Davalı Davacı İşçinin Yıllık İznini Kullandığını Kanıtlayamazsa Sadece Davacı Tanık Beyanlarından Hareketle Yıllık İzin Ücreti Alacağının Reddine Karar Verilmez


Yazar: YARGITAY
16.09.2022 10:02:49
Davalı Davacı İşçinin Yıllık İznini Kullandığını Kanıtlayamazsa Sadece  Davacı Tanık Beyanlarından Hareketle Yıllık İzin Ücreti Alacağının Reddine Karar Verilmez

Yargıtay 9. HD., E. 2021/3421 K. 2021/7589 T. 5.4.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/3421 Karar No.: 2021/7589 Karar tarihi: 05.04.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle eksik inceleme • ispat yükü • iş sözleşmesi • bilgilendirme yükümlülüğü • cevap dilekçesi • davanın kabulü • karşı dava aydınlatma yükümlülüğü MAHKEMESİ :İş Mahkemesi ... Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Y A R G I T A Y K A R A R I Davacı İsteminin Özeti: Davacı vekili dilekçesinde özetle; davacının davalı işveren yanında 2001-23.07.2015 tarihleri arasında kesintisiz olarak Teknik Departmanda Müdür olarak çalıştığını, davacının iş sözleşmesinin emeklilik nedeni ile sona erdiğini, davacıya kıdem tazminatı ile, fazla mesai ve diğer alacaklarının ödenmediğini belirterek kıdem tazminatı ve bir kısım işçilik alacaklarının davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir. Davalı Cevabının Özeti: Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir. Mahkeme Kararının Özeti: Mahkemece yapılan ilk yargılamada davanın kabulüne karar verilmiş, ... Bölge Adliye Mahkemesi 14.Hukuk Dairesi tarafından verilen karara karşı davalı vekili tarafından yapılan istinaf başvurusunun Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 353-(1) b-1 maddesi gereğince esastan reddine karar verilmiştir. ... Bölge Adliye Mahkemesi 14.Hukuk Dairesi’nin 2018/1071 esas, 2019/438 sayılı kararı Yargıtay (Kapatılan) 22. Hukuk Dairesi'nin 2019/7754 esas, 2019/23904 sayılı kararı ile Mahkemece, davacının davayı somutlaştırma yükü (HMK m.194), hakimin de davayı aydınlatma yükümlülüğü (HMK m. 31) bulunduğu göz önüne alınarak, davacının 14 yıl 2 ay 23 günlük çalışma süresi boyunca hiç yıllık izin kullanmadığı hayatın olağan akışına ters olduğundan, ayrıca davacı ve davalı tanıkların beyanlarında davacının yıllık ücretli izinlerini kullandığını belirtmiş olmaları da dikkate alınarak davacının beyanı alındıktan sonra tüm deliller birlikte değerlendirilip, sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesinin hatalı olduğu gerekçesi ile hüküm bozulmuştur. Sayfa 1/2 Bozma ilamına uyan Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Temyiz: Karar davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Gerekçe: 1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir. 2-Taraflar arasında davacının yıllık izin ücreti alacağına hak kazanıp kazanmadığı hususunda uyuşmazlık bulunmaktadır. Somut olayda, bozma kararı sonrasında beyanı alınan davacı, çalıştığı 14 yıl boyunca hiç yıllık izin kullanmadığını belirtmiştir. Mahkemece, dinlenen davacı tanıklarının davacının yıllık izinlerini kullandığını beyan ettikleri, tanıkların lehine tanıklık yaptıkları tarafla ilgili beyanlarının nazara alınması gerektiği ve davacının hizmet süresi itibari ile hiç yıllık izin kullanmadan çalışmış olmasının mümkün olmayacağı değerlendirilerek davacının yıllık izin ücreti alacağının reddine karar verilmiştir. Ancak yıllık izinlerin kullandırıldığı noktasında ispat yükü işverene aittir. İşveren yıllık izinlerin kullandırıldığını imzalı izin defteri veya eşdeğer bir belge ile kanıtlamalıdır. Dosya kapsamı nazara alındığında, davalı tarafından davacının yıllık izinlerini kullandığı hususunun kanıtlanamadığı anlaşılmakla salt davacı tanık beyanlarından hareketle davacının yıllık izin ücreti alacağının reddine karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı nedenle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 05.04.2021 tarihinde oybirliği ile karar verildi.