ALT KİRACININ KİRALANANI KULLANIM HAKKI ASIL KİRACININ HAKKINA BAĞLIDIR


Yazar: Yargıtay 6.Hukuk Dairesi
19.09.2023 14:06:26
ALT KİRACININ KİRALANANI KULLANIM HAKKI ASIL KİRACININ HAKKINA BAĞLIDIR

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, 2013/55 E. 2013/3792 K. 05.03.2013 T.


FUZULİ İŞGAL NEDENİYLE KİRALANANIN TAHLİYESİ İSTEMİ
GÖREV


Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye davasına dair karar, davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Dava, fuzuli işgal nedeniyle kiralananın tahliyesi istemine ilişkindir. Mahkeme görevsizlik kararı vermiş, hükmü davacı vekili temyiz etmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde, davacı ile dava dışı Migros Ticaret AŞ arasında imzalanan 13.06.1997 tarihli kira sözleşmesi ve 14.06.1999 tarihli ek protokol ile davacıya ait Ankamall isimli alışveriş merkezinin 12 yıllığına dava dışı Migros Ticaret AŞ ye kiraya verildiğini, Mirgos AŞ’nin sözleşmedeki yetkiye binaen AVM’deki işyerlerini çeşitli firmalara alt kiraya verdiğini, bu kapsamda davaya konu 229/A ve 230-223 D-1 nolu işyerlerinin dava dışı Mirgos AŞ tarafından davalıya alt kiraya verildiğini, müvekkil ile Migros AŞ arasındaki asıl kira sözleşmesinin 13.06.2011 tarihinden geçerli olmak üzere Migros tarafından tek yanlı olarak feshedildiğini, bunun bir sonucu olarak alt kiracı olan davalının kullanım hakkının da 13.06.2011 tarihinde kendiliğinden sona erdiğini, davalının yapılan ihtara rağmen dava konusu bağımsız bölümleri tahliye etmediğini belirterek kiralananın tahliyesine karar verilmesini istemiştir. Mahkemece, davanın fuzuli işgale dayalı olarak açıldığı gerekçesi ile görevsizlik kararı verilmiştir.

Dava, taşınmazda alt kiracı olan davalının, üst kira ilişkisinin ortadan kalkmasına bağlı olarak tahliyesi talebine ilişkindir. Kural olarak alt kiracının kullanma hakkının kapsamı ve süresi asıl kiracının hakkı ile sınırlıdır. Zira alt kiracının kullanımı bağımsız bir hakka değil asıl kiracının hakkına bağlı bir yetkiye dayanmaktadır. Bunun bir sonucu olarak alt kira sözleşmesi ilk kira sözleşmesi ayakta kaldığı sürece geçerlidir. İlk kira sözleşmesinin feshi yada ortadan kalkması ile ikinci kira sözleşmesi de kendiliğinden sona ermiş olur. Alt kiracının belirtilen gerekçeyle kiralanandan çıkarılmasına yönelik olarak açılan bir davada mahkemece öncelikle üst kira ilişkisinin varlığını koruyup korumadığının değerlendirilmesinde zorunluluk bulunmaktadır. Üst kira ilişkisinin usulüne uygun şekilde sonlandırılıp sonlandırılmadığı, buna bağlı olarak alt kira ilişkisinin de ortadan kalkıp kalkmadığının tespiti 6100 sayılı HMK’nun 4. maddesi kapsamında münhasıran sulh hukuk mahkemesinin görevine giren bir konu olup mahkemece işin esası incelenerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken davaya asliye hukuk mahkemesinde bakılacağından bahisle görevsizlik kararı verilmesi hatalı olmuştur.

Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.

SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3. madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428. maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 05.03.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.