İŞ YERİNDE ÜST DÜZEY YÖNETİCİ KONUMUNDA ÇALIŞAN İŞÇİ ALDIĞI ÜCRET DIŞINDA AYRICA FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ TALEBİNDE BULUNAMAZ


Yazar: YARGITAY
01.11.2022 00:32:17
İŞ YERİNDE ÜST DÜZEY YÖNETİCİ KONUMUNDA ÇALIŞAN İŞÇİ ALDIĞI ÜCRET DIŞINDA AYRICA FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ TALEBİNDE BULUNAMAZ

Yargıtay 9. HD., E. 2021/11762 K. 2021/15902 T. 29.11.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/11762 Karar No.: 2021/15902 Karar tarihi: 29.11.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ : ... 9. Hukuk Dairesi ... DAVA TÜRÜ : ALACAK İLK DERECE MAHKEMESİ : ... 6. İş Mahkemesi Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Y A R G I T A Y K A R A R I Davacı İsteminin Özeti: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle, davacının davalı banka bünyesinde müfettiş yardımcısı, müfettiş, ... ilinde Şube Müdürü, ... ilinde Bölge Pazarlama Müdürü, ... ilinde Bölge Krediler Müdürü, son olarak ... ilinde Şube Müdürü olarak görev yaptığını, davacının görevini yapmakta iken amirlerinin baskısını, bir kısım haklarının ödenmemesini ve bankacılık mevzuatına aykırı olarak müşterilere yapılan yanlış uygulamalar nedeni ile mağduriyet yaşadığını, satış baskısı olduğunu, hakların korunmamasını ve ödenmemesi sebebi ile mağduriyetler yaşadığını, davacının sabah saat 08.00-08.30 akşam saat 20.00 duruma göre saat 21.00'e kadar aralıksız çalıştığını, fazla mesai ücreti almadığını, davacının hak etmiş olduğu prim ödemelerinin yapılmadığını, davacının bu nedenlerden dolayı iş akdini 30.10.2017 tarihli ihtarname ile haklı nedenle feshettiğini, haklı nedenle feshine rağmen haklarının ve alacaklarının ödenmediğini, davacının sandık ödemeleri vs. diğer ödemeler ile birlikte toplam 14.000,00 TL civarında aylık ücret aldığını ileri sürerek; fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla, 2.000,00 TL kıdem tazminatı, 15.000,00 TL fazla mesai, 500,00 TL Prim Ücret alacaklarının faizleriyle birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir. Davalı Cevabının Özeti: Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; davalı işverenin davacının satış baskısının, müşterilerden haksız kesinti yapılmasının gibi nedenlerle İş Kanunun 24. maddesi uyarınca haklı fesih gerekçesi teşkil etmeyeceğinden feshin istifa niteliği taşıdığını, davalının davacının son 5 yıl içerisinde üst düzey yönetici ve atandığı birimin müdürü olarak çalıştığını, fesih tarihinde ... şubesinde şube Müdürü olarak görev yaptığını, davacının çalıştığı işyerinde en üst düzey yetkili olduğunu, davacıya fazla mesai konusunda talimat verecek bir yönetici bulunmadığını, davalının banka olması sebebiyle farklı bir çalışma mevzuatı ve prensibinin Sayfa 1/3 olduğunu, davacının en son brüt 13.331,40 TL ücret aldığını, otomobil tahsisi ve yıllık performansına göre yıllık 5.000,00 TL-10.000,00 TL aralığında prim aldığını, davacının davalı işveren olmasa da şubede en yetkili amir olduğundan gerek unvanı gerekse aldığı ücret ve ekleri gözetilerek fazla mesai ücretine hak kazanamayacağının izahtan vareste olduğunu, davacının imzasının olduğu bankanın insan kaynakları yönetmeliğine göre yıllık 270 saate kadar fazla mesailerin ücrete dâhil olduğunun kararlaştırıldığını, davacının feshini istifa olarak kayıtlara alındığını, ihbar öneli beklemeksizin iş akdinin sonlandırdığını, davacının Şekerbank T.A.Ş Personeli Sosyal Yardımlaşma Güvenlik Vakfı nezdindeki primlerinden ihbar tazminatı kesildiğini, ihbar tazminatı kesildikten sonra bakiye alacak kalması halinde ilgili Vakıf tarafından Vakıf Senedi Hükümlerine göre ödendiğinde artan kısmın davacıya ödendiğini, davacının davalıda hiçbir hak ve alacağının kalmadığını, zamanaşımı itirazında bulundukları savunarak davanın reddini talep etmiştir. İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti: Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. İstinaf başvurusu: İlk Derece Mahkemesinin kararına karşı, davalı vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur. Bölge Adliye Mahkemesi Kararının Özeti: Bölge Adliye Mahkemesince, İlk Derece Mahkemesi kararının usul ve esas yönünden hukuka uygun olduğu gerekçesiyle istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir. Temyiz: Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir. Gerekçe: 1-Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kuralları ile hukuki ilişkinin nitelendirilmesine, taraflar arasındaki sözleşmeye, dava şartlarına, yargılama ve ispat kuralları ile temyiz olunan kararda belirtilen gerekçelere göre davalı vekilinin aşağıdaki bendin dışındaki temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. 2-Davacı işçinin üst düzey yönetici olup olmadığı ve davacı işçinin fazla mesai alacağına hak kazanıp kazanmadığı konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır. İşyerinde üst düzey yönetici konumda çalışan işçi, görev ve sorumluluklarının gerektirdiği ücretinin ödenmesi durumunda, ayrıca fazla çalışma ücretine hak kazanamaz. Bununla birlikte üst düzey yönetici konumunda olan işçiye aynı yerde görev ve talimat veren bir başka yönetici ya da şirket ortağı bulunması halinde, işçinin çalışma gün ve saatlerini kendisinin belirlediğinden söz edilemeyeceğinden, yasal sınırlamaları aşan çalışmalar için fazla çalışma ücreti talep hakkı doğar. O halde üst düzey yönetici bakımından şirketin yöneticisi veya yönetim kurulu üyesi tarafından fazla çalışma yapması yönünde bir talimatın verilip verilmediğinin de araştırılması gerekir. İşyerinde yüksek ücret alarak görev yapan üst düzey yöneticiye işveren tarafından fazla çalışma yapması yönünde açık bir talimat verilmemişse, görevinin gereği gibi yerine getirilmesi noktasında kendisinin belirlediği çalışma saatleri sebebiyle fazla çalışma ücreti talep edemeyeceği kabul edilmelidir. Somut olayda davacının davalı işyerinde son alarak ... Şube Müdürü olarak çalıştığı anlaşılmakla; tanık 9. HD., E. 2021/11762 K. 2021/15902 T. 29.11.2021 Sayfa 2/3 beyanlarına istinaden, davacının aylık 7,5 saat fazla mesai yapmış olduğu kabul edilerek fazla mesai ücreti alacağı hesap edilmiş ise de, dosya içeriğine göre; davacının davalı bankada Şube Müdürü olarak görev yapması sebebiyle bulunduğu yerde en üst düzey yönetici sıfatıyla çalışmış olduğu, yetki alanı gereğince çalışma düzenini kendisinin belirleyebilecek konumda olduğu anlaşılmakla, fazla mesai ücreti talebinin reddine karar verilmesi gerekirken, aksi yönde verilen kabulüne dair karar hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir. Sonuç: Temyiz olunan, İlk Derece Mahkemesi kararına karşı istinaf başvurusunun esastan reddine ilişkin Bölge Adliye Mahkemesi kararının ORTADAN KALDIRILMASINA, İlk Derece Mahkemesi kararının yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, dosyanın kararı veren İlk Derece Mahkemesine, bozma kararının bir örneğinin kararı veren Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, peşin alınan temyiz karar harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 29/11/2021 tarihinde oybirliği ile karar verildi