FAAL OLAN ŞİRKETE YAPILAN BELGE VE DEFTER İBRAZI TEBLİGATI GEÇERSİZDİR


Yazar: Yargıtay 11. Ceza Dairesi
16.10.2023 17:21:00
FAAL OLAN ŞİRKETE YAPILAN BELGE VE DEFTER İBRAZI TEBLİGATI GEÇERSİZDİR

Yargıtay 11. Ceza Dairesi 2016/4082 E. 2018/8812 K. 06.11.2018T

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi

SUÇ : Vergi Usul Kanununa Muhalefet

HÜKÜM : Mahkumiyet

213 sayılı VUK'nin 139. maddesine göre, iş yerinin faal olması durumunda vergi incelemesinin iş yerinde yapılmasının gerekli olması, ticari faaliyetine devam ettiği anlaşılan sanığa vergi denetmeni tarafından defter ve belgelerini ibraz etmesi için çıkarılan tebligatın 21/12/2010 tarihinde sanığın iş yerinde ve bizzat kendisine tebliğ edilmiş olması karşısında; hesapların dairede incelenmesine imkan veren aynı Kanun'un 139/2. maddesindeki istisnalardan birinin varlığının önceden belirlenip belirlenmediğinin ilgili vergi dairesinden sorulması, işyeri dışında inceleme yapılmasına ilişkin bir tespiti varsa belgesinin dosyaya ibrazının istenmesi, aksi takdirde yapılan tebligatın hukuki geçerliliği olmayacağından sanığın beraatine karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, eksik araştırma ile yazılı şekilde mahkûmiyetine karar verilmesi,

Kabule göre;

a) Sanığa 2005 yılına ait kayıt ve belgeleri ibraz etmesi için 21.12.2010 tarihinde usulüne uygun olarak yapılan tebligat sonucunda, 15 günlük sürenin bittiği 06.01.2011 suç tarihinden önce, 03.07.2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5409 sayılı Kanun’un 23. maddesiyle değişik 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 359/a-2 maddesi gereğince hapis cezasının alt sınırının 18 aya yükseltildiği gözetilmeden, 6 ay olarak uygulanması suretiyle eksik ceza tayin edilmesi,

b) Yargılama gideri olarak hesaplanan miktarın CMK'nin 324/4. maddesine 6352 sayılı Yasanın 100. maddesiyle eklenen değişiklik doğrultusunda terkin edilecek miktar olan 20,00 TL'nin altında kaldığının anlaşılması karşısında, hazine yerine sanığa yükletilmesi,

c) Yasal engel bulunmadığı halde ve gerekçe de gösterilmeden, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verilmesi

Yasaya aykırı, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebeplerden dolayı, 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nin 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 06/11/2018 tarihinde oy birliği ile karar verildi.