Eksik Ödenen Sosyal Güvenlik Kurumu Primleri Temadi Eden Bir Durum Olduğundan İş Sözleşmesinin Feshi İçin Geçerli Bir Sebep Oluşturur


Yazar: YARGITAY
13.09.2022 09:02:20
Eksik Ödenen Sosyal Güvenlik Kurumu Primleri Temadi Eden Bir Durum Olduğundan İş Sözleşmesinin  Feshi  İçin Geçerli Bir Sebep Oluşturur

Yargıtay 9. HD., E. 2017/23786 K. 2021/5715 T. 8.3.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2017/23786 Karar No.: 2021/5715 Karar tarihi: 08.03.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle sgk primlerinin gerçek ücreti üzerinden sigortaya yatırılmamış olması • eksik inceleme • fazla çalışma ücreti • fesih hakkı • sosyal güvenlik kurumu • haklı neden • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • karşı dava sigorta primlerinin gerçek ücret üzerinden BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ : ... 29. Hukuk Dairesi DAVA TÜRÜ : ALACAK İLK DERECE MAHKEMESİ : ... 6. İş Mahkemesi Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı-karşı davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Y A R G I T A Y K A R A R I Davacı-Karşı Davalı İsteminin Özeti: Davacı-karşı davalı vekili, müvekkilinin iş sözleşmesinin ücretinin Sosyal Güvenlik Kurumu'na eksik bildirilmesi, hak ve alacaklarının ödenmemesi gerekçeleriyle iş sözleşmesini 08.04.2015 tarihinde keşide ettiği ihtarname ile haklı nedenle feshettiğini beyanla eşit davranmama tazminatı, ücret alacağı, kıdem tazminatı ve fazla çalışma ücretinin davalıdan tahsilini talep etmiştir. Davalı-Karşı Davacı Cevabının Özeti: Davalı-karşı davacı vekili, davacının 08.04.2015 tarihinde verdiği istifa dilekçesi ile 10.04.2015 tarihinde işten ayrılmak istediğini beyan ettiğini ancak davalı işverenin bahar dönemi bütünleme sınavlarının sona erdiği 10.07.2015 tarihi itibariyle istifasının kabulünün uygun olduğunu bildirdiğini, bunun üzerine davacı tarafından aynı tarihte (08.04.2015) ihtarname keşide ederek iş akdini feshettiğini, davacının işten ayrılmasının esas nedeninin dava dışı Medipol Üniversitesinde işe başlamak olduğunu beyanla davacı tarafından açılan davanın reddi gerektiğini savunmuş, davacı-karşı davalının iş sözleşmesini ihbar öneline uymaksızın haksız olarak feshettiğini beyanla ihbar tazminatı alacağının davacı-karşı davalıdan tahsilini talep etmiştir. İlk Derece Mahkeme Kararının Özeti: Sayfa 1/3 Mahkemece, dosya kapsamı ve toplanan delillere göre asıl davanın kısmen kabulüne, karşı davanın ise reddine karar verilmiştir. İstinaf: Kararı davalı-karşı davacı vekili istinaf etmiştir. Bölge Adliye Mahkemesi Kararının Özeti: Bölge Adliye Mahkemesince, davalı-karşı davacı vekili istinaf başvurusunun kabulü ile İlk Derece Mahkemesi kararının kaldırılmasına, davacı-karşı davalının davasının reddine, davalı-karşı davacının davasının kabulü ile ihbar tazminatı alacağının davacı-karşı davalıdan tahsiline karar verilmiştir. Temyiz: Kararı davacı-karşı davalı vekili temyiz etmiştir. Gerekçe: 1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, hükmü temyiz eden davacı-karşı davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir. 2- Taraflar arasında iş sözleşmesinin davacı-karşı davalı tarafından haklı nedenle feshedilip edilmediği hususunda uyuşmazlık bulunmaktadır. Davacı-karşı davalı vekili, müvekkilinin iş sözleşmesinin ücretinin Sosyal Güvenlik Kurumu'na eksik bildirilmesi, hak ve alacaklarının ödenmemesi gerekçeleriyle iş sözleşmesini 08.04.2015 tarihinde keşide ettiği ihtarname ile haklı nedenle feshettiğini beyan etmektedir.Davacı-karşı davalı Sosyal Güvenlik Kurumu primlerinin ilk dönemlerde eksik ödendiğini iddia etmektedir. Bölge Adliye Mahkemesince yapılan değerlendirmede, dosyada bulunan davacı karşı davalıya ait belgelerin incelenmesi sonucunda, bilirkişi raporu dikkate alınarak davacı karşı davalının Sosyal Güvenlik Kurumu primlerinin tavandan ödendiğinin görüldüğü gerekçesiyle davacı-karşı davalının bu husustaki iddialarına itibar edilmediği belirtilmiştir. İlk Derece Mahkemesince alınan kök bilirkişi raporunda davacı-karşı davalının, ilk dönemlerde sigorta primlerinin gerçek ücret üzerinden yatırılmadığına ilişkin değerlendirme yapılmıştır. İşçinin Sosyal Güvenlik Kurumu primlerinin ödenmemesi temadi eden bir durum olmakla birlikte fesih hakkı ödemenin yapıldığı ana kadar kullanılabilir. Bölge Adliye Mahkemesince yapılacak iş; davacı-karşı davalının Sosyal Güvenlik Kurumu primlerinin eksik ödendiği iddia ettiği dönem bakımından değerlendirme yapılarak davacı-karşı davalının Sosyal Güvenlik Kurumu primlerinin gerçek ücret üzerinden ödenip ödenmediği tereddüte yer bırakmayacak şekilde belirlenmelidir. Davacı-karşı davalının eksik ödenen Sosyal Güvenlik Kurumu primleri bulunduğunun tespiti halinde temadi eden bir durum olduğundan davacı-karşı davalı tarafca iş akdinin haklı feshedildiği kabul edilerek kıdem tazminatının ve dokuz (9) günlük ücret alacağının kabulüne, davalı-karşı davacının davasının reddine karar verilmelidir. Aksi halde, davacı-karşı davalının eksik ödenen Sosyal Güvenlik Kurumu primleri bulunmaması durumunda şimdiki gibi karar verilmelidir. Eksik inceleme ile yazılı şekilde sonuca gidilmesi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir SONUÇ: Temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararının, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULARAK 9. HD., E. 2017/23786 K. 2021/5715 T. 8.3.2021 Sayfa 2/3 ORTADAN KALDIRILMASINA, dosyanın kararı veren Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, peşin alınan temyiz karar harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 08.03.3021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Etiketler: sgk primleri,eksik inceleme,fazla çalışma ücreti,fesih hakkı,sgk,haklı neden,bilirkişi raporu,iş sözleşmesi,karşı dava,sigorta primlerinin gerçek ücret üzerinden ödenmemesi,ihtarname,eşit davranmama tazminatı,kök bilirkişi raporu