HÜKÜM ALTINA ALINAN YILLIK İZİN ÜCRETİNE DAVA TARİHİNDEN İŞLEYECEK YASAL FAİZİ AŞMAMAK KAYDIYLA MEVDUATA UYGULANAN EN YÜKSEK BANKA FAİZİ UYGULANIR


Yazar: YARGITAY
26.10.2022 11:04:49
HÜKÜM ALTINA ALINAN YILLIK İZİN ÜCRETİNE DAVA TARİHİNDEN İŞLEYECEK YASAL FAİZİ AŞMAMAK KAYDIYLA MEVDUATA UYGULANAN EN YÜKSEK BANKA FAİZİ UYGULANIR

Yargıtay 9. HD., E. 2021/11250 K. 2021/15493 T. 8.11.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/11250 Karar No.: 2021/15493 Karar tarihi: 08.11.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle MAHKEMESİ :İş Mahkemesi DAVA TÜRÜ : ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraf vekillerince istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Y A R G I T A Y K A R A R I Davacı İsteminin Özeti: Davacı vekili özetle, Karaman İş Mahkemesi'nin 2012/469 esas sayılı dava dosyası kapsamında ispatlanan ve bilirkişi raporu ile hesabı yapılan kıdem tazminatı ve yıllık izin ücreti alacaklarının faiziyle birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir. Davalı Cevabının Özeti: Davalı vekili özetle; davacının iddialarının asılsız olduğunu savunarak, haksız davanın reddini talep etmiştir. Mahkeme Kararının Özeti: Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak; davanın kısmen kabulüne dair verilen kararın taraflarca temyizi üzerine karar, Yargıtay (Kapatılan) 22. Hukuk Dairesi’nin 2016/25633 esas, 2019/24136 karar sayılı ilamıyla özetle ve sonuç olarak; “Davalının hukuki dinlenilme hakkının kısıtlanıp kısıtlanmadığı hususu taraflar arasında uyuşmazlık konusudur. ...Somut uyuşmazlıkta, dava dilekçesi davalı vekiline 03.06.2016 tarihinde tebliğ edilmiştir. Mahkemece 14.06.2016 tarihinde, davalı vekilinin yokluğunda ön inceleme duruşması tamamlanarak tahkikata geçildiği ve aynı oturum davanın esası hakkında karar verildiği anlaşılmaktadır. Davaya cevap süresi henüz dolmadan ve bu suretle davalının hukuki dinlenilme hakkı kısıtlanarak yazılı şekilde hüküm kurulmuş olması usul ve yasaya aykırı olup Dairemizce bozma nedenidir.” gerekçesiyle bozulmuştur. Mahkemece bozmaya uyularak yapılan yargılama sonucunda, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Temyiz: Kararı, taraflar temyiz etmiştir. Sayfa 1/2 Gerekçe: 1-Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kuralları ile hukuki ilişkinin nitelendirilmesine, taraflar arasındaki sözleşmeye, dava şartlarına, yargılama ve ispat kuralları ile temyiz olunan kararda belirtilen gerekçelere göre davacı vekilinin tüm, davalı vekilinin aşağıdaki bendin dışındaki temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. 2-Somut uyuşmazlıkta; hüküm altına alınan yıllık izin ücretine dava tarihi olan 23.06.2016 tarihinden itibaren faiz işletilmesi gerekirken, aynı sebeple daha önce açılan dava tarihi olan 23/11/2012 tarihinden itibaren faiz işletilmesi hatalı olup bozma sebebi ise de; belirtilen yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun geçici 3. maddesi uyarınca uygulanmasına devam olunan mülga 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 438/7. maddesi uyarınca hükmün aşağıda belirtilen şekilde düzeltilerek onanmasına karar verilmiştir. Sonuç: Temyiz olunan kararın, yıllık izin ücretine ilişkin “1-b” numaralı bendinin çıkartılarak yerine; “b) Davacının brüt 2.718,60 TL yıllık izin ücreti alacağının dava tarihi olan 23.06.2016 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi aşmamak kaydıyla mevduata uygulanan en yüksek banka faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine,” bendinin yazılmasına, hükmün bu şekilde DÜZELTİLEREK ONANMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde davalıya iadesine, 08/11/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.