DAVADAN FERAGAT KESİN HÜKÜM GİBİ HUKUKİ SONUÇ DOĞURUR


Yazar: Yargıtay 8.Hukuk Dairesi
23.10.2023 13:54:57
DAVADAN FERAGAT KESİN HÜKÜM GİBİ HUKUKİ SONUÇ DOĞURUR

Yargıtay 8.Hukuk Dairesi 2015/7209 E. 2017/9791 K. 04.07.2017 T.

Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş olup hükmün davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü.

K A R A R

...İcra Hukuk Mahkemesi'nin 18/11/2014 tarihli ve 2014/152 E. ve 2014/369 K. sayılı kararı davalı vekili tarafından temyiz edildikten sonra, 27.06.2016 tarihinde davacı vekili tarafından davadan feragat dilekçesi verildiği, dilekçenin UYAP sistemi üzerinden yerel mahkemeye ulaştırıldığı ve vekilin usulüne uygun olarak düzenlenmiş vekaletnamesinde davadan ve temyizden feragat yetkisinin mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Davadan feragat geniş kapsamlı bir beyan olup, HMK'nun 309. maddesi gereği kati bir hükmün neticelerini doğurur. Feragatin geçerliliği karşı tarafın muvafakatına da bağlı değildir. Feragat beyanı etkisini onu yapanın tek yönlü irade beyanı ile gösterir.

HMK'nun 310. maddesine göre davadan feragat, hüküm kesinleşinceye kadar her zaman yapılabilir. 311. maddesinde feragat kesin hüküm gibi hukuki sonuç doğurur. Karar kesinleşinceye kadar davadan feragatin mümkün olduğuna, Mahkemece bir karar verilip, davadan el çekildikten sonra temyiz aşamasında vekaletnamesinde feragate yetkili bulunduğu anlaşılan davacı vekili tarafından verilen dilekçe ile usulüne uygun şekilde davadan ve temyizden feragat edildiğine ve bu aşamada davadan feragat hakkında karar verme yetkisi Yerel Mahkemesi'ne ait bulunduğuna göre davadan feragat hususunda karar verilmek üzere hükmün bozulması gerekmektedir (HGK'nun 20.09.1995 tarih, 1995/12-661 Esas, 763 Karar).

SONUÇ: Davacı vekilinin davadan feragati hakkında bir karar verilmek üzere Mahkeme kararının İİK'nun 366 ve 6100 sayılı HMK'nun Geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK'nun 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, davalı vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, taraflarca İİK'nun 366/3. maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, peşin harcın istek halinde temyiz edene iadesine, 04.07.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.