İŞ SÖZLEŞMESİNDE ASGARİ ÜCRETİN BELLİ BİR ORANDA FAZLASININ ÖDENECEĞİ KARARLAŞTIRILMIŞSA BU KURAL HER ASGARİ ÜCRET ARTIŞ DÖNEMİ İÇİN İŞVERENİ BAĞLAR


Yazar: YARGITAY
26.10.2022 10:46:36
İŞ SÖZLEŞMESİNDE ASGARİ ÜCRETİN BELLİ BİR ORANDA FAZLASININ ÖDENECEĞİ KARARLAŞTIRILMIŞSA BU KURAL HER ASGARİ ÜCRET ARTIŞ DÖNEMİ İÇİN İŞVERENİ BAĞLAR

Yargıtay 9. HD., E. 2021/10976 K. 2021/15374 T. 4.11.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/10976 Karar No.: 2021/15374 Karar tarihi: 04.11.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ : ... 5. Hukuk Dairesi DAVA TÜRÜ : ALACAK İLK DERECE MAHKEMESİ : ... 38. İş Mahkemesi Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Y A R G I T A Y K A R A R I Davacı İsteminin Özeti: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davalı Bakanlıkla dava dışı alt işverenler arasında imzalanan hizmet alım sözleşmesi kapsamında davacının alt işveren işçisi olarak davalı Bakanlığa ait işyerinde belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışırken 696 sayılı KHK kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçirildiğini, sürekli işçi kadrosuna geçirildikten sonra ücretinin düşürüldüğünü, bundan dolayı ücret farkı alacağının bulunduğunu iddia ederek ücret farkı alacağının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir. Davalı Cevabının Özeti: Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; davacının ücretinin sürekli işçi kadrosuna geçirildikten sonra da ilgili düzenlemeler uyarınca eksiksiz ödendiğini, davacının ücret farkı alacağının bulunmadığını savunarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir. İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti: İlk Derece Mahkemesince, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davanın kabulüne karar verilmiştir. İstinaf Başvurusu: İlk Derece Mahkemesinin kararına karşı, davalı vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur. Bölge Adliye Mahkemesi Kararının Özeti: Bölge Adliye Mahkemesince, İlk Derece Mahkemesi kararının usul ve esas yönünden hukuka uygun Sayfa 1/2 olduğu gerekçesiyle, istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir. Temyiz Başvurusu: Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir. Gerekçe: 1- Dosyadaki yazılara, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. 2- Davacının ücret farkı alacağına hak kazanıp kazanmadığı taraflar arasında ihtilaflıdır. Somut uyuşmazlıkta, davacı işçinin kadroya geçişi aşamasında Bakanlık ile arasında imzalanan iş sözleşmesinde açıkça asgari ücretin %17 fazlasının ödeneceğinin kararlaştırıldığı görülmektedir. Belirtmek gerekir ki; kadroya geçiş aşamasında işverenle imzalanan iş sözleşmesinde asgari ücretin belli bir oranda fazlasının ödeneceği kararlaştırılmışsa sözü edilen kural, her asgari ücret artış dönemi için işvereni bağlar. Bu durumda mahkemece ücret farkı alacağının hüküm altına alınmasında bir isabetsizlik bulunmamaktadır. Ancak hükme esas alınan bilirkişi raporu incelendiğinde ücret farkı alacağının davalı idare ile davacı işçi arasında imzalanan iş sözleşmesinde asgari ücretin %22 fazlasının öngörüldüğü kabulü ile hesaplamaların yapıldığı görülmektedir. Davacının ücret farkı alacağı talebi hesaplanırken iş sözleşmesi hükümlerine uygun olarak 2019 yılı için asgari ücretin %17 oranında fazlası bulunmalı ve Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine göre %4 zam yapılmak suretiyle ödenecek ücret belirlenmeli ve davacının talebi bulunacak bu ücrete göre değerlendirilmelidir. Asgari ücretin %22 oranında fazlası bulunarak yapılan hesaplamaya göre hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. Sonuç: Temyiz olunan, İlk Derece Mahkemesi kararına karşı istinaf başvurusunun esastan reddine ilişkin Bölge Adliye Mahkemesi kararının ORTADAN KALDIRILMASINA, İlk Derece Mahkemesi kararının yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, dosyanın kararı veren İlk Derece Mahkemesine, bozma kararının bir örneğinin kararı veren Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 04.11.2021 tarihinde oybirliği ile karar verildi. 9. HD., E. 2021/10976 K. 2021/15374 T. 4.11.2021