BOŞANMA DAVASI SIRASINDA EŞLERDEN BİRİ ÖLÜRSE DAVA KONUSUZ KALIR


Yazar: Yargıtay 2. Hukuk Dairesi
05.03.2024 19:42:07
BOŞANMA DAVASI SIRASINDA EŞLERDEN BİRİ ÖLÜRSE DAVA KONUSUZ KALIR

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2024/1414 E. 2024/683 K. 08.02.2024 T.

Taraflar arasındaki karşılıklı boşanma davasından dolayı yapılan yargılama sonunda İlk Derece Mahkemesince davanın reddine karar verilmiştir. Kararın davacı-karşı davalı erkek vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine Bölge Adliye Mahkemesince istinaf başvurusunun kabulüyle kararın kaldırılmasına, yeniden esas hakkında karar vermek üzere dosyanın İlk Derece Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir.

Gönderme kararı sonrasında yapılan yargılama sonunda İlk Derece Mahkemesince asıl davanın reddine, karşı davada zina sebebine dayalı boşanma istemi ile terk hukuki sebebine dayalı boşanma isteminin reddine, evlilik birliğinin temelinden sarsılması hukuki nedenine dayalı boşanma isteminin kabulüyle tarafların boşanmalarına ve boşanmanın fer'îlerine karar verilmiştir.

Kararın taraf vekillerince istinaf edilmesi üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince erkek vekilinin başvurusunun kabulüyle kararın kaldırılarak kısmen yeniden esas hakkında hüküm kurulmasına, erkeğin sair, kadının ise tüm istinaf taleplerinin esastan reddine karar verilmiştir.

Bölge Adliye Mahkemesi kararının her iki taraf vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, davacı -davalı erkeğin 13.08.2023 tarihinde vefat ettiğine ilişkin bilgi Daireye ulaştırılmadığıdan
Dairemizin 13.09.2023 tarihli 2023/432 Esas 2023/3944 Karar sayılı kararı ile hükmün kadın yararına hükmedilen yoksulluk nafaka miktarı yönünden az olduğu gerekçesi ile bozulmasına karar verilmiştir.

Bölge Adliye Mahkemesince Dairemizin bozma kararından önce davacı- davalı erkeğin 13.08.2023 tarihinde vefat ettiği bildirilerek maddî hatanın düzeltilmesi istenilmiş olmakla; Tetkik Hâkimi tarafından hazırlanan rapor dinlendikten sonra dosyadaki belgeler incelenip gereği düşünüldü:

Dosyanın yapılan incelemesinde; Dairemizin 13.09.2023 tarihli 2023/432 Esas 2023/3944 Karar sayılı ilamından önce ... erkek 13.08.2023 tarihinde vefat etmiştir.

... erkeğin 13.08.2023 tarihinde vefat etmesi nedeniyle evlilik ölümle son bulmuş, böylelikle tarafların boşanma davaları konusuz kalmıştır. Bölge Adliye Mahkemesince evliliğin ölümle sona ermiş olması nedeniyle konusuz kalan davalar hakkında karar verilmek üzere hükmün bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

Bu durumda maddi hata düzeltme talebinin kabulü ile bozma ilamımız kaldırılarak, evliliğin ölümle son bulması nedeniyle konusuz kalan boşanma davaları hakkında karar verilmek üzere dosyanın ilgili Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine karar vermek gerekmiştir.

KARAR
Açıklanan sebeple;
1.Maddi hata düzeltme isteminin kabulüne, Dairemizin 13.09.2023 tarihli 2023/432 Esas 2023/3944 Karar sayılı bozma ilamının KALDIRILMASINA,

2.Yukarıda gösterilen sebeple Bölge Adliye Mahkemesi kararının BOZULMASINA,
dosyanın hükmü veren Bölge Adliye Mahkemesine, GÖNDERİLMESİNE,

08.02.2024 tarihinde oy birliği ile karar verildi.