Davacı Tanıklarının Davalı İşverene Karşı Dava Açmış Olmaları Halinde Beyanları Diğer Deliller İle Değerlendirilerek Dikkate Alınır


Yazar: YARGITAY
16.09.2022 11:09:49
Davacı Tanıklarının Davalı İşverene Karşı Dava Açmış Olmaları Halinde Beyanları Diğer Deliller İle Değerlendirilerek Dikkate Alınır

Yargıtay 9. HD., E. 2021/5331 K. 2021/9462 T. 24.5.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/5331 Karar No.: 2021/9462 Karar tarihi: 24.05.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle MAHKEMESİ : ... 30. Hukuk Dairesi ... Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı ...Ş vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Y A R G I T A Y K A R A R I Davacı İsteminin Özeti: Davacı vekili, davacının 1998 yılı Ekim ayı ile 03/05/2015 tarihleri arasında davalı ... ... Telekomünikasyon Sistemleri Montaj Bakım ve Ticaret A.Ş.'de çalıştığını, bu şirketin diğer davalı ...Ş.'nin taşeronu olduğunu, davacının ...Telekomünikasyon A.Ş'de 12 yıl çalıştıktan sonra kıdem tazminatı ödenerek diğer davalı ... Telekomünikasyon Sistemleri Montaj Bakım ve Ticaret A.Ş.'ne geçirildiğini, davalı şirketler arasında asıl işveren- alt işveren ilişkisi bulunduğunu, davacının 01.08.2007 tarihinde emekli olmasına rağmen dava konusu işyerinde çalışmaya devam ettiğini ve 03.05.2015 tarihinde haklı bir neden gösterilmeden işten çıkartıldığını, davacının maaşının 2.332,00 TL olduğunu ve günlük 12,00 TL yemek ücreti aldığını, yılda 4 maaş ikramiye aldığını, işyerinde haftanın 5 gününde 42,5 saat çalışıldığını, mesai saatlerinin 08.30-18.00 saatleri arasında olduğunu, buna rağmen davacının fazla çalışmalar yaptığını iddia ederek bir kısım işçilik alacaklarının davalılardan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir. Davalı Cevabının Özeti: Davalı ...Ş. vekili, davacının müvekkili şirketin işçisi olmadığını, davalı şirkete karşı açılan davanın husumet yönünden reddinin gerektiğini, davacının taleplerine karşı zamanaşımı defi ileri sürüldüğünü, davacının talep ettiği alacaklardan müvekkili şirketin sorumlu olması için kanunda aranan şartların gerçekleşmediğini, davalı şirketler arasında asıl işveren - alt işveren ilişkisi bulunmadığını savunarak davanın reddine karar verilmesi talep edilmiştir. Diğer davalı davaya cevap vermemiştir. İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti: İlk Derece Mahkemesince, yapılan yargılama sonucunda toplanan delillere ve bilirkişi raporuna dayanılarak, yazılı gerekçe ile davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. İstinaf Başvurusu : İlk Derece Mahkemesinin kararına karşı davalı ...Ş. vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur. Sayfa 1/2 Bölge Adliye Mahkemesi Kararının Özeti : Bölge Adliye Mahkemesince, davalı ...Ş. istinaf başvurusu yerinde görülmediğinden başvurunun esastan reddine, karar verilmiştir. Temyiz Başvurusu : Kararı, davalı ...Ş. vekili temyiz etmiştir. Gerekçe: 1-Dosyadaki yazılara, delillerin taktirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı ...Ş. vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. 2-Davacının fazla çalışma yapıp yapmadığı ve fazla çalışma nedeniyle alacağı bulunup bulunmadığı uyuşmazlık konusudur. Somut uyuşmazlıkta, davacı işçi fazla çalışma iddiasının ispatı için tanık deliline dayanmıştır. Taraflarca imzalı ücret bordrosu sunulmadığı gibi çalışma saatlerini gösterir davacının imzasını taşıyan puantaj kayıtları veya elektronik giriş çıkış kayıtları da dosya arasına sunulmamıştır. Davacı dava dilekçesinde davacının normal şartlardaki mesaisinin 08:30 ile 18:00 saatleri arasında ara dinlenme süreleri mahsubu ile 42,5 saat olduğunu, ancak buna rağmen sürekli olarak fazla çalıştırıldığını, karşılığı ödemeleri ise alamadığını, bu nedenle 45 saate kadar olan fazla çalışmaları için fazla sürelerle çalışma ücreti, 45 saati aşan çalışmaları için ise fazla çalışma ücreti talep etmiştir. Mahkemece davacının haftalık mesai saatinin 42,5 saat olduğuna dair belge olmaması nedeni ile fazla sürelerle çalışma talebinin reddine karar verilmiş, davacı tanıklarının beyanları dikkate alınarak davacının ayda iki hafta 08:00-21:00 saatleri arasında çalıştığını, ayda iki hafta ise cumartesi ve pazar günleri çalıştığını ve cumartesi ile pazar günleri çalışmasının 10 saat olduğu kabulüne göre davacının ayda iki hafta 10 saat, ayda iki hafta ise 28 saat fazla çalışma yaptığı kabul edilmiştir. Davacı tarafından dosya kapsamında iki tanık dinletilmiştir, davalı vekili temyiz dilekçesinde davacı tanıklarının davalı işverene karşı açılmış davaları olduğunu savunarak tanıkların dosyalarının esas numaralarını da bildirmiştir. Mahkemece davacı tanıklarının davalı işverene karşı açılmış davaları olup olmadığı araştırılmalı, davacı tanıklarının davalı işverene karşı açılmış davaları bulunması halinde ise diğer deliller değerlendirilerek davacının istekleri hakkında bir karar verilmelidir. SONUÇ: Temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararının ortadan kaldırılarak İlk Derece Mahkemesi kararının yukarıda yazılı sebeplerle BOZULMASINA, dosyanın kararı veren İlk Derece Mahkemesine gönderilmesine, bozma kararının bir örneğinin kararı veren Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 24/05/2021 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Etiketler: kıdem tazminatı, taşeron, emeklilik, yemek ücreti, ikramiye, fazla çalışma, zamanaşımı defi, kanunda aranan şartlar, haftalık mesai, ara dinlenme süresi, imzalı ücret bordrosu, puantaj kayıtları, elektronik giriş çıkış kayıtları, tanık delili,