HAKSIZ FİİLDEN KAYNAKLI TAZMİNAT TALEPLERİNİN ÖDEME TARİHİNDEKİ DÖVİZ KURU ÜZERİNDEN ÖDENEBİLMESİ MÜMKÜNDÜR


Yazar: YARGITAY
14.02.2023 15:32:31
HAKSIZ FİİLDEN KAYNAKLI TAZMİNAT TALEPLERİNİN ÖDEME TARİHİNDEKİ DÖVİZ KURU ÜZERİNDEN ÖDENEBİLMESİ MÜMKÜNDÜR

 

 

4. Hukuk Dairesi         2011/4260 E.  ,  2012/6994 K.

 •  


  "İçtihat Metni"  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Davacı ... vekili Avukat ... tarafından, davalı ... ve diğeri aleyhine 09/06/2006 gününde verilen dilekçe ile tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 12/10/2010 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı ... vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.
  1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir.
  2-Diğer temyiz itirazına gelince; dava, haksız eylem nedeniyle uğranılan maddi ve manevi zararın ödetilmesi istemine ilişkin olup yerel mahkemece istemin bir bölümü kabul edilmiş; karar, davalı ... tarafından temyiz edilmiştir.
  Davacı 11/06/2005 tarihinde meydana gelen ...... kazası nedeniyle yaralandığını, tedavisinin bir kısmını ülkesi olan ......'da devam ettirdiğini, ......da yaptırdığı tedavi gideri için 399,23 ......, Türkiye'de yaptırdığı tedavi gideri için 73,82-TL maddi tazminat ile 3.750,00- ...... manevi tazminatla davalıların sorumlu tutulmalarını istemiştir.
  Davalı ..., istenen tazminatın fahiş olduğunu, maddi ve manevi tazminat taleplerinin yabancı para cinsinden talep edilemeyeceğini bildirerek davanın reddini savunmuştur.
  Yerel mahkemece, davalının kusur oranı ve davacının yaralanma derecesi dikkate alınarak 144,21 ...... tedavi gideri ile 500 ...... manevi tazminatın olay tarihi olan 15.06.2005 tarihinden itibaren devlet bankalarının ...... cinsinden açılmış 1 yıl vadeli mevduat hesabına ödenen en yüksek faiz oranı üzerinden, 55,37 TL tedavi giderinin olay tarihi olan 15.06.2005 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınmasına karar verilmiştir.
  Dosyadaki kanıtlara göre yabancı ülke vatandaşı davacı tatil için geldiği ülkemizde geçirdiği ...... kazası sonucu yaralanmış ve zarara uğramıştır. Davacı yabancı uyruklu olduğundan uğradığı zararlar da döviz cinsinden olacaktır. Eldeki davada uyuşmazlık davalının haksız eylemi sonucu davacının döviz cinsinden uğradığı zararın döviz olarak mı yoksa olay tarihindeki dövizin Türk parası karşılığının mı hüküm altına alınacağı veyahut ödeme günündeki dövizin karşılığı olan Türk parasının mı ödetilmesine karar verileceği noktasında toplanmaktadır. BK.nun 83. maddesine göre kararın infazında Türk parasının esas alınacağı yasa hükmü olduğundan ve davacının da döviz cinsinden zarara uğradığı gözetildiğinde zararın ödeme günündeki kur üzerinden Türk Lirası karşılığına hükmolunması gerekir. Yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir. Ne var ki belirlenen bu yanılgının giderilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden Hukuk Usulü Muhakemeleri Yasası'nın 438/7. maddesi gereğince kararın düzeltilerek onanması uygun görülmüştür.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda (2) sayılı bentte gösterilen nedenle hüküm fıkrasının tazminat tutarına ilişkin 1 nolu bendinde yer alan "144,21 ...... tedavi gideri ile 500 ...... manevi tazminatın" biçimindeki sözcükler silinerek yerine "144,21 ...... tedavi gideri ile 500 ...... manevi tazminatın ödeme tarihindeki kur üzerinden Türk Lirası karşılığının" sözcüklerinin yazılmasına; öteki temyiz itirazlarının ilk bentteki nedenlerle reddiyle kararın düzeltilmiş bu biçiminin ONANMASINA ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 24/04/2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.