GİYİM ÜZERİNE HİZMET VEREN BİR ŞİRKETE AİT MAĞAZA İLE PETROL İSTASYONUNUN BİTİŞİK OLMASI VE İKİ ŞİRKET ARASINDA ORTAK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ BULUNMASI ORGANİK BAĞIN VARLIĞINA DALALET EDER


Yazar: YARGITAY
23.02.2023 17:49:33
GİYİM ÜZERİNE HİZMET VEREN BİR ŞİRKETE AİT MAĞAZA İLE PETROL İSTASYONUNUN BİTİŞİK OLMASI VE İKİ ŞİRKET ARASINDA ORTAK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ BULUNMASI ORGANİK BAĞIN VARLIĞINA DALALET EDER

8. Hukuk Dairesi         2015/8714 E.  ,  2017/8368 K.

 •  


  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi
  DAVA TÜRÜ : İstihkak

  Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın kabulüne, 3.kişinin istihkak iddiasının reddine karar verilmiş olup hükmün davalı ve 3.kişi tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü.

  KARAR

  Davacı alacaklı vekili, borçlu şirket adresinde haciz işlemi yapıldığını ve 4 adet benzin mazot pompası ve 2 adet gaz pompası olmak üzere 6 adet pompanın haczedildiğini ve şirket müdürüne yediemin olarak teslim edildiğini, haczedilen mahcuzlarla ilgili 3. kişi şirket tarafından haciz esnasında istihkak iddiasında bulunulduğunu, istihkak iddiasının kötü niyetli olduğunu, borçlu şirket ile 3.kişi şirketin...mensup şirketler olduğunu ve aralarında organik bağın mevcut olduğunu, borçlu şirket ile davalı şiretin aynı avlunun etrafında yer aldığını belirterek 3.kişi şirketin istihkak iddiasının reddine karar verilmesini talep etmiştir.
  Davalı 3. kişi, haczedilen menkul mallardan 2 adet gaz pompasının mülkiyetinin ......ye, 4 adet mazot ve benzin pompasının mülkiyetinin ise ....ye ait olduğunu, haciz yapılan adresin müvekkili şirkete ait olduğunu, haciz yapılan mahalde üç farklı işyerinin mevcut olduğunu, müvekkili şirket ile borçlu şirketin iki farklı tüzel kişiliği olan faaliyet alanları birbirinden tamamen farklı, aralarında hiçbir bağlantı olmayan iki farklı şirket olduğunu, davacının iddialarının hiçbir dayanağı olmadığını belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
  Mahkemece yapılan yargılama sonunda, borçlu ve 3. kişi şirketlerin yönetim kurulları bir başkan ve 2 üyeden oluşmakta olup, bunlardan başkan ve bir üyenin her iki şirkette de aynı kişi olduğu, aynı adreste faaliyette bulundukları, aralarında açık bir organik bağ olduğu, her ne kadar borçlu şirketin iştigal konusunun petrol değil, giyim ve gıda olduğu ileri sürülse de, bu durumun kabulü halinde, böyle bir şirketin ticaret sicili ve faaliyet adresinin ... gibi büyük bir şehirde bir petrol istasyonu içinde pompa sistem odasıyla bitişik bir oda olması da hayatın olağan akışına aykırı olduğu gerekçesiyle, davanın kabulü ile istihkak iddiasının reddine karar verilmiş, karar davalı 3. kişi ve davalı borçlu tarafından temyiz edilmiştir.
  Dava, alacaklının İİK’nun 99. maddesine dayalı istihkak iddiasının reddi talebine ilişkindir.
  Davalı 3. kişi, 2 adet gaz pompasının mülkiyetinin K......ye, 4 adet mazot ve benzin pompasının mülkiyetinin ise ....ye ait olduğunu ileri sürmüştür. Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere göre; davalı 3. kişi ve borçlu şirketin ortaklık yapısı aynı olduğu gibi, aynı adreste faaliyetlerini birlikte sürdürmekte ve hacze konu menkulleri birlikte ellerinde bulundurduklarından İİK'nun 85/2. maddesi uyarınca; davalı 3.kişinin ...... lehine istihkak iddiasında bulunmasında hukuken bir engel bulunmadığına göre; Mahkemece, .....'nin davaya davalı olarak dahil edilmesinin sağlanması, varsa cevap ve delillerinin belirlenerek, toplanan ve toplanacak tüm delillerin tarafların iddia ve savunmaları kapsamında birlikte değerlendirilerek hasıl olacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçeyle hüküm kurulması isabetsiz olmuştur.
  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı 3. kişi ve borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle İİK'nun 366 ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca hükmün BOZULMASINA, tarafların sair temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, taraflarca İİK'nun 366/3. maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine ve peşin harcın istek halinde temyiz edenlere ayrı ayrı iadesine 06.06.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.