNUN MİRAS BIRAKAN SORGUSUNUN YAPILMASI TALEBİNİN REDDİNE İLİŞKİN KARARLARIN HUKUKA AYKIRILIĞI

Bu yazıda, alacaklıların gerek kendisinin gerekse bir meslektaşa vekalet vererek alacağını tahsil amacıyla başlattığı icra takiplerinde, borçludan alacağını tahsil etmekte zorlandığı ve hatta imkansız hale geldiği aşamada, borçlunun ölen akrabalarından miras kalıp kalmadığının öğrenilmesi amacıyla nüfus kaydı çıkarılması ger...

Vasiyet Yapan İstediği Zaman Vasiyetinden Dönebilir

T.C YARGITAY3.Hukuk DairesiEsas: 2019/ 6170Karar: 2020 / 1057Karar Tarihi: 10.02.2020DAVA:Taraflar arasındaki vasiyetnamenin tenfizi davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın reddine dair verilen hükmün, süresi içinde davacı … vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne ...