Aynı Sebeple Davalı İle Davası Olan Tanıkların Beyanlarına Dayanılarak Karar Verilemez


Yazar: YARGITAY
22.09.2022 09:05:51
Aynı Sebeple Davalı İle Davası Olan Tanıkların Beyanlarına Dayanılarak Karar Verilemez

Yargıtay 9. HD., E. 2021/7660 K. 2021/12636 T. 23.9.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/7660 Karar No.: 2021/12636 Karar tarihi: 23.09.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle MAHKEMESİ :İş Mahkemesi DAVA TÜRÜ : ALACAK Davacı vekili; müvekkili davacının davalı asıl işveren Milli Savunma Bakanlığına bağlı Narlıdere ...aha Komutanlığı yemekhanesinde alt işveren... Yemek. Gıda Özel Güv. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. işçisi olarak haftanın 6 günü iki vardiya halinde 08.00-20.00 veya 20.00-08.00 saatleri arasında günde 12 saatten fazla çalıştığını, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmasının devam ettiğini, buna karşılık ücretlerinin ödenmediğini ileri sürerek fazla çalışma ile ulusal bayram ve genel tatil alacaklarının davalılardan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir. Davalı ... vekili; davacı ile müvekkili İdare arasında iş sözleşmesi bulunmadığını ayrıca... Yem. Gıda Ltd. Şti. ile aralarında asıl alt işveren ilişkisinin olmadığını, bu nedenle müvekkili idare yönünden husumet yokluğundan davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur. Mahkemenin ayrı bir esasına kayıtlı dosyadan davanın açılmamış sayılmasına karar verildikten sonra taraf olmaktan çıkarılan davalı... Yem. Gıda Tem. Özel Güv. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. davaya cevaplarını bildirmemiştir. Mahkemece, toplanan deliller ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davanın kısmen kabulüne dair verilen karar, davalı ... vekilinin temyizi üzerine Yargıtay (Kapatılan) 22. Hukuk Dairesinin 08.11.2012 tarihli ve 2012/4352 esas, 2012/24550 karar sayılı kararı ile; “taraflarca işyeri kayıtlarına dayanıldığına göre; işyerine giriş çıkışlarda kart basılıyorsa buna ilişkin kayıt ve belgeler, alt işverendeki işçi şahsi sicil dosyası, puantaj kayıtları, günlük çalışmalara ilişkin tüm kayıt ve belgelerle asıl işverenin alt işverenin çalışmasını denetlemek amacıyla tuttuğu kayıtlar, askeri yemekhanedeki günlük düzenini belirleyen her türlü kayıt ve belge ile nizamiye giriş kayıtlarının getirtilmesi ve bu suretle toplanacak tüm delillerin yeniden değerlendirmeye tabi tutularak gerekirse bilirkişiden ek rapor alındıktan sonra oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekmektedir. Dosyada dinlenen davacı tanıklarının da aynı sebeple davalı aleyhine dava açtıkları ve birbirlerine tanıklık etmek sureti ile mahkemeden çıkacak sonuçtan menfaat elde edecekleri tartışmasız olduğundan, başka delillerle desteklenmeden tek başına husumetli olan tanık beyanları ile sonuca gidilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir”, gerekçeleriyle bozulmuştur. Mahkemenin 27.05.2013 tarihli kararıyla, bozma kararına karşı direnilmesine karar verilmiştir. Direnme kararı, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 08.04.2021tarihli kararıyla, Mahkemenin direnme kararının yerinde olduğu kabul edilerek, bozma ilamında açıklanan bozma nedenine göre davalının diğer temyiz itirazlarının incelenmesi için dosyanın Dairemize gönderilmesine karar verilmiştir. Sayfa 1/2 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 08.04.2021 tarihli kararıyla, dava dosyasının Dairemize gönderilmesi üzerine, Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, yerinde bulunmayan bütün temyiz itirazlarının reddi ile usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, davalı ... harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına, 23/09/2021 gününde oybirliği ile karar verildi.