İşçi Kendisine Yapılan Ödemenin Kesinti Yapılarak Ödendiğini İddia Ediyorsa Yapılan Kesintinin Tutarını Da Bildirmelidir


Yazar: YARGITAY
14.09.2022 07:35:14
İşçi Kendisine Yapılan Ödemenin Kesinti Yapılarak Ödendiğini İddia Ediyorsa Yapılan Kesintinin Tutarını Da Bildirmelidir

Yargıtay 9. HD., E. 2021/3111 K. 2021/7150 T. 30.3.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/3111 Karar No.: 2021/7150 Karar tarihi: 30.03.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle haklı neden • bilirkişi raporu • karşı dava BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ : ... 27. Hukuk Dairesi DAVA TÜRÜ : ALACAK İLK DERECE MAHKEMESİ : ... Anadolu 9. İş Mahkemesi Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Y A R G I T A Y K A R A R I Davacı İsteminin Özeti: Davacı vekili, davacının yurt dışı tır şoförü olarak çalıştığını, yıllık ücretli izin alacaklarını, fazla mesai ücretlerini, hafta tatili ve bayram genel tatil ücretlerini alamadığını, ücretinden masraf adı altında kesintiler yapıldığını, iş akdini haklı nedenle feshetmek zorunda kaldığını iddia ederek bir kısım işçilik alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir. Davalı Cevabının Özeti: Davalı vekili, davacının kendi isteğiyle işten ayrıldığı, tüm alacaklarının kendisine ödendiğini, davacının 2011 yılında bir süre deneme amaçlı çalıştırıldığını ancak kendisinin cezai soruşturma ve kovuşturmaları nedeniyle çalışmasının devam etmediğini, davacının kıdem tazminatına hak kazanmadığını ancak kendisine iyi niyetli olarak kıdem tazminatı ödemesi yapıldığını, tır şoförlerinin kendi çalışma saatlerini kendilerinin belirlediğini savunarak davanın reddini talep etmiştir. Mahkeme Kararının Özeti : Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, iş akdinin davacı tarafından haklı nedenle feshedildiğini ve ispatlanan ve karşılığı ödenmeyen işçilik alacakları bulunduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulü karar verilmiştir. Bölge Adliye Mahkemesi Kararının Özeti : Sayfa 1/2 Karara karşı davalı vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur. Bölge Adliye Mahkemesi'nce, davalının davacının hak ettiği ücretlerini ödemediği böylelikle davacı tarafın yapmış olduğu feshin haklı olduğu, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacağı ile hafta tatili alacağı yönünden işyerinde bugünlerde çalışma yapıldığının tanık beyanlarıyla ve yurt dışı giriş çıkış kayıtlarıyla ispatlanmış olduğu, davacının yıllık izinlerini kullandığına dair yıllık ücret izin defteri veya emsali yazılı belge olmadığı, ücretlerinin ve asgari geçim indirim alacağının tam olarak ödendiğine dair dekont veya belgenin olmadığı gerekçesiyle davalı vekilinin istinaf başvurusunun esas yönünden reddine karar verilmiştir. Temyiz: Kararı davalı vekili temyiz etmiştir. Gerekçe: 1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir. 2-Davacı dava dilekçesinde, yurt dışı şoförü olarak çalıştığını, aylık ücretinin asgari ücret ve sefer başına harcırah olmak üzere 2.200 USD olduğunu, çalışma dönemi boyunca ücretinden masraf adı altında kesintiler yapıldığını bu şekilde ücretlerinin eksik ödendiğini, bu nedenle eksik ücret alacağı talebinde bulunmuştur. Davalı ise, tüm ücretlerinin eksiksiz ödendiğini beyan etmiştir. Mahkemece, davacının eksik ücret alacağı olarak net 76.659,86 TL hüküm altına alınmıştır. Davacı her ne kadar kesinti yapılarak eksik ücret ödendiğini iddia etmişse de, davacının soyut şekilde kesinti yapıldığını, iddia etmesi ne kadar kesinti yapıldığını beyan etmemesi, tanıkların da bu şekilde bir kesintiden bahsetmemesi ve dosya içeriğinde başkaca belge veya tanık beyanı olmadığı gibi hususlar dikkate alındığında davacı iddiasını ispat edememiştir.Mahkemece davacının tüm dönemlere yönelik ücretlerin hesaplanarak hüküm altına alınması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. Sonuç: Temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararının, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA, dosyanın kararı veren İlk Derece Mahkemesine gönderilmesine, bozma kararının bir örneğinin kararı veren Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, peşin alınan temyiz karar harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 30.03.2021 gününde oybirliği ile karar verildi.


Etiketler: haklı neden, bilirkişi raporu, karşı dava, yıllık ücretli izin alacakları, fazla mesai ücretleri, hafta tatili ve bayram genel tatil alacakları, haklı nedenle fesih, işçilik alacakları, kıdem tazminatı, yurt dışı giriş çıkış kayıtları,