ÇEKTE ÇİZİLMİŞ CİRO YAZILMAMIŞ SAYILIR


Yazar: Yargıtay 19.Hukuk Dairesi
26.09.2023 16:55:05
ÇEKTE ÇİZİLMİŞ CİRO YAZILMAMIŞ SAYILIR

Yargıtay 19.Hukuk Dairesi, 2014/4959 E. 2014/7936 K. 24.04.2014T.


MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- K A R A R -

Davacı vekili, davalı vekili tarafından icra takibine konu yapılan 15/05/2013 tarihli çekte müvekkilinin çekteki cirosunu karalayarak iptal edip keşideciye geri vermesi nedeniyle borcu bulunmadığını; çekte görüleceği üzere keşide tarihinin 2012 olduğu halde 2013 olarak değiştirildiğini, keşideci ile davacı müvekkil arasındaki ticari ilişkinin 2013 yılından önce olduğunu, keşidecinin daha sonra çeki kime ya da kimlere verdiğini bilmediğini belirterek, ... 2. İcra Müdürlüğünün 2013/2676 esas sayılı dosyasındaki takibin davacı yönünden durdurulmasına, davanın kabulü ile davacının borçlu olmadığının tespitine, davalının icra takibini haksız ve kötü niyetli yapmış olması nedeni ile takip miktarının % 20'sinden az olmamak üzere kötüniyet tazminatına hükmedilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yüklenilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davaya konu çeki ciro eden ciranta ... ile davacı arasında patates ticaretine dayanan ticari ilişkisi bulunduğunu, ciro silsilesinde bir cironun iptal edilebilmesi için açık ve anlaşılır biçimde iptal ibaresinin yer alması gerektiğini belirterek, açılan bu davanın reddine ve yapılan masraflar ile birlikte % 20'den az olmamak üzere kötü niyet tazminatına, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davacıya yükletilmesine karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece toplanan deliller doğrultusunda, 6102 sayılı TTK'nun 686/1 ve 790 maddeleri gereğince çekte çizilmiş cironun yazılmamış sayılacağı, çek arkasında ciranta imzası bulunan davacı borçlunun isim ve imzasının karalanmak suretiyle çizildiği, bu çizme işlemi nedeniyle davacı cirosunun yazılmamış sayılacağı ve davacı borçlunun çek bedelinden sorumlu olmayacağı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne, davacının Afyonkarahisar 2. İcra Müdürlüğünün 2013/2676 takip sayılı dosyasına dayanak 15/05/2013 keşide tarihli 37.800,00 TL bedelli çekten dolayı borçlu olmadığının tespitine, davalının kötü niyeti tespit edilemediğinden davacının tazminat istemi yönünden davanın kısmen reddine karar verilmiş , hüküm davalı vekili tarafından süresinde temyiz edilmiştir.

Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, 24.04.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.