İŞÇİNİN HAK KAZANDIĞI FAZLA MESAİ ÜCRETİNE DAVA TARİHİNDEN İTİBAREN FAİZ İŞLETİLİR


Yazar: YARGITAY
01.11.2022 07:47:43
İŞÇİNİN HAK KAZANDIĞI FAZLA MESAİ ÜCRETİNE DAVA TARİHİNDEN İTİBAREN FAİZ İŞLETİLİR

Yargıtay 9. HD., E. 2021/11687 K. 2021/15895 T. 29.11.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/11687 Karar No.: 2021/15895 Karar tarihi: 29.11.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle MAHKEMESİ :İş Mahkemesi ... DAVA TÜRÜ : ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalılar vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Y A R G I T A Y K A R A R I Davacı İsteminin Özeti: Davacı vekili özetle; davacının 07.07.2008-30.11.2012 tarihleri arasında en son aylık 1.900,00 TL ücretle şoför olarak çalıştığını, davalılar arasında organik bağ olduğunu, ücret alacaklarının ödenmemesi ve sigorta primlerinin asgari ücretten tahakkuk ettirilmesi nedeniyle iş akdini feshettiğini ileri sürerek; kıdem tazminatı, fazla mesai, hafta tatili ve genel tatil ücreti alacaklarının faiziyle birlikte davalılardan tahsilini talep ve dava etmiştir. Davalı Cevabının Özeti: Davalılar vekili özetle, davalılar arasındaki organik bağ iddiasını kabul etmediklerini, alacakların zamanaşımına uğradığını, davacının asgari ücretle çalıştığını, sefer primi adı altında bir ödeme yapılmadığını, tüm taleplerin haksız olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir. Mahkeme Kararının Özeti: Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak; davanın kısmen kabulüne dair verilen kararın taraflarca temyizi üzerine karar, Dairemizce özetle ve sonuç olarak; “1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre tarafların aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir. 2- Somut uyuşmazlıkta, fazla mesai ücretine yürütülen faiz bakımından; Dava dilekçesinde “dava tarihinden itibaren en yüksek mevduat faizi” istenmiştir. Fazla mesai alacağı bakımından davacı ıslah yoluna gitmemiştir. Mahkeme tarafından ”temerrüt tarihinden itibaren en yüksek mevduat faizine” hükmedilmiştir. Dava dilekçesinde fazla mesai ücreti için temerrüt tarihinden itibaren faiz istenmemiştir. Bu nedenle davacının evvelce fazla mesai ücreti bakımından davalıyı temerrüde düşürüp düşürmediğine bakılmaksızın Sayfa 1/3 fazla mesai ücretine dava dilekçesindeki talep gibi “dava tarihinden itibaren” faiz yürütülmelidir. 3-Hafta tatili ücreti bakımından; Takograf kayıtlarına göre saat üzerinden hafta tatili çalışmalarının tespit edilerek saat üzerinden fazla mesai ücreti gibi hesaplanması hatalıdır. Hükme esas bilirkişi raporunda bir kısım hafta tatillerinde 10 dakika, 1 saat 41 dakika veya biraz daha fazla çalışmalardan da bahsedilmiştir. Ard arda 6 gün çalışmanın ardından gelen 7.nci, yani, hafta tatilinde çalışma var ise bu çalışmanın 7,5 saatten az olması halinde dahi işçi, çalışmasa da alması gereken normal günlük yevmiyesi haricinde 1,5 günlük yevmiyeye daha hak kazanır. Somut olayda buna göre hafta tatilinde 10 dakika çalışması olsa dahi davacı o hafta tatili günü için ilave 1,5 günlük yevmiyeye hak kazanmış sayılmalıdır. Buna göre, bilirkişi raporunda 10 dakika, 1 saat 41 dakika ve sair süreler ile çalışması tespit edilen davacı lehine bu günlük çalışma süresine bakılmaksızın çalıştığı her bir hafta tatili günü için 1,5 günlük yevmiye üzerinden hafta tatili ücreti hesaplanmalıdır. Bordrolardaki tahakkukun hafta tatili ücreti için mi yoksa fazla mesai ücreti için mi olduğu belirlenemediğinden bozma öncesinde hafta tatili ücreti ödemesi kabul edilen miktar da yine hafta tatili ücreti hesabından mahsup edilmelidir. 4-Davalı lehine vekalet ücreti bakımından; takdiri indirim miktarı hariç reddedilen miktara göre davalı lehine 47,96 TL vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiği anlaşılmakta ise de bozma sonrasında verilecek yeni hükümdeki kabul ve red miktarlarına ve yeni hüküm tarihinde geçerli olacak Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ne göre taraflar lehine vekalet ücretleri yeniden tespit edilmelidir.” gerekçeleriyle bozulmuştur. Mahkemece bozmaya uyularak yapılan yargılama sonucunda, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Temyiz: Kararı, davalılar vekili temyiz etmiştir. Gerekçe: 1-Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kuralları ile hukuki ilişkinin nitelendirilmesine, taraflar arasındaki sözleşmeye, dava şartlarına, yargılama ve ispat kuralları ile temyiz olunan kararda belirtilen gerekçelere göre davalılar vekilinin aşağıdaki bendin dışındaki temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. 2-Somut uyuşmazlıkta; fazla mesai ücretine dava tarihinden itibaren faiz işletilmesi gerekirken, temerrüt tarihinden itibaren faiz işletilmesi ve davada takdiri indirim tutarı hariç reddedilen miktar üzerinden kendisini vekille temsil ettiren davalılar lehine vekalet ücreti takdir edilmemesi hatalı olup bozma sebebi ise de; belirtilen yanlışlıkların giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun geçici 3. maddesi uyarınca uygulanmasına devam olunan mülga 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 438/7. maddesi uyarınca hükmün aşağıda belirtilen şekilde düzeltilerek onanmasına karar verilmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, fazla mesai ücreti ile vekalet ücretine ilişkin paragraflarının çıkartılarak yerlerine; 9. HD., E. 2021/11687 K. 2021/15895 T. 29.11.2021 Sayfa 2/3 “Fazla mesai alacak talebinin KISMEN KABULÜ ile 52,04 TL nin dava tarihi olan 19/03/2013 tarihinden itibaren ve hesaplanacak en yüksek banka mevduat faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya ödenmesine, FAZLAYA DAİR İSTEMİN REDDİNE, -Davacı taraf yararına AAÜT uyarınca 4.080,00 TL vekalet ücretinin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacı tarafa ödenmesine -Kendisini vekille temsil ettiren davalılar yararına 47.96 TL red vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalılara ödenmesine” paragraflarının yazılmasına, hükmün bu şekilde DÜZELTİLEREK ONANMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgililere iadesine, 29.11.2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.