ISLAH DİLEKÇESİ İLE FAİZ TÜRÜ DEĞİŞTİRİLEMEZ


Yazar: Yargıtay 11. Hukuk Dairesi
02.05.2024 17:08:16
ISLAH DİLEKÇESİ İLE FAİZ TÜRÜ DEĞİŞTİRİLEMEZ

 

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2023/6597 E. 2024/448 K. 18.01.2024 T.

Taraflar arasında, İlk Derece Mahkemesince görülen tazminat davasında davanın kabulüne karar verilmiştir.
İlk Derece Mahkemesince kesin olarak verilen kararın kanun yararına temyizen incelenmesi Adalet Bakanlığı tarafından istenilmiş olmakla; Tetkik Hâkimi tarafından hazırlanan rapor dinlendikten sonra dosyadaki belgeler incelenip gereği düşünüldü:
 

L DAVA

I.Davacı vekili dava dilekçesinde; davalı banka nezdinde hesabı bulunduğunu, bu hesabından bilgi ve rızası olmaksızın muhtelif tarihlerde başka hesaplara para aktarıldığını, yine kredi kartı ile harcama yapıldığını, müvekkilinin bu borcu kapatabilmek için kredi kullanmak zorunda kaldığını, bu duruma davalı bankanın gereken özeni göstermemesinin neden olduğunu ileri sürerek şimdilik 1.000,00 TL tazminatın haksız fiilin gerçekleştiği tarihlerden itibaren işleyecek faizi ile müvekkilinin kullanmak zorunda kaldığı kredi için ise 100,00 TL'nin kredi kullanma tarihi 16.07.2020 tarihinden itibaren işlemiş faizi ile birlikte tahsilini talep etmiştir.
2. Davacı vekili ıslah dilekçesi ile hesabından çekilen para için talebini 14.263,36 TL'ye yükseltmiş ve bu miktar için en yüksek banka mevduat faizi ile davalıdan tahsilini istemiş; kullanılan kredi için ise talebini 3.780,40 TL'ye yükselterek işleyecek faizi ile davalıdan tahsilini talep etmiştir.
 

II. CEVAP
Davalı vekili cevap dilekçesinde; haksız davanın reddini savunmuştur.


III. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI

l. İlk Derece Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen karart ile davanın kabulü ile davacının toplam 14.263,36 TL ana para alacağının 1.000,00 TL'sının dava, 13.263,36 TL 'sinin ise haksız fiilin gerçekleştiği tarih olan 19.12.2019 tarihinden itibaren işleyecek en yüksek banka mevduat faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiştir.
2. İlk Derece Mahkemesi kararı kesin olarak verilmiştir.


IV, KANUN YARARINA TEMYİZ

A. Kanun Yararına Temyiz Yoluna Başvuran
İlk Derece Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararının kanun yararına temyizen incelenmesi Adalet Bakanlığı tarafından istenilmiştir.
B. Temyiz Sebepleri
Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü 30.11.2023 tarihli dilekçesinde özetle; Mahkemece 14.263,36 TL'ye artırılan bedelin fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren en yüksek banka mevduat faizi ile tahsiline, 3.780,40 TL 'ye artırılan bedelin ise kredi çekilme tarihinden itibaren işleyecek faiziyle tahsiline karar verilmesi istenilmesine rağmen talepten fazla şekilde 3.780,40 TL'ye artırılan bedelin 100 TL'sinin dava tarihinden, 3.680,40 TL 'sinin ise haksız fiilin gerçekleştiği 19.12.2019 tarihinden itibaren işleyecek en yüksek banka mevduat faizi ile davalıdan tahsiline karar verilmiş olması doğru olmadığı gibi, mutlak ticari iş olarak düzenlenen bankacılık işleminden kaynaklanan davada alacağın avans faiziyle tahsiline karar verilmesi gerekirken en yüksek banka mevduat faiziyle tahsiline karar verilmesinin de usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesi ile kararın kanun yararına bozulması talep edilmiştir.
C. Gerekçe
1. Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme
Dava, bankacılık işleminden kaynaklanan zararın tazmini istemine ilişkindir.
2. İlgili Hukuk
1. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (6100 sayılı Kanun) 363 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca ilk derece mahkemelerinin kesin olarak verdikleri kararlar ile istinaf incelemesinden geçmeden kesinleşmiş bulunan kararlarına karşı, yürürlükteki hukuka aykırı bulunduğu ileri sürülerek Adalet Bakanlığı tarafından kanun yararına temyiz yoluna başvurulur.
2. Temyiz talebi Yargıtayca yerinde görüldüğü takdirde, 6100 sayılı Kanun’un 363 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca karar kanun yararına bozulur ve bu bozma, kararın hukuki sonuçlarını ortadan kaldırmaz.
3. Değerlendirme
1 .Davacı vekili dava ve ıslah dilekçesinde, müvekkilinin kullanmak zorunda kaldığı kredi için kredi kullanma tarihi olan 16.07.2020 tarihinden itibaren işlemiş faiz talebinde bulunmakla Mahkemece talep aşımı oluşturacak şekilde haksız fiil tarihinden itibaren faize hükmedilmesi doğru olmamıştır.
2 . Yine davacı dava dilekçesinde tazminat talebinin " işleyecek faizi" ile birlikte davalıdan tahsilini talep etmiş olup faiz türü belirtilmediğinden yasal faiz talebinde bulunduğunun kabulü gerekir. Her ne kadar ıslah dilekçesinde en yüksek banka mevduat faizi ile tahsil talebinde bulunmuş ise de ıslahla faiz türünün değiştirilemeyeceği nazara alınmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi de doğru olmamış, kararın bu nedenlerle kanun yararına bozulmasına karar vermek gerekmiştir.


V. KARAR

Açıklanan sebeplerle;
Adalet Bakanlığının 6100 sayılı Kanun’un 363 üncü maddesinin birinci fıkrasına dayalı kanun yararına temyiz isteminin kabulü ile kararın sonuca etkili olmamak üzere KANUN YARARINA
BOZULMASINA,

Dava dosyasının İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin Adalet Bakanlığına gönderilmesine,
18.01.2024 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.