FERİ MÜDAHİLİN YANINDA KATILDIĞI TARAFIN TEMYİZ TALEBİ YOKSA KENDİSİ TEMYİZ TALEBİNDE BULUNAMAZ


Yazar: YARGITAY
26.10.2022 10:31:37
FERİ MÜDAHİLİN YANINDA KATILDIĞI TARAFIN TEMYİZ TALEBİ YOKSA KENDİSİ TEMYİZ TALEBİNDE BULUNAMAZ

Yargıtay 9. HD., E. 2021/11188 K. 2021/15408 T. 4.11.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/11188 Karar No.: 2021/15408 Karar tarihi: 04.11.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle MAHKEMESİ :Asliye Hukuk (İş)Mahkemesi DAVA TÜRÜ : ALACAK Y A R G I T A Y K A R A R I 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 66.maddesine göre; “Üçüncü kişi, davayı kazanmasında hukuki yararı bulunan taraf yanında ve ona yardımcı olmak amacıyla, tahkikat sona erinceye kadar, fer’î müdahil olarak davada yer alabilir.” Aynı Kanun’un 67. maddesinde;” Müdahale talebinde bulunan üçüncü kişi, yanında katılmak istediği tarafı, müdahale sebebini ve bunun dayanaklarını belirten bir dilekçeyle mahkemeye başvurur. Müdahale dilekçesi, davanın taraflarına tebliğ edilir. Mahkeme, gerekirse taraflarla birlikte üçüncü kişiyi de dinlemek üzere davet eder, gelmeseler dahi müdahale talebi hakkında karar verir.” Aynı Kanun’un 68. maddesinde; "Müdahale talebinin kabulü hâlinde müdahil, davayı ancak bulunduğu noktadan itibaren takip edebilir. Müdahil, yanında katıldığı tarafın yararına olan iddia veya savunma vasıtalarını ileri sürebilir; onun işlem ve açıklamalarına aykırı olmayan her türlü usul işlemlerini yapabilir. Mahkeme, katıldığı noktadan itibaren, taraflara bildirilen işlemleri müdahile de tebliğ eder.” Anılan Kanun’un 69.maddesine göre; “Müdahilin de yer aldığı asıl davada hüküm, taraflar hakkında verilir. Fer’î müdahilin, tarafla rücu ilişkisinde, asıl davadaki uyuşmazlık hakkında yanlış karar verildiği iddiası dinlenilmez. Ancak, müdahil, zamanında ihbar yapılmadığı için davaya geç katıldığını veya yanında katıldığı tarafın iddia ve savunma imkânlarını kullanmasını engellediğini ya da kendisince bilinmeyen iddia ve savunma imkânlarının, tarafın ağır kusuru sebebiyle kullanılamadığını belirterek, yanında katıldığı tarafın yargılamayı hatalı yürüttüğünü ileri sürebilir.” Mahkeme, fer’i müdahale dilekçesi üzerine müdahale talebinin kabulüne veya reddine karar verir. Fer’i müdahil, müdahale talebinin reddine ilişkin kararı, asıl hüküm verildikten sonra lehine müdahale etmek istediği taraf aleyhine verilmiş olan hükme karşı temyiz yoluna başvurarak, temyiz edebilir ve hükmün, müdahale talebinin haksız olarak reddedilmiş olması nedeniyle bozulmasını isteyebilir. Müdahale talebinin kabulü halinde ise fer’i müdahil, lehine katıldığı tarafla birlikte hareket ederek davayı ancak bulunduğu noktadan itibaren takip eder. Hüküm, lehine müdahale edilen taraf hakkında verilir. Müdahil hakkında karar verilemez. Müdahil hükmü ancak, lehine katıldığı tarafla birlikte temyiz edilebilir. Yapılan açıklamalar ışığında; Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 66 vd. maddelerinde yer alan fer'i müdahilin, katıldığı tarafla birlikte hareket edeceği düzenlemesi karşısında; somut uyuşmazlıkta, davalı yanında yer alan fer’i müdahilin katıldığı taraf olan davalı tarafın temyiz isteminde bulunmaması nedeniyle, fer’i müdahilin tek başına temyiz talep etme hakkı bulunmadığı anlaşıldığından temyiz dilekçesinin REDDİNE, 04.11.2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.