HİSSE DEVRİNDEN ÖNCEKİ BORÇLARIN SORUMLULUĞU PROTOKOLLE DÜZENLENEBİLİR


Yazar: Yargıtay 11. Hukuk Dairesi
26.02.2024 18:01:19
HİSSE DEVRİNDEN ÖNCEKİ BORÇLARIN SORUMLULUĞU PROTOKOLLE DÜZENLENEBİLİR

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2017/2456 E. 2018/7953 K. 17/12/2018 T.

Taraflar arasında görülen davada ... 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 21/04/2016 tarih ve 2015/701-2016/401 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesinin davacı vekili tarafından istenildiği ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Ismail Kalem tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı vekili, davalılarla müvekkili arasında ... Gıda Hayvancılık San. ve Tic. A.Ş'nin hisselerinin davalı tarafa devrine ilişkin sözleşme yaptıklarını ve buna ek protokol imzaladıklarını, protokol gereği davalıların şirketin ...Vergi dairesindeki devir tarihinden önceki dönemlere ait ve 6111 Sayılı Kanuna göre taksitlendirilmiş borçlar ile ...'ya olan devirden önceki borçları ödeyeceklerini kabul ettiklerini, ancak davalıların ödemediklerini, müvekkilinin icra takibi başlattığını, davalıların borca itiraz ettiklerini, sonrasında takibin durduğunu ileri sürerek, haksız itirazın iptalini talep ve dava etmiştir.

Davalılar vekili, müvekkilleri protokolle her ne kadar borcu üstlenmiş iseler de bu protokolün kefalet ve garanti niteliğinde bir sözleşme olması nedeniyle resmi şekilde yapılması gerektiğini, sözleşmenin geçersiz olduğunu, ayrıca davacı tarafın müvekkili ...'ın şahsen bir sorumluluğunun olmamasına rağmen davacı tarafın ödeme emrini şirket adına değil müvekkili şahsına gönderdiğini savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, "protokol" başlıklı belgede davalılar ve dava dışı Ramazan İçgöz’ün, ... Gıda Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin ...Vergi Dairesindeki devir tarihinden önceki dönemlere ait ve 6111 Sayılı Kanuna göre taksitlendirilmiş borçları ile Sosyal Güvenlik Kurumuna olan hisse devrinden önceki döneme ait borçlarının aynı şirketin yeni yönetimi tarafından ödeneceğini kabul ettikleri, devirden önceki borçlar nedeniyle ... Gıda Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına taahhütte bulundukları, şahsi bir taahhütte altına girmedikleri, davacı belirtilen borçları ödememiş olsa dahi ... Gıda Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin belirtilen borçlara ödemekle yükümlü olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Dava, taraflar arasında düzenlenen protokol kapsamında davacının ödediği dava dışı şirket borçlarının davalılardan tahsiline yönelik icra takibine itirazın iptali istemine ilişkindir.

Mahkemece, davalıların şahsi bir taahhütte bulunmadıkları, dava dışı şirket adına taahhütte bulundukları, davacı belirtilen borçları ödememiş olsa dahi dava dışı şirketin belirtilen borçları ödemekle yükümlü olduğu, davacının ödediği bu bedeli şahsi bir taahhütte bulunmayan davalılardan talep edemeyeceği gerekesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Taraflar arasında düzenlenen 20.03.2012 tarihli prtokolde; davalıların, hisselerini devir aldıkları ... Gıda Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin ...Vergi Dairesi’ndeki devir tarihinden önceki dönemlere ait ve 6111 Sayılı Kanuna göre taksitlendirilmiş borçları ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan hisse devrinden önceki döneme ait borçlarının aynı şirketin yeni yönetimi tarafından ödeneceğini kabul ettikleri, bu borçları nakden ödeyeceklerini veya taksitle ödenmesi durumunda bu kurumlardaki eski ortaklara ait teminatlarının serbest bırakılması için taraflarından teminatlar verileceğini taahhüt etmişlerdir. Bu durumda, davalıların dava dışı şirketin önceki döneme ait borçlarının aynı şirketin yeni yönetimi tarafından ödeneceğini kabul ettikleri ve bu borçları nakden ödeyeceklerini de belirttikleri anlaşılmakta olup, mahkemece protokol başlıklı belgedeki hükümlerin bir bütün olarak değerlendirilmesi ve davalılarca dava dışı şirketin borçlarının üstlenilip üstlenilmediği hususları değerlendirilerek oluşacak sonuca göre bir karar vermek gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmeyip bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Yukarda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davacı taraf yararına BOZULMASINA, ödediği peşin temyiz harcının isteği halinde temyiz edene iadesine, 17/12/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.