ECRİMİSİL DAVALARINDA ZAMANAŞIMI


Yazar: Av. Selçuk ENER-Stj. Av. Ahmet Talha SOYDAN
28.07.2023 09:48:52
ECRİMİSİL DAVALARINDA ZAMANAŞIMI

Kanunlarda, ecrimisil davalarının zaman aşımı süresi hakkında bir hüküm yoktur. Bu sebeple farklı uygulamalara rastlanmıştır. Uygulama birliğinin sağlanması için konu İçtihadı Birleştirme Genel Kuruluna intikal etmiş ve 1938 yılında toplanan Genel Kurulda yapılan tartışma sonunda; “…Kira davaları hakkında Borçlar Kanununun 126. maddesi mucibince beş senelik müruruzaman uygulanmakta olduğundan akte dayanmayan ve fakat hukukî neticesi itibariyle ayni mahiyette bulunan tazminat ve münasip ücret davalarında da beş senelik müruruzaman cereyan etmesi tabiî ve zaruridir." hükmüne varılmıştır. İçtihadı birleştirme kararları kanun gücünde olduğundan o günden beri ecrimisil davalarında beş senelik zamanaşımı süresi uygulanmaktadır.

 HMK'ya göre zamanaşımı itirazı aşağıdaki sürelerde yazılı dilekçe ile mahkemeye sunulmalıdır;

• İkinci cevap dilekçesinin verilme süresine kadar

• Davacının olurunun bulunması durumunda yargılamanın her aşamasında

• Islah yolu ile tahkikatın sonuna kadar.

Zaman aşımı süresi mahkemelerce resen nazara alınamaz. Ecrimisil davalarında, davalının süresinde ve usulüne uygun olarak zamanaşımı itirazında bunması halinde taleplerin beş seneyi aşan kısmının reddi gerekir. Davalı zamanaşımı itirazında bulunmadığı takdirde beş seneyi aşan ve haklı görülen taleplerin de kabul edilmesi lazımdır.

Av. Selçuk ENER-Stj. Av. Ahmet Talha SOYDAN