Davacının Fazla Mesai Ücreti İle Hafta Tatili Ücreti Talebi Dikkate Alınmadan Mükerrer Ödemeye Yol Açacak Şekilde Fazla Mesai Hesaplaması Yapılmamalıdır


Yazar: YARGITAY
21.09.2022 06:57:42
Davacının Fazla Mesai Ücreti İle Hafta Tatili Ücreti Talebi Dikkate Alınmadan Mükerrer Ödemeye Yol Açacak Şekilde Fazla Mesai Hesaplaması Yapılmamalıdır

Yargıtay 9. HD., E. 2021/7300 K. 2021/12010 T. 16.9.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/7300 Karar No.: 2021/12010 Karar tarihi: 16.09.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle MAHKEMESİ :Asliye Hukuk (İş) Mahkemesi DAVA TÜRÜ : ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalılardan ... Hazır Beton İmalatı ve İnş. Nak. San. Tic. İth. İhr. Ltd. Şti. ile ... vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Davacı İsteminin Özeti: Davacı vekili, müvekkilinin davalı işyerinde 03.02.2013-08.05.2014 tarihleri arası bekçi olarak çalıştığını iş sözleşmesinin haklı neden olmaksızın feshedildiğini beyanla kıdem ve ihbar tazminatı, yıllık ücretli izin, fazla mesai, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarını talep etmiştir. Davalıların Cevaplarının Özeti: Davalılar ... Hazır Beton İmalatı ve İnş. Nak. San. Tic. İth. İhr. Ltd. Şti. ve ... vekili, davacının iş sözleşmesinin, işin bitmesi üzerine ihbar öneli verilmek suretiyle feshedildiğini, tüm alacaklarının ödendiğini beyanla davanın reddini savunmuştur. Davalı ... İnş. Tic. Ltd. Şti. vekili, davacının istifa ettiğini beyanla davanın reddini savunmuştur. Yerel Mahkeme Kararının Özeti: Bozma üzerine Mahkemece toplanan deliller ve yazılı gerekçe ile davanın kabulüne karar verilmiştir. Temyiz: Karar, davalılardan... Hazır Beton İmalatı ve İnş. Nak. San. Tic. İth. İhr. Ltd. Şti. ile ... vekili tarafından temyiz edilmiştir. Gerekçe: 1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalılar ... Hazır Beton İmalatı ve İnş. Nak. San. Tic. İth. İhr. Ltd. Şti. İle ... 'nun aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir. 2-Fazla çalışmanın ispatı konusunda işyeri kayıtları, özellikle işyerine giriş çıkışı gösteren belgeler, işyeri iç yazışmaları delil niteliğindedir. Ancak, fazla çalışmanın yazılı belgelerle kanıtlanamaması durumunda tarafların, tanık beyanları ile sonuca gidilmesi gerekir. Bunun dışında herkesçe bilinen genel bazı vakıalar da bu noktada göz önüne alınabilir. İşçinin fiilen yaptığı işin niteliği ve yoğunluğuna göre de fazla çalışma olup Sayfa 1/2 olmadığı araştırılmalıdır. Fazla çalışmanın yazılı delil ya da tanıkla ispatı imkan dahilindedir. İşyerinde çalışma düzenini bilmeyen ve bilmesi mümkün olmayan tanıkların anlatımlarına değer verilemez. Yukarıda fazla çalışmanın ispatı konusunda anlatılan ilkeler, hafta tatili günlerinde yapılan çalışmaların ispatı açısından da geçerlidir. Somut olayda, hükme esas teşkil eden bilirkişi raporunda dava konusu fazla çalışma ve hafta tatili ücreti alacaklarının, tanık beyanlarına göre, davacının sürekli hafta tatillerinde çalıştığı ve haftanın 7 günü 06.00-18.00 ya da 18.00-06.00 saatleri arası ara dinlenme sonrası haftalık 28,5 saat fazla mesai yaptığı kabulü ile hesaplandığı anlaşılmıştır. Davacının fazla mesai ücreti, hafta tatili ücreti talebi dikkate alınmaksızın, mükerrer ödemeye yol açacak şekilde hesaplanmıştır. Davacı lehine ayrıca hafta tatili ücretine hükmedildiğinden, mükerrer ödemenin önüne geçilebilmesi için hafta tatili günlerindeki fazla çalışmanın 3 saat olarak hesaplamaya dahil edilmesi gereklidir. Hal böyle olunca davacının fazla mesaisi, haftalık 21 saat fazla çalıştığı kabulüne göre hesaplanması gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması hatalıdır. SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgililere iadesine, 16.09.2021 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


Etiketler: alacak davası, iş mahkemesi, bekçi olarak çalışan işçi, iş sözleşmesinin haklı neden olmaksızın feshi, kıdem ve ihbar tazminatı, yıllık ücretli izin, fazla mesai, hafta tatili, ulusal bayram genel tatil ücreti alacağı, yazılı delil, tanık, ispat, mükerrer