FAZLA MESAİNİN İSPATI YALNIZCA TANIK DELİLİNE DAYANIYORSA FAZLA MESAİ ÜCRETİNİN HESAPLANMASINDA DOSYA İÇERİĞİNE GÖRE KARİNEYE DAYALI TAKDİRİ İNDİRİMİ UYGULANIR


Yazar: YARGITAY
01.11.2022 08:03:44
FAZLA MESAİNİN İSPATI YALNIZCA TANIK DELİLİNE DAYANIYORSA FAZLA MESAİ ÜCRETİNİN HESAPLANMASINDA DOSYA İÇERİĞİNE GÖRE KARİNEYE DAYALI TAKDİRİ İNDİRİMİ UYGULANIR

Yargıtay 9. HD., E. 2021/11746 K. 2021/16001 T. 1.12.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/11746 Karar No.: 2021/16001 Karar tarihi: 01.12.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle MAHKEMESİ :İş Mahkemesi ... DAVA TÜRÜ : ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Y A R G I T A Y K A R A R I Davacı İsteminin Özeti: Davacı vekili, davacının 13/03/2007 tarihinde davalı işverene ait ekmek fırınında pişirici olarak çalışmaya başladığını, en son 750,00 TL net maaş aldığını, 12/04/2013 tarihinde haksız olarak işten çıkartıldığını ileri sürerek, kıdem, ihbar tazminatları ile ücret, fazla mesai ücreti, ulusal bayram genel tatil ücreti, asgari geçim indirimi ve yıllık izin ücreti alacaklarının davalıdan tahsilini istemiştir. Davalı Cevabının Özeti: Davalı vekili, davacının 13/04/2013, 15/04/2013 ve 16/04/2013 tarihinde işe gelmemesi üzerine kendisine ... 19. Noterliğinin 18/04/2013 tarih ve 11789 yevmiye nolu ihtarnamesinin gönderilerek 7 gün içinde işe dönmemesi halinde İş Kanunun 25/II maddesi gereğince iş akdinin feshedileceğinin bildirildiğini, davacının ihtara cevap vermemesi üzerine 30/04/2013 tarihinde iş akdinin feshedildiğini, iş akdi haklı sebeple feshedilen davacının kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir. Mahkeme Kararının Özeti: Mahkemece, toplanan delillere ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davalı tarafın devamsızlık sebebiyle iş akdini iş hukuku ve Yargıtay uygulamaları doğrultusunda feshettiğini ispat edemediği, dolayısıyla davacının kıdem ve ihbar tazminatına hak kazandığı gerekçesiyle, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Kararın taraf vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine Dairemizin 22/11/2018 tarihli ilamı ile, “Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda, ücret bordrosu sunulmayıp sadece banka kaydı sunulan ve banka kaydında “fazla mesai” açıklamasıyla ödeme yapıldığı kanıtlanan tutarların hesaplama sırasında mahsup edilmesi gerekirken, ilgili ayların hesaplamada dışlanması hatalıdır. Mahkemece karar gerekçesinde, fazla mesai ücreti alacağından 1/3 oranında karineye dayalı makul indirim (takdiri indirim) yapıldığının açıklanmasına karşın, 1/2 oranında takdiri indirim yapılarak belirtilen alacağın hüküm altına alınması suretiyle gerekçe-hüküm çelişkisine neden olunması isabetsizdir. Sayfa 1/2 Mahkemece yapılacak iş, fazla mesai ücreti alacağından karar gerekçesinde açıklandığı gibi 1/3 oranında takdiri indirim yaparak sonucuna göre hüküm kurmaktır. Mahkemece karar gerekçesinde, “Dinlenen ve beyanına itibar edilen tanık anlatımları ile işyerinde dini bayramlarda çalışılmadığı, ancak milli bayram - Genel tatillerde çalışıldığı anlaşılmıştır.” şeklinde açıklama yapılmasına karşın, dini bayramların ilk günü hariç tüm genel tatil günlerinde çalışıldığının kabulüyle hesaplama yapan bilirkişi raporuna itibarla hüküm kurulması suretiyle gerekçe-hüküm çelişkisine neden olunması da hatalı olup, bozma nedenidir.” gerekçesiyle karar bozulmuştur. Mahkemece bozmaya uyulmuş ve yapılan yargılama sonunda davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Temyiz: Bozmadan sonra verilen karar davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Gerekçe: 1-Dosyadaki yazılara, kararın bozmaya uygun olmasına, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki tüm temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir. 2-Davacı işçinin fazla mesai ücreti isteğinin kabulüne karar verilmiştir. Fazla mesai ücretinin yazılı delil yerine tanık beyanlarına dayalı olarak hesaplanması halinde, işçinin normal mesaisinin üzerine sürekli olarak aynı şekilde fazla mesai yapması mümkün olmadığından, hastalık mazeret izin gibi nedenlerle belirtildiği şekilde çalışamadığı günlerin olması kaçınılmaz olup, bu durumda dosya içeriğine uygun bir indirim yapılmalıdır. Fazla mesainin tanık anlatımları yerine doğrudan yazılı belgelere ve işveren kayıtlarına dayanması durumunda böyle bir indirime gidilmemektedir. Somut uyuşmazlıkta; Mahkemece, bozma ilamı sonrasında aldırılan bilirkişi raporunda hesaplanan 16.708,54 TL fazla mesai ücreti üzerinden uygun bir indirim yapılarak söz konusu alacağın hüküm altına alınması gerekirken, dava ve ıslah dilekçeleri ile birlikte istenen 11.585,97 TL üzerinden indirim yapılarak hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 01/12/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.