EVDEN KOVULAN EŞ DE TERK NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI AÇABİLİR


Yazar: Av. Bilge İŞ & Av. Selçuk ENER
10.05.2024 15:45:35
EVDEN KOVULAN EŞ DE TERK NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI AÇABİLİR

Hukukumuzda özel ve genel sebeplerle olmak üzere sebepler bakımından boşanma ikiye ayrılmaktadır. Bu yazıda değineceğimiz husus terk sebebiyle boşanma kapsamında bir konu olup özel boşanma sebeplerindendir. Konunun aha anlaşılır olması bakımından bu sebeplerin ayrımını genel olarak açıklamak gerekirse şu şekilde belirtmek yeterli olacaktır. 

Özel boşanma sebeplerinde sadece boşanma sebebi kapsamındaki vakıanın (olayın) gerçekleşmiş olduğunu kanıtlamak gerekecektir. Oysaki genel boşanma sebeplerine dayanarak boşanma davası açılması durumunda sadece vakıanın gerçekleştiğinin kanıtlanması yeterli olmayıp bu vakıanın evlilik birliğini çekilmez kılması hususunun da kanıtlanması gerekecektir.  

Terk sebebiyle boşanma talebi, evliliğin yüklediği yükümlülüklerden olan birlikte yaşama yükümlülüğünün ihlal edilmesinden doğan bir taleptir. Bu sebeple eşlerden birinin birlikte yaşamaya engel olması halinde terkten söz edilebilecektir. 

Fakat toplumda terki sadece evi terk eden kişinin gerçekleştirdiği düşünülürken aslında sadece evi haklı bir sebep olmaksızın terk eden eş değil aynı zamanda eşi terk etmeye zorlayan eş de terk etmiş sayılacaktır. Yani terkten kaynaklanan boşanma davası, sadece evi haklı sebep olmaksızın evi terk eden eşe karşı değil aynı zamanda evi terk etmeye zorlayan ve diğer eşi haklı sebep olmaksızın eve gelmesini engelleyen eşe karşı da açılabilecektir. İlkine gerçek terk denirken ikincisine yapıntı terk denilmektedir. Bizim üzerinde duracağımız terk yapıntı terk olacaktır.

Örneğin eşe fiziksel şiddet uyguladığı için eşin evi terk etmesine sebep olan eşe karşı terk sebebiyle dava açılabilecektir. Ve bu doğrultuda terke zorlayan eş terk sebebiyle dava açamayacaktır. Bu husus Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin 

"...davacı erkeğin davalı kadını kovmak suretiyle terke zorladığı anlaşılmaktadır. Türk Medeni Kanununun 164. Maddesi gereğince boşanma davası açma hakkı, terk edilen eşe aittir. Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan eş de terk etmiş sayılır ve terk nedeniyle dava açamaz. O halde davanın reddine karar verilmesi gerekirken..."


şeklindeki 2015/22498 E, 2017/1843 K. sayılı ve 22.02.2017 tarihli kararı ile de örnekleyebiliriz.

Yani haklı sebep olmaksızın diğer eşi evi terk etmeye zorlayan, kovan ve hatta evliliğin gerektirdiği yükümlülükleri uygulamaması sebebiyle diğer eşin evi terk etmesine sebebiyet veren eş de terk sebebiyle dava açamayacaktır. Burada vereceğimiz örnekler somut olaya göre değişiklik gösterdiği için Yargıtay içtihatlarında değinilen birkaç örnekten bahsedilecektir. Aşağıdaki eylemleri gerçekleştiren eşe karşı yapıntı terk sebebiyle boşanma davası açılabilecektir.

Eşi haklı sebep olmaksızın evden kovmak
Eşi hayvanlara bakmaya zorlamak
Fiziksel şiddet uygulamak
Aşırı alkol kullanmak
Hakaret etmek
Eşyaları dışarı atmak
Hastalığı ile ilgilenmek
Birlik görevlerini yerine getirmemek,

Yukarıda açıklanan sebepler içtihatlardan alıntı sebepler olup bu eylemleri gerçekleştiren eş terk sebebiyle dava açamayacak olup davası reddedilecektir. Ve ayrıca bu eşe karşı terk ve başkaca sebepler ile boşanma davası açılabilecektir. 

Fakat şu husus bilinmelidir ki terk sebebine dayanılarak dava açılmasının istenmesi halinde mutlaka bir hukukçuya danışılarak dava açılması gerekecektir. Zira terk sebebiyle boşanma davası açılmak istenmesi halinde davadan önce ve dava sırasında yapılması gereken bazı zorunlulukların varlığı sebebiyle çok fazla teknik bilgi gerektirmektedir. Ayrıca boşanma davası açılmak istenmesi halinde birden çok sebebbe dayanılabilmekte olunup bazı sebeplerin bir arada bulunmaması gerekecektir. Ve bu da somut olaya göre değişkenlik göstermekte olup bu hususun hukukçular tarafından değerlendirilmesi doğru olacaktır. Aksi takdirde kısa sürede sonuca bağlanabilecek bir dava en iyi ihtimal ile senelerce sürebilecektir. Bu sebeple dava açılmadan önce mutlaka bir hukukçuya danışılarak veya hukukçu eşliğinde sürece başlanması gerekecektir.  

Av. Bilge İŞ & Av. Selçuk ENER