İKİNCİ EL SATIŞLARDA KM İLE OYNANMASI GİZLİ AYIPTIR


Yazar: Yargıtay 13. hukuk dairesi
24.08.2023 14:50:17
İKİNCİ EL SATIŞLARDA KM İLE OYNANMASI GİZLİ AYIPTIR

Yargıtay (Kapatılan) 13. Hukuk Dairesi, 2017/4127 E. 2019/12807 K. 18.12.2019 T.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı tarafça temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, sahibinden.com isimli internet sitesinde yer alan satış ilanında 44.000 kilometrede, birinci elden, bakımlı ve temiz olduğu belirtilen otomobili, satış ilanında belirtilen bu özelliklerine istinaden 32.250,00 TL bedelle davalıdan satın aldığını, ancak sonradan, aracın 181.000 km de olduğunu, aracın bakımlarının yaptırılmadığını, daha önce kiralama şirketinin kullandığını, beşinci el olduğunu, bu haliyle aracın ayıplı olduğunu öğrendiğini, davalıya defalarca müracaat etmesine, satılanın geri verilmesi karşılığında satın alma bedelinin ve masrafların ödenmesi için ihtarname keşide etmesine rağmen davalının zararını tazmin etmediğini ileri sürerek, araçtaki değer kaybı ve araç için yaptığı bakım masrafları olmak üzere 9.835,00 TL'nin yasal faizi ile birlikte davalıdan tazminini talep etmiştir.


Davalı, aracın satışı için bir ilan vermediğini, aracı 190.000 kilometrede davacıya teslim ettiğini, davacının aracı ekspertiz incelemesi de yaptırmak suretiyle hali hazırdaki durumu ile beğenerek satın aldığını belirterek davanın reddini dilemiştir.


Mahkemece, internet satış ilanında 44.000 kilometrede olduğu belirtilmesine rağmen aracın aslında 181.000 kilometrede olduğu, aracın kilometresi ile oynanarak satışının yapıldığı, dolayısıyla aracın gizli ayıplı olduğu kabul edilerek davanın kısmen kabul kısmen reddi ile, 5.840,48 TL tazminatın ödeme tarihi olan 26/12/2014 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine karar verilmiştir. Karar, davalı tarafından temyiz edilmiştir.


1-Davacı, internet ilanında 44.000 kilometrede olduğu belirtilen aracın aslında 181.000 kilometrede olduğunu satın alma tarihinden sonra öğrendiğini belirterek, bu gizli ayıp nedeniyle araca yaptığı masraflar ve araçtaki değer kaybının tazmini talebi ile eldeki davayı açmıştır.


Davacının dava dilekçesi ekinde sunduğu, ... ... Servisi tarafından tanzim edilen 06/01/2015 tarihli açılış iş emri başlıklı belgede dava konusu aracın 181.000 kilometrede olduğu bilgisine yer verilmiş, mahkemece aldırılan 03/07/2015 tarihli bilirkişi raporunda ise servis tarafından tanzim edilen belgedeki bu bilgiye işaret edilerek 44.000 olarak satın alınan aracın aslında 181.000 km de olduğu, bu durumun aracın piyasa rayiç değerinde değer kaybı oluşturduğu, ilanda belirtilen özelliklere sahip bir araçta yaptırılmaya ihtiyaç duyulmayacak ağır bakım ve lastik değişimi nedeni ile davacının mağdur olduğu belirtilmiştir.


Her ne kadar, mahkemece, aracın kilometresinde oynama yapıldığı kabul edilerek sonuca gidilmiş ise de; hükme esas alınan bilirkişi raporunda aracın kilometre sayacına müdahale edildiğine, bu şekilde sayaçta yazılı kilometre hanesinin değiştirilerek azaltıldığına dair bir tespite yer verilmediği görülmektedir. Buna göre, aracın kilometre sayacına herhangi bir müdahalede bulunulup bulunulmadığı, sayaçtaki kilometre bilgisinin değiştirilip değiştirilmediği bilirkişi marifetiyle tespit edilmeden yetersiz bilirkişi raporuna itibar edilerek sonuca gidilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.


2-Davalı, davacının dava konusu araç ile ilgili internet satış ilanının yanıltıcı olduğu yönündeki iddiasına karşılık olarak, internette satış ilanı vermediğini, dava konusu aracı 24/12/2014 tarihinde satın alarak adına tescil ettirdiğini ve 26/12/2014 tarihinde de davacıya sattığını, oysa araca ilişkin internet ilanının 12/12/2014 tarihli olduğunu savunmuştur. Mahkemece, davalının bu savunmaları dikkate alınmadan, bu konuda deliller yeterince toplanarak internetteki satış ilanının davalı satıcı tarafından verilip verilmediği irdelenmeden eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmiş olması da usûl ve yasaya aykırı olup, bozmayı nedenidir.


3-Aracın değer kaybı dışındaki masraf kalemleri yönünden; Aracı gizli ayıpla aldığı tespit edilmesi durumunda (aracın kilometresinin düşürülerek davacıya satıldığının tespiti durumunda), davacının, araçtaki ayıbı öğrenmesinin ardından yaptığı masraflardan ancak zorunlu, lüzümlu olanları davalıdan talep edebileceği göz önünde bulundurularak, yukarıda (1) numaralı bentte belirtilen bozmanın gereği olarak yaptırılacak bilirkişi incelemesi ile davacının araca yaptığı masraf kalemlerinin zorunlu, lüzumlu masraflar olup olmadığı hususunun da tek tek belirlenmesi ve oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.


SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle kararın davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/III-1 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 18/12/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.