Hakkaniyet İndirimi(%30)Davacının Talep Arttırım Dilekçesiyle Belirlediği Tutarlar Üzerine Yapılır


Yazar: YARGITAY
08.09.2022 13:44:26
Hakkaniyet İndirimi(%30)Davacının Talep Arttırım Dilekçesiyle Belirlediği Tutarlar Üzerine Yapılır

Yargıtay 9. HD., E. 2019/6749 K. 2021/2892 T. 1.2.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2019/6749 Karar No.: 2021/2892 Karar tarihi: 01.02.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle fazla çalışma ücreti • psikolojik taciz • sosyal güvenlik kurumu • zamanaşımı defi • haklı neden • cevap dilekçesi • iş sözleşmesi • karşı dava mobbing BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ : ... Hukuk Dairesi DAVA TÜRÜ : ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen karar, süresi içinde duruşmalı olarak davalı vekili tarafından temyiz edilmiş ise de; 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 369. maddesi gereğince duruşma isteğinin miktardan reddine ve incelemenin dosya üzerinden yapılmasına karar verildikten sonra Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor sunuldu, dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Y A R G I T A Y K A R A R I Davacı İsteminin Özeti: Davacı vekili, iş sözleşmesinin davacı işçi tarafından fazla çalışma ücretlerinin ödenmemesi, ücretinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na eksik bildirilmesi ve davacıya mobbing uygulanması sonucunda haklı nedenle feshedildiğini beyanla kıdem atzminatı ile bir kısım işçilik alacakalrının davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir. Davalı Cevabının Özeti: Davalı vekili, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir. İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti: İlk Derece Mahkemesince, yazılı gerekçe ile davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. İstinaf Başvurusu : İlk Derece Mahkemesinin kararına karşı davalı vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur. Bölge Adliye Mahkemesi Kararının Özeti : Bölge Adliye Mahkemesince, davalı vekilinin istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir. Temyiz Başvurusu : Bilge Adliye Mahkemesi kararı, davalı vekilince temyiz edilmiştir. Sayfa 1/2 Gerekçe: 1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir. 2-6100 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 26. maddesinin 1. fıkrasında “Hâkim, tarafların talep sonuçlarıyla bağlıdır; ondan fazlasına veya başka bir şeye karar veremez. Duruma göre, talep sonucundan daha azına karar verebilir.” hükmüne yer verilmiştir. Somut uyuşmazlıkta; davacı dava dilekçesinde 5.000,00 TL fazla çalışma ücreti, 1.000,00 TL ulusal bayram ve genel tatil çalışması ücreti talebinde bulunmuştur. Davalı vekilince cevap dilekçesi ıslah edilerek davaya karşı zamanaşımı def’i ileri sürülmüştür. Mahkemece alınan 10.03.2017 havale tarihli bilirkişi ek raporunda davalı vekilinin davaya karşı ileri sürdüğü zamanaşımı def’i değerlendirilerek davacının fazla çalışma ücreti net 12.444,95 TL; ulusal bayram ve genel tatil çalışması ücreti ise net 4.006,92 TL olarak hesaplanmıştır.Davacı vekili, 14.04.2017 tarihli talep arttırım dilekçesi ile fazla çalışma ücreti ile ulusal bayram ve genel tatil çalışması ücreti alacaklarını, 10.03.2017 havale tarihli bilirkişi ek raporunda hesaplanan miktarlara göre arttırmıştır. Mahkemece, davacının talep arttırım dilekçesi ile belirlediği tutarlar üzerinde %30 oranında indirim yapılması gerekirken davacının talep arttırım dilekçesi ile belirlediği tutarlara dava dilekçesinde talep edilen tutar eklenmek suretiyle bulunan miktar üzerinden %30 oranında indirim uygulanarak hüküm kurulması talep aşımı mahiyetinde olup hatalıdır. Mahkemece belirtilen hususlar gözetilmeksizin yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde verilen karar hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan İlk Derece Mahkemesi kararının ve bu karara karşı istinaf başvurusunu esastan reddeden Bölge Adliye Mahkemesi kararının, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA, dosyanın kararı veren İlk Derece Mahkemesine gönderilmesine, bozma kararının bir örneğinin ise kararı veren Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 01.02.2021 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Etiketler: talep arttırım dilekçesi,mobbing,haklı nedenle fesih,fazla çalışma ücreti, psikolojik taciz, SGK, karşı dava, zamanaşımı defi, haklı neden, cevap dilekçesi, iş sözleşmesi,