İŞ SAHİBİNİN EMLAK KOMİSYONCULUĞU SÖZLEŞMESİNE KONU GAYRİMENKULÜ SÖZLEŞME DIŞINDAKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİYE SATMASI HALİNDE SİMSAR KOMİSYON ÜCRETİNE VE VERSA CEZAİ ŞARTA HAK KAZANIR


Yazar: YARGITAY
09.06.2023 16:28:30
İŞ SAHİBİNİN EMLAK KOMİSYONCULUĞU SÖZLEŞMESİNE KONU GAYRİMENKULÜ SÖZLEŞME DIŞINDAKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİYE SATMASI HALİNDE SİMSAR KOMİSYON ÜCRETİNE VE VERSA CEZAİ ŞARTA HAK KAZANIR

Yargıtay 13. HD., E. 2014/4500 K. 2014/15771 T. 20.5.2014

T.C. Yargıtay Başkanlığı - 13. Hukuk Dairesi

Esas No.: 2014/4500

Karar No.: 2014/15771

Karar tarihi: 20.05.2014

 Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, villa satışı için alıcı ve davalı arasında 19/03/2011 tarihli taşınmaz ön satış ve emlak komisyonculuğu sözleşmesi imzalandığını, sözleşmede satış işlemlerinin 24/03/2011 tarihinde yapılacağının belirtilmiş olmasına rağmen davalının sözleşmede belirtilen tarihte sözleşmede alıcı görünen Ş.. E..'a gayrimenkulü satmayıp başka bir şahsa sattığını, sözleşmede kararlaştırılan bedelin ödenmesi için başlatılan takibe davalını haksız itiraz ettiğini ileri sürerek itirazın iptali ile takibin devamına, davalı aleyhine % 40 kötü niyet tazminatına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir.

Davalı, alıcının cayması neticesinde taşınmazını başka bir kişiye sattığını, ücretin fahiş olduğunu savunarak davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile davalının Ankara 23. İcra Müdürlüğünün 2011/8775 takip sayılı dosyasında asıl alacağın 2.065,00-TL'lik kısmına yaptığı itirazın iptaline, takibin asıl alacağa takip tarihinden itibaren %9 oranında yasal faiz uygulanmak suretiyle devamına, fazlaya ilişkin istemin reddine karar verilmiş; hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı, emlak komisyon sözleşmesinden kaynaklanan alacağın tahsili amacı ile başlattığı takibe yapılan itirazın iptaline ilişkin olarak eldeki davayı açmıştır. Satıcı davalı, alıcı ve davacı emlak komisyoncusu arasında imzalanan sözleşmede satışın 24.3.2011 tarihinde yapılacağı kararlaştırıldıktan sonra 1. maddesinde alıcı ve satıcının %2 artı KDV komisyon ücreti ödeyeceği, 3. madde de taraflardan herhangi birinin satıştan vazgeçmesi halinde satıştan cayan tarafın her iki tarafa ait tellalık ücretini(%4 artı KDV), herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın tapu satışı için kararlaştırılan tarihte, emlakçıya ödeneceği kararlaştırılmıştır. Mahkemece, davalının iddiasını ispatlayamadığı, sözleşmenin 3. maddesinin cezai şart olduğu ve BK.'nun 161/son maddesine göre cezai şartın fahiş olduğu nazara alınarak cezai şart miktarı 2.065,00 TL olarak belirlenmiştir. Ne var ki sözleşmede kararlaştırılan %4'lük bölümün %2 'sini komisyon ücreti olarak davacı hak kazanmıştır. %2'lik diğer kısım ise cezai şart olup 818 Sayılı Yasa'nın 161. maddesine göre indirim yapılması gerekmektedir. O halde mahkemece değinilen bu yönler gözetilerek karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir. Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz edilen kararın davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan Sayfa 1/2 harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/III-2 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 20.5.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.