ASIL İŞVEREN İŞÇİLERE KARŞI ALT İŞVERENLE BİRLİKTE SORUMLUDUR


Yazar: Yargıtay 22.Hukuk Dairesi
20.11.2023 10:50:51
ASIL İŞVEREN İŞÇİLERE KARŞI ALT İŞVERENLE BİRLİKTE SORUMLUDUR

Yargıtay 22.Hukuk Dairesi 2015/33873 E. 2016/2242 K. 28.01.2016 T.

Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı İsteminin Özeti:

Davacı, iş sözleşmesinin işverence haksız olarak sona erdirdiğini ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatı ile bir kısım işçilik alacaklarının tahsilini istemiştir.

Davalı Cevabının Özeti:

Davalılar ... ve ... vekilleri, ayrı ayrı davanın reddini istemişlerdir.

Birleşen dava davalısı ...-... İş Ortaklığı davaya cevap vermemiştir.

Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, toplanan deliller ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davalı ... ile davacı arasında her hangi bir iş ilişkisi ya da sözleşme bulunmadığı, davalılardan ...'nin ise ihale makamı konumunda olup davalılar ...-... İş Ortaklığına davacının çalıştığı işi anahtar teslim suretiyle ihale ettiği böylece ... ile davalı ortaklık arasında asıl işveren-alt işveren ilişkisi bulunmadığı, davacının davalı ...-... İş Ortaklığı işçisi olduğu gerekçesiyle davacının davalılar ... ve ...'ne yönelik asıl davasının ayrı ayrı husumetten reddine, davacının ...-... İş Ortaklığına yönelik davasının kabulüne ve kıdem ve ihbar tazminatları ile yıllık izin, fazla çalışma, hafta tatili ve genel tatil ücreti alacaklarının davalı ...-... İş Ortaklığından tahsiline karar verilmiştir.

Temyiz:

Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.

Gerekçe:

Taraflar arasındaki uyuşmazlık, davalı ... ile davalı ...-... İş Ortaklığı arasında asıl işveren-alt işveren ilişkisi olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.

Davacı, ...-... iş ortaklığı tarafından davalı ...’tan alınan ... Doğalgaz Bağlantı Hattı (Faz III) yapım işinde test mühendisi olarak, davalı ... ile davalı ...-... iş ortaklığı arasında yapılan ihale sözleşmesi uyarınca davalı ... emrinde çalışmıştır. Dosya kapsamı ve daha önce temyiz incelemesinden geçen emsal nitelikteki dosyalar da dikkate alındığında (Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 2011/30438 esas sayılı ve 2011/27056 esas sayılı dosyaları, Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin 2013/8643 esas sayılı dosyası) davalı ... davacının asıl işverenidir. Davacının sigorta primleri ve ücreti ihaleyi alan ...-... iş ortaklığı tarafından ödenmiş olup bu firma davacının alt işverenidir. Davalı ... asıl işveren olarak davacının kıdem ve ihbar tazminatı ile yıllık izin, fazla çalışma, hafta tatili ve genel tatil ücreti alacaklarından 4857 sayılı İş Kanunu'nun 2. maddesi uyarınca sorumlu olduğu halde mahkemece yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı sair yönler incelenmeksizin BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 28.01.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.