FAZLA ÇALIŞMA,HAFTA TATİLİ VE ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ALACAKLARI BAKIMINDAN REDDEDİLEN KISIM ÜZERİNDEN DAVALI LEHİNE VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMEZ


Yazar: YARGITAY
26.10.2022 10:39:03
FAZLA ÇALIŞMA,HAFTA TATİLİ VE ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ALACAKLARI BAKIMINDAN REDDEDİLEN KISIM ÜZERİNDEN DAVALI LEHİNE VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMEZ

Yargıtay 9. HD., E. 2021/11125 K. 2021/15459 T. 4.11.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/11125 Karar No.: 2021/15459 Karar tarihi: 04.11.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle MAHKEMESİ :İş Mahkemesi ... DAVA TÜRÜ : ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraf vekillerince istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Y A R G I T A Y K A R A R I Davacı İsteminin Özeti: Davacı vekili, müvekkilinin 2013- 2014 tarihleri arasında davalıya ait yurt dışı şantiyelerinde inşaat saha mühendisi olarak çalıştığını, son ücretinin 3.000,00 USD olduğunu, müvekkilinin haftada 3 gün saat 08:00-19:00 saatleri arasında çalıştığını, haftada ortalama 3 gün ise saat 21:00’ e kadar çalışmaya devam ettiğini, ayrıca ayda ortalama 3 gün de saat 02:00’ ye kadar çalıştığını, ayda iki hafta tatili ile dini bayramların ilk günleri hariç dini ve resmi bayramların tamamında çalıştığını ve iş sözleşmesinin işverence haksız şekilde feshedildiğini ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatları ile fazla çalışma, hafta tatili ve genel tatil alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir. Davalı Cevabının Özeti: Davalı vekili, müvekkiline husumet yöneltilemeyeceğini, Mahkemenin davaya bakmaya yetkili olmadığını, davacının çalıştığı şirketi hasım göstermesi gerektiğini, ve çalıştığı ülke mevzuatına göre sosyal haklardan faydalanabileceğini, talep ettiği alacakların zaman aşımına uğradığını ve davacının yurt dışında çalıştığını iddia ettiği dönemde Türkiye'de olup olmadığının araştırılması gerektiğini savunarak, davanın reddini istemiştir. İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti: İlk Derece Mahkemesince, toplanan kanıtlara ve aldırılan bilirkişi raporuna dayanılarak, davacının 04.06.2013-24.11.2014 tarihleri arasında 1 yıl 5 ay 21 gün süreyle son son 3.000,00 USD ücretle davalıya ait iş yerinde çalıştığı ve davalının iş sözleşmesini fesihte haksız olduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. İstinaf Başvurusu: İlk Derece Mahkemesinin kararına karşı, davalı vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur. Sayfa 1/3 Bölge Adliye Mahkemesi Kararının Özeti : Bölge Adliye Mahkemesince, İlk Derece Mahkemesi kararının usul ve esas yönünden hukuka uygun olduğu gerekçesiyle, istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir. Yargıtay Bozma Kararı : Bölge Adliye Mahkemesi kararının davalı tarafça temyizi üzerine Dairemizce sair temyiz itirazlarının reddine karar verilerek, davacının hizmet süresi yönünden yapılacak araştırma ile oluşacak sonuca göre dava konusu alacakların yeniden değerlendirilmesi ve fazla çalışma alacağı yönünden ödeme olup olmadığı belirlenerek ödemenin tespiti halinde alacaktan mahsup edilmesi gerektiğine yönelikle gerekçelerle hükmün bozulmasına karar verilmiştir. İlk Derece Mahkemesince Bozmaya Uyularak Verilen Karar: Bozmaya uyan İlk Derece Mahkemesince, bozma doğrultusunda yapılan araştırma ve inceleme ile davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Temyiz Başvurusu : Kararı, taraflar vekilleri temyiz etmiştir. Gerekçe: 1- Uyulan bozma kararı gereğince tesis edilmiş İlk Derece Mahkemesi kararında hukuk kurallarının somut olaya uygulanmasında bir isabetsizlik olmamasına, bozma ile kesinleşen ve karşı taraf yararına kazanılmış hak durumunu oluşturan yönlerin ise yeniden incelenmesine hukukça imkan bulunmamasına göre davalının tüm, davacının aşağıdaki bendin dışındaki temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. 2- Taraflar arasında davalı lehine hükmedilmesi gereken ret vekalet ücretinin hesaplanması hususunda uyuşmazlık bulunmaktadır. Fazla çalışma, hafta tatili ve ulusal bayram ve genel tatil alacakları bakımından reddedilen miktarın hâkimce uygulanan indirime dayanması halinde, reddedilen kısım üzerinden davalı lehine vekâlet ücretine hükmedilmemesi Daire uygulaması ile benimsenmiştir. Somut uyuşmazlıkta, fazla çalışma, hafta tatili ve ulusal bayram ve genel tatil alacakları bakımından indirim yapılan miktar dışında reddedilen kısım bulunmamaktadır. Bu durumda, davalı lehine yalnızca reddedilen kıdem tazminatı miktarı üzerinden hesaplanacak vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken Mahkemece bu yön gözetilmeksizin sonuca gidilmesi hatalı olmuştur. Açıklanan husus bozma sebebi ise de, yeniden yargılama yapılmasına ihtiyaç duyulmadığından, İlk Derece Mahkemesi kararının 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 370/2. maddesi uyarınca aşağıda belirtilen şekilde düzeltilerek onanması uygun bulunmuştur. SONUÇ: Temyiz olunan, İlk Derece Mahkemesi kararının 8. bendinde yer alan “... aynı tarife gereğince reddedilen kısım üzerinden 11.108,75 TL vekalet ücretinin de davacıdan alınarak davalıya verilmesine,” rakam ve sözcüklerinin hükümden çıkartılarak yerine “ ... Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin 13/1. maddesi uyarınca reddedilen miktar üzerinden belirlenen 4.080,00 TL vekalet ücretinin de davacıdan alınarak davalıya verilmesine,” rakam ve sözcüklerinin yazılmasına ve hükmün bu şekilde DÜZELTİLEREK ONANMASINA, peşin alınan temyiz karar harcının istek halinde davacıya iadesine, aşağıda yazılı temyiz giderinin temyiz 9. HD., E. 2021/11125 K. 2021/15459 T. 4.11.2021 Sayfa 2/3 edenlerden davalıya yükletilmesine 04.11.2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.