Fazla Çalışmanın İspatı İçin Başvurulan Tanık Anlatımları,Tanığın Davacı İşçi İle Çalıştığı Dönem Baz Alınarak Değerlendirilir


Yazar: YARGITAY
21.09.2022 06:35:50
Fazla Çalışmanın İspatı İçin Başvurulan Tanık Anlatımları,Tanığın Davacı İşçi İle Çalıştığı Dönem Baz Alınarak Değerlendirilir

Yargıtay 9. HD., E. 2021/7006 K. 2021/10954 T. 28.6.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/7006 Karar No.: 2021/10954 Karar tarihi: 28.06.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle MAHKEMESİ :İş Mahkemesi DAVA TÜRÜ : ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Y A R G I T A Y K A R A R I Davacı İsteminin Özeti : Davacı vekili, davacının 2005 yılından itibaren davalı şirketin ... ve ... işyerlerinde iş makinesi operatörü olarak aylık net 2.000,00 TL ücret ile çalışırken fazla mesai, hafta ve genel tatil ücretlerinin ödenmemesi, kısmen elden ödeme yapılarak Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarında ücretin düşük gösterilmesi ve bazı belgelerin irade fesadı altında imzalatılması nedeniyle 22/10/2013 tarihinde iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiği iddiası ile kıdem tazminatı ile yıllık izin, fazla mesai, hafta ve genel tatil ücreti alacaklarının tahsilini talep etmiştir. Davalı Cevabının Özeti : Davalı vekili, davacının, ...'daki ... Fabrikası işyerinde geçen 23/08/2005 - 28/02/2006 tarihleri arasındaki çalışmalar ile Türkerler Çimento Fabrikası işyerinde geçen 01/03/2006 - 12/03/2007 tarihleri arasındaki çalışmalar karşılığı her türlü işçilik alacağını tam ve eksiksiz olarak tahsil ettiğini, karşılığında da ibra sözleşmesi imzaladığını, davacının kullandığı yıllık iznin bitimi işe başlamadığını, mazeretsiz ve bildirimsiz işe gelmemesi nedeniyle tutanak tutulduğunu savunarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir. Mahkeme Kararının Özeti: Mahkemece verilen 05/11/2015 tarihli davanın kısmen kabulüne dair verilen kararın taraf vekillerince temyiz edilmiş, Yargıtay (Kapatılan) 22. Hukuk Dairesi’nin 17.12.2019 tarih, 2016/26478 esas ve 2019/23492 karar sayılı ilamı ile "Davalının yerleşim yeri veya davacının son olarak çalıştığı yerin ... olmadığı açıktır. Mahkemece davaya bakmaya yetkili mahkemenin ... İş Mahkemesi olduğu gözetilerek yetkisizlik kararı verilmesi gerekirken, yazılı şekilde esasa girilerek karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir." gerekçeleri ile mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir. Mahkemece bozma ilamına uyulmasına karar verilerek devam edilen yargılama sonunda toplanan deliller ve bilirkişi raporu doğrultusunda yazılı gerekçe ile davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Temyiz : Karar, davalı vekilince temyiz edilmiştir. Sayfa 1/2 Gerekçe : 1-Dosyadaki yazılara, delillerin taktirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre tarafların aşağıdaki bendlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. 2-Davalı vekilinin tanık isim ve adreslerine ilişkin listeyi süresinde bildirmemesi nedeni ile mahkemece davalı tanık beyanlarına itibar edilmemesi isabetlidir. 3- Taraflar arasında davacının fazla çalışma, ulusal bayram ve genel tatil çalışması yapıp yapmadığı ve karşılığı ücretin ödenip ödenmediği noktasında uyuşmazlık bulunmaktadır. Fazla mesai yaptığını iddia eden işçi bu iddiasını ispatla yükümlüdür. İşçinin imzasını taşıyan bordro sahteliği ispat edilinceye kadar kesin delil niteliğindedir. Bir başka anlatımla bordronun sahteliği ileri sürülüp ispatlanmadıkça, imzalı bordroda görünen söz konusu alacakların ödendiği varsayılır. Fazla mesainin ispatı konusunda işyeri kayıtları, özellikle işyerine giriş-çıkışı gösteren belgeler, işyeri iç yazışmaları delil niteliğindedir. Ancak, fazla çalışmanın bu tür yazılı belgelerle ispatlanamaması durumunda tarafların dinletmiş oldukları şahit beyanları ile sonuca gidilmesi gerekir. Bunun dışında herkesçe bilinen genel bazı vakıalar da bu noktada göz önüne alınabilir. İşçinin fiilen yaptığı işin niteliği ve yoğunluğuna göre de fazla mesaisi olup olmadığı araştırılmalıdır. Somut olayda; davacı işçi davalı işyerinde iş makinesi operatörü olarak çalışmış, Mahkemece hükme esas teşkil eden bilirkişi raporunda fazla çalışma alacağı tanık beyanlarına göre tüm çalışma dönemi için hesaplanmıştır. İşyerinde çalışma düzenini bilmeyen ve bilmesi mümkün olmayan tanıkların anlatımlarına değer verilemez. Tanıkların kendi çalıştığı dönemde görgüye dayalı bilgileri bulunması nedeniyle beyanları sadece davacı ile birlikte çalıştığı dönem için fazla çalışmayı ispatlamış olacağından fazla mesai alacağının tanıkların çalıştığı dönemlerle sınırlı olarak hesaplanması gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle, dinlenen davacı tanıklarından ...'ın davacı ile aynı işyerinde çalışmadığı, tanık ...'nun davacı ile aynı dönemde işyerinde çalışmadığı ve Selahattin Çakır'ın da aralık belirtmeksizin 3-4 ay davacı ile birlikte çalıştığı anlaşılmakla, dosya içerisinde yer alan tanık ...'nun davacı ile çalıştığı dönemle sınırlı olmak üzere fazla çalışma ile ulusal bayram ve genel tatil alacaklarının hesaplanarak hüküm altına alınması gerekirken, davacının tüm çalışma dönemine ilişkin hesaplama yapılması hatalı olup bozma nedenidir. Sonuç: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı nedenlerle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 28.06.2021 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Etiketler: fazla mesai, hafta tatili ve genel tatil alacağı, kısmen elden ödeme, belgelerin irade fesadı altında imzalatılması, ücretin düşük gösterilmesi, haklı nedenle fesih, kıdem tazminatı, yıllık izin, fazla mesai, hafta tatili ve genel tatil ücreti alacağı, ib