GEÇİCİ İŞÇİ OLARAK ÇALIŞAN İŞÇİ ÇALIŞTIĞI AYLARIN GERİ KALANINDA ALT İŞVEREN NEZDİNDE ÇALIŞIRSA HER BİR İŞ İLİŞKİSİNE GÖRE AYRI ÜCRET ALIR


Yazar: YARGITAY
26.10.2022 10:59:29
GEÇİCİ İŞÇİ OLARAK ÇALIŞAN İŞÇİ ÇALIŞTIĞI AYLARIN GERİ KALANINDA ALT İŞVEREN NEZDİNDE ÇALIŞIRSA HER BİR İŞ İLİŞKİSİNE GÖRE AYRI ÜCRET ALIR

Yargıtay 9. HD., E. 2021/11318 K. 2021/15486 T. 8.11.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/11318 Karar No.: 2021/15486 Karar tarihi: 08.11.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ : ... 7. Hukuk Dairesi İHBAR ... DAVA TÜRÜ : ALACAK ... Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraf vekillerince istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Y A R G I T A Y K A R A R I Davacı İsteminin Özeti: Davacı vekili, davacının, davalı işyerinde 19/12/2006 tarihinde Fen İşleri Müdürlüğünde çalışmaya başladığını, 14/03/2017 tarihine kadar aralıksız çalıştığı, 14/03/2017 tarihinde emeklilik nedeniyle iş sözleşmesini feshettiğini, çalışmalarının 6 ayının Belediyede 6 ayının şirketlerde gösterildiğini, şirketteki çalışma döneminde ücretinin ve ikramiyesinin eksik ödendiğini ileri sürerek kıdem tazminatı, yıllık izin, sendikal ikramiye, devlet ikramiyesi, ücret farkı, aile yardımı, giysi yardımı, çocuk yardımı, yakacak yardımı, yemek yardımı, yol yardımı, pazar mesaisi, fazla çalışma, genel tatil alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir. Davalı Cevabının Özeti: Davalı vekili, davacının yüklenici firma işçisi olduğunu, bünyelerinde çalışan bir işçi olmadığını, bu nedenle açılan davanın husumet yokluğu nedeniyle reddedilmesi gerektiğini, davacının herhangi bir alacak kaleminin bulunmadığını savunarak açılan davanın öncelikle hukuki yarar yokluğundan usulden reddini, olmadığı takdirde husumet yokluğu ve zamanaşımı nedeniyle esastan reddini talep etmiştir. İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti: İlk Derece Mahkemesince, yapılan yargılama sonucunda toplanan delillere ve bilirkişi raporuna dayanılarak, yazılı gerekçe ile davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. İstinaf Başvurusu : Sayfa 1/2 İlk Derece Mahkemesinin kararına karşı taraf vekilleri istinaf başvurusunda bulunmuştur. Bölge Adliye Mahkemesi Kararının Özeti : Bölge Adliye Mahkemesince, davalının istinaf başvurusu yerinde olmadığından esastan reddine karar verilmiştir. Temyiz Başvurusu : Kararı, taraf vekilleri temyiz etmiştir. Gerekçe: 1-Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kuralları ile hukuki ilişkinin nitelendirilmesine, taraflar arasındaki sözleşmeye, dava şartlarına, yargılama ve ispat kuralları ile temyiz olunan kararda belirtilen gerekçelere göre davacı vekilinin tüm, davalı vekilinin aşağıdaki bendin dışındaki temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. 2-5620 sayılı Kanun hükümlerine göre her yıl 6 aydan az çalıştırılması gereken işçilerin, yılın kalan zamanında alt işveren işçisi olarak çalıştırılmaya devam edilmeleri halinde bu süre için asıl işveren işyerinde uygulanan Toplu İş Sözleşmesi hükümleri uygulanmaz. Geçici iş sözleşmesi ile çalışan işçinin yılın tamamında çalıştırılması Kanun gereği yasak olduğundan, bu durum işverenin kötüniyetli davranışı olarak değerlendirilemez. Aksine, işçiye yılın kalan döneminde alt işveren nezdinde istihdam sağlanmış olmaktadır. İşçinin 5620 sayılı Kanun gereği geçici işçi olarak çalışması ve sonrasında alt işveren işçisi olarak çalışması birbirinden farklı statüde ve farklı işverenler nezdinde geçen iş ilişkileri olmakla her bir ilişki kurallarına göre işçilik alacakları ödenir. Somut uyuşmazlıkta, davacının yılın 6 ayında davalı ... bünyesinde geçici işçi olarak, yılın 6 ayında ise davalı Belediyeden ihale ile hizmet satın alan dava dışı yüklenici şirketlerin işçisi olarak çalıştığı sabittir. Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacının davalı Belediyeden ihale ile hizmet satın alan dava dışı yüklenici şirketlerin işçisi olarak çalıştığı dönemde davalı ... ile ilgili Sendika arasında bağıtlanmış olan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerinden yararlanamayacağı gözetilmeksizin yazılı gerekçe ile alt işveren nezdinde geçen çalışmaların asıl işveren nezdinde geçmiş gibi kabul edilerek hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. Sonuç: Temyiz olunan İlk Derece Mahkemesi kararının ve bu karara karşı istinaf başvurusunu esastan reddeden Bölge Adliye Mahkemesi kararının, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA, dosyanın kararı veren İlk Derece Mahkemesine, bozma kararının bir örneğinin ise kararı veren Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, peşin alınan temyiz karar harcının istek halinde ilgililere iadesine, 08.11.2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi