İşçinin Kısa Çalışma Ödeneği Süresinde Çalıştırılması İşçi Açısından Haklı Nedenle Fesih Sebebidir


Yazar: Av. Selçuk ENER
26.06.2024 16:59:40
İşçinin Kısa Çalışma Ödeneği Süresinde Çalıştırılması İşçi Açısından Haklı Nedenle Fesih Sebebidir

İşçinin kısa çalışma ödeneği süresinde çalıştırılması yasaya aykırıdır. Böyle bir durum ile karşı karşıya gelindiğinde iş sözleşmesi işçi tarafından haklı nedenle derhal feshedilebilir. Haklı nedenle derhal fesih hakkına sahip olan işçi kıdem tazminatına da hak kazanacaktır.

Konuyla ilgili olarak Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2016/29129 E. 2016/18068 K. 18.10.2016 tarihli kararında aşağıdaki şekilde yer almaktadır; 

"DAVA: Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ile fazla mesai ücreti alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

A) Davacı İsteminin Özeti: Davacı vekili; işverenin eksik prim yatırdığını ve fazla çalışma ücretlerinin ödemediğini, iş akdinin bu nedenle davacı tarafından haklı nedenle feshedildiğini iddia ederek, kıdem ve ihbar tazminatları ile fazla çalışma ücretlerinin davalıdan tahsilini talep etmiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti: Davalı vekili; iş akdinin devamsızlık nedeniyle haklı nedenle feshedildiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti: Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, kararın taraf vekillerince temyizi üzerine Dairemizin 2014/24942 E. 2015/953 K. ve 19/01/2015 tarihli ilamı ile özetle " ..Tebligat Kanunu'nun 35. maddesi gereğince yapılan usulsüz tebligat davalının hukuki dinlenilme hakkının kısıtlanmasına neden olmuştur. Davalının delilleri toplanarak sonuca gidilmesi...." gerekçesiyle karar bozulmuştur. Bozma kararımız sonrası mahkemece bozma ilamına uyularak davanın kısmen kabulü ile kıdem ve ihbar tazminatlarının davalıdan tahsiline hükmedilmiştir.

D) Temyiz: Kararı davalı temyiz etmiştir.

E) Gerekçe:

1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2-İş akdinin kim tarafından feshedildiği ve feshin haklı nedene dayanıp dayanmadığı konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır. Davacı işçi 08/06/2011 tarihli dava dilekçesi ile iş sözleşmesini sigorta primlerinin eksik gösterilmesi ve fazla mesai ücretlerinin ödenmemesi nedeniyle 30/05/2011 tarihinde haklı nedenle feshettiğini iddia etmiş, davalı ise davacı işçinin 30/05/2011 tarihinden sonra devamsızlık yaptığını ileri sürerek iş sözleşmesinin devamsızlık nedeniyle haklı olarak feshedildiğini savunmuştur. Mahkemece işverenin haklı feshi kanıtlayamadığı gerekçesiyle kıdem ve ihbar tazminatlarının tahsiline karar verilmiştir. Öncelikle somut maddi vaka olarak davacı iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiğini ileri sürdüğünden ve davalı işverenin devamsızlık yapıldığını iddia ettiği tarihler davacının ayrılmasından sonrasına ilişkin olduğundan, iş akdinin devamsızlık nedeniyle işveren feshi olarak nitelendirilmesi hatalıdır.

Somut uyuşmazlıkta iş akdinin işçi tarafından feshi söz konusu olup, davacının sigorta primlerinin kabul edilen ücrete göre eksik yatırıldığı ve davacının kısa çalışma ödeneği süresi içerisinde yasaya aykırı olarak çalıştırıldığı sabittir. Sigorta primlerinin eksik yatırılması 4857 sayılı Yasa'nın 24/II-e maddesi uyarınca haklı nedenle fesih hakkı verir. Bu nedenle davacının kıdem tazminatı talebinin kabulü yerinde ise de, iş sözleşmesini fesheden taraf haklı da olsa ihbar tazminatı talep edemeyeceğinden mahkemece davacının ihbar tazminatı isteminin reddine karar verilmesi gereken bu istemin yazılı gerekçe ile kabulü hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.

F) Sonuç: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgilisine iadesine, 18/10/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi."

Yukarıda yer alan Yargıtay kararından da görüldüğü üzere işçinin sigorta primlerinin eksik ödenmesi ve işçinin kısa çalışma ödeneği süresi içinde kanuna aykırı şekilde çalıştırılması halinde işçi tazminat hakkını elde edecektir. İşçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıklardan kaynaklanan davalarda tazminat alacaklarının elde edilebilmesi için sürecin en doğru şekilde yürütülebilmesi adına iş hukuku alanında uzman bir avukat ile çalışılması tavsiye edilir.