İMZA İNKARI ÇEKİ ELİNDE BULUNDURAN HERKESE KARŞI İLERİ SÜRÜLEBİLİR


Yazar: Yargıtay 11. Hukuk Dairesi
13.02.2024 17:46:05
İMZA İNKARI ÇEKİ ELİNDE BULUNDURAN HERKESE KARŞI İLERİ SÜRÜLEBİLİR

 

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi  2022/3231 E. 2023/7101 K. 06.12.2023 T.

Taraflar arasındaki menfi tespit davasından dolayı yapılan yargılama sonunda İlk Derece Mahkemesince davanın reddine karar verilmiştir.


Kararın davacı temlik ... vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince başvurunun esastan reddine karar verilmiştir.

Bölge Adliye Mahkemesi kararı davalı temlik ... vekili tarafından temyiz edilmekle; kesinlik, süre, temyiz şartı ve diğer usul eksiklikleri yönünden yapılan ön inceleme sonucunda, temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildi. Tetkik Hâkimi tarafından hazırlanan rapor dinlendikten sonra dosyadaki belgeler incelenip, gereği düşünüldü.

I. DAVA
Davacı vekili dava dilekçesinde; davalının müvekkili hakkında icra takibi yaptığını, müvekkilinin davalı bankaya borcu bulunmadığını, çek üzerindeki imzanın müvekkiline ait olmadığını, ... Cumhuriyet Savcılığına 2015/2041 soruşturma numarası ile yine ... Asliye Hukuk Mahkemesine 2015/829 E. sayılı dosyası ile dava açtıklarını ve müvekkili lehine sonuçlandığını, müvekkilinin takibe konu evrakta borçlu bulunan firmalarla herhangi bir borç ilişkisi olmadığını, başka bankalara ait çeklerin de cirolanmış olduğunu hepsi için Kahramanmaraş İcra Hukuk Mahkemesinde (2016/250, 2016/261, 2016/163 ve 2016/369 E.) davalar açtıklarını, ... İcra Müdürlüğünün 2015/366 E. sayılı dosyasına ilişkin olarak takip tarihleri itibariyle müvekkilinin davalıya borcunun olmadığının tespit edilmesine, alacaklının %40 oranından ... olmamak üzere kötü niyet tazminatına hükmedilmesine, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

II. CEVAP
Davalı vekili cevap dilekçesinde; müvekkili Bankanın ... Şubesi müşterilerinden Saftaş Madencilik Taşımacılık İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. firmasının borçlarına karşılık bankalarına devir ve temlik ettiği keşidecisi davacı ... Soydut 28.11.2015 ve 110.200,00 TL bedelli ... ... Şubesine ait 5284823 numaralı çek borcunun ödenmemesi nedeniyle kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile icra takibi başlatılmış olduğunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (6102 sayılı Kanun) 687 nci maddesi “Poliçeden dolayı kendisine başvurulan kişi, düzenleyen veya önceki hamillerden biriyle kendi arasında doğrudan doğruya var olan ilişkilere dayanan def’ileri başvuran hamile karşı ileri süremez; meğerki, hamil, poliçeyi iktisap ederken bile bile borçlunun zararına hareket etmiş olsun” hükmünü içermekte olduğunu, yasanın açık hükmünden de anlaşılacağı üzere şahsi defiler iyi niyetli meşru hamile karşı ileri sürülemeyeceğini, yapılacak bilirkişi incelemesi neticesinde hazırlanacak rapora göre çek üzerinde tahrifat bulunduğu ve imzaların davacıya ait olmadığı sonucu tespit edilirse anılan çeki müvekkili bankaya devir ve temlik eden Saftaş Madencilik Taşımacılık İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. firması yetkilileri ve tahrifatı gerçekleştiren şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunma hakkını saklı tuttuklarını, savunarak davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

III. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI
İlk Derece Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile ... Cumhuriyet Başsavcılığının 2015/2041 sayılı soruşturma dosyası, takibe konu çek, Adli Tıp Kurumu raporu ve tüm dosya kapsamına göre alınan Adli Tıp Kurumu raporunda dava konusu çek üzerindeki imzanın davacıya ait olmadığının anlaşıldığı, davacının ... İcra Müdürlüğünün 2015/366 takip sayılı dosyasın da borcu olmadığının tespitine, davalı bankanın kötü niyetli hamil olmaması nedeniyle kötü niyet tazminat talebinin reddine karar verilmiştir.

IV. İSTİNAF
A. İstinaf Yoluna Başvuranlar
İlk Derece Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davalı (temlik ...) Efes Varlık Yönetim A.Ş. vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur.

B. İstinaf Sebepleri
Davalı vekili istinaf dilekçesinde özetle; yerel mahkeme tarafından verilen kararın usul ve yasaya aykırı olup bozulması gerektiğini, davaya konu çeklerin temlik alınan ... Bankasının ... Şubesi müşterilerinden Saftaş Madencilik Taşımacılık İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. firması tarafından borçlarına karşılık bankaya devir ve temlik edildiğini, temlik alınan bankanın iyi niyetli meşru hamil olarak söz konusu çeki teslim almış olup, çek üzerinde yer ... paraf ve imzalarının gerçeğe uygun olup olmadığını bilebilecek durumda olmadığını, 6102 sayılı Kanun’un 687 nci maddesi kapsamında, şahsi defilerin iyi niyetli meşru hamile karşı ileri sürülemeyeceğini, somut olayda müvekkil şirketin iyi niyetli 3. kişi konumunda olduğunu, müvekkil şirketin çekin keşidecisi ile düzenleyenin iç ilişkisini bilebilme durumunun olmadığını, bu nedenle iddiaların müvekkil şirkete yöneltilmesi mümkün olmadığından davanın reddinin gerektiğini savunarak yerel mahkemenin kararının istinaf incelemesi sonucu kaldırılmasına, yeniden yargılama yapılarak davanın reddine ve yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davacı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini istemiştir.

C. Gerekçe ve Sonuç
Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile ilk derece mahkemesi kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına, dava konusu çekte davacıya atfen atılan ciro imzasının davacı şirket temsilcisine ait olmadığının denetime elverişli, usul ve yasaya uygun Adli Tıp Kurumu raporu ile tespit edilmesine, imza inkarının çeki elinde bulunduran herkese karşı ileri sürülebilen mutlak def'i niteliğinde olduğu gerekçesiyle davalı vekilinin istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.
V. TEMYİZ
A. Temyiz Yoluna Başvuranlar
Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davalı temlik ... vekili temyiz isteminde bulunmuştur.

B. Temyiz Sebepleri
Davalı vekili temyiz dilekçesinde özetle; istinaf dilekçesinde belirtilen nedenlerle kararın bozulmasını istemiştir.

C. Gerekçe
1. Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme
Uyuşmazlık, kambiyo senedinden kaynaklanan menfi tespit istemine ilişkindir.

2. İlgili Hukuk
1. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (6100 sayılı Kanun) 369 uncu maddesinin birinci fıkrası ile 370 ve 371 ... maddeleri.

2. 6102 sayılı Kanun’un 687 nci maddesi ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 72 nci maddesi.

3. Değerlendirme
1.Bölge Adliye Mahkemelerinin nihai kararlarının bozulması 6100 sayılı Kanun’un 371 ... maddesinde yer ... sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

2.Temyizen incelenen karar, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kuralları ile hukuki ilişkinin nitelendirilmesine, dava şartlarına, yargılama ve ispat kuralları ile kararda belirtilen gerekçelere göre usul ve kanuna uygun olup davalı vekilince temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenler kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.
VI. KARAR
Açıklanan sebeplerle;
Temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararının 6100 sayılı Kanun’un 370 ... maddesinin birinci fıkrası uyarınca ONANMASINA,

(Temlik ...) Davalı ...Ş. harçtan muaf olduğundan ödediği temyiz ilam harcı ve temyiz başvuru harcının isteği halinde temyiz eden davalı ...Ş.'ye iadesine,


Dosyanın İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine,

06.12.2023 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.